Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 21/2013 Ob-2943/13 , Stran 1892
Št. 21/2013 Ob-2943/13
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 23/12) in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 19/08) Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2013
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe Silvestrovanja na prostem, 31. 12. 2013. II. Razpisno področje Na razpisno področje se lahko prijavijo fizične osebe in druge pravne osebe, ki izvajajo projekt s področja turizma in imajo sedež na območju Mestne občine Velenje. Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso: – stroški dela oziroma plač prijaviteljev, – stroški vlaganj v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, ki jih ima prijavitelj v lasti, najemu ali upravljanju, – materialni stroški, potrebni za delovanje prijavitelja (stroški telefona, elektrike, vode, ogrevanja ...). III. Pogoji za dodelitev sredstev Za kandidiranje na javnem razpisu mora prijavitelj izpolnjevati naslednje pogoje: – imeti mora sedež na območju Mestne občine Velenje, – imeti morajo, skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo, – imeti morajo zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za realizacijo prijavljenega projekta. IV. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav Komisija za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: komisija) bo pri ocenjevanju prijav upoštevala naslednja merila: (1) Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta (2) Predviden doseg projekta (3) Finančna konstrukcija projekta Najvišje število možnih točk pri posameznem ocenjevalcu je 100. S 24. silvestrovanjem v letu 2013 na Titovem trgu bi nadaljevali s kvalitetno vsebino in bogatim programom, ki privabi čim večje število obiskovalcev. V. Priloge Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – Izpolnjene obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 3) razpisne dokumentacije za sofinanciranje projektov fizičnih oseb in drugih pravnih oseb, – parafiran vzorec pogodbe (priloga 1) – predvideni stroški projekta in delež financiranja (priloga 2), – reference prijavitelja oziroma izvajalca v obdobju zadnjih 3 let (priloga 3), – izdelan projekt prireditve ali dispozicija vsebine projektne naloge v primeru, ko gre za pripravo zasnove prireditve, z navedbo načina izvedbe projekta, predloga glasbene/ih skupin/e in izvedbenih rokov (priloga 4). VI. Višina razpisanih sredstev: okvirna višina sredstev, ki so na razpolago v proračunu za izvedbo javnega razpisa je 14.000 €. Višina dodeljenih sredstev: Na podlagi ocenjevanja vlog komisija pripravi predlog ter ga posreduje županu Mestne občine Velenje, ki na podlagi predloga komisije izda sklep o izboru prejemnika sredstev. Prijavitelj je dolžan na Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje po zaključenem projektu, dostaviti vsebinsko in finančno poročilo ter priložiti pisna dokazila (vabila, fotografije) o izvedenih aktivnostih. Upoštevana bodo vsebinska in finančna poročila, ki jih bo Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje prejel v roku 8 dni po zaključenem projektu. Prijavitelju se bodo izplačala sredstva v višini, ki bodo izkazana s predloženim vsebinskim in finančnim poročilom, vendar največ v višini, določeni s sklepom. Komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri obravnavanju vlog zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za leto 2013. VII. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do februarja 2014. VIII. Rok za vložitev vlog Prijavitelji morajo prijave oddati do 22. julija 2013 (velja datum poštnega žiga) na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Vloga mora biti označena na naslovni strani z vidno oznako Organizacija in izvedba Silvestrovanja na prostem, 31. 12. 2013, in sicer: “Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za organizacijo in izvedbo Silvestrovanja na prostem, 31. 12. 2013 – II. Na hrbtni strani mora biti naveden prijavitelj in njegov naslov. IX. Odpiranje in obravnava vlog Odpiranje vlog bo dne 24. julija 2013, ob 10. uri, v prostorih Vile Biance. Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je glede na besedilo javnega razpisa popolna. Odpiranje vlog je javno. O odpiranju vlog komisija sproti vodi zapisnik. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. Prijavitelje, katerih vloge na razpisu ne bodo popolne, bo komisija v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozvala, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajstih delovnih dni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne bodo dopolnili, bo Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje zavrgel s sklepom. Prijavitelj lahko vloži pritožbo za preveritev utemeljenosti sklepa v roku 8 dni od prejema sklepa in sicer na naslov: Mestna občina Velenje, Urad za razvoj in investicije, Titov trg 1, Velenje. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. V pritožbi morajo biti natančno opredeljeni razlogi, zaradi katerih je vložena pritožba. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan. X. Obvestilo o izidu razpisa: prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 45 dneh po poteku roka za predložitev vlog. XI. Podpis pogodbe: Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje posreduje prejemniku sredstev sklep o odobritvi sredstev ter ga hkrati pozove k podpisu pogodbe. Če se prejemnik sredstev v roku petnajstih dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo na razpis. XII. Nadzor nad porabo sredstev: nadzor nad izvajanjem programov oziroma projektov in nad porabo dodeljenih sredstev opravlja Urad za razvoj in investicije Mestne občine Velenje. XIII. Razpisna dokumentacija in označitev vlog: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu Mestna občina Velenje, Turistično-informacijski center Velenje, Stari trg 3 (Vila Bianca), 3320 Velenje in na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (Priložnosti – Javni razpisi, natečaji). Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. XIV. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu, vsak delovni dan, na tel. 03/896-18-60 ali po elektronski pošti: urska.gabersek@velenje.si in tic@velenje.si.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti