Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Ob-2952/13 , Stran 1916
Ob-2952/13
Volilna komisija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na podlagi 71. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 71/08 Skl. US: U-I-163/08-7, 76/08, 118/08 Skl. US: U-I-163/08-12, 47/10 Odl. US: U-I-312/08-31, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A), 14. in 15. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02 – popr.), Pravilnika o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda z dne 6. 7. 1993 in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja Zavoda z dne 23. 6. 2005, obvešča predstavnike delodajalcev: – Gospodarske zbornice in združenja delodajalcev, organizirane za območje države, – Vlado Republike Slovenije; Predstavnike zavarovancev: – sindikate, reprezentativne za območje države, – organizacije s področja kmetijstva, organizirane za območje države, – organizacije upokojencev, organizirane za območje države, – invalidske organizacije, organizirane za območje države, da je skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Skupščina ZZZS) na seji dne 7. 6. 2013 sprejela Sklep o razpisu volitev za člane skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in člane Območnih svetov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Volitve predstavnikov delodajalcev in aktivnih zavarovancev v Skupščino ZZZS in Območne svete Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Območni svet ZZZS) bodo dne 3. oktobra 2013. Skladno z določbami Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Pravilnika o volitvah in imenovanju članov v organe upravljanja zavoda, volijo oziroma imenujejo: 1. šestnajst članov – predstavnikov delodajalcev, volijo organizacije in delodajalci, organizirani v gospodarski zbornici in drugih združenjih delodajalcev, ki so organizirani za območje države; 2. štiri člane – predstavnike delodajalcev za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb – imenuje Vlada Republike Slovenije; 3. petnajst članov – predstavnikov aktivnih zavarovancev – volijo zainteresirani sindikati, reprezentativni za območje države, glede na število svojih članov; 4. enega člana – predstavnika kmetov, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini in glavni poklic – volijo organizacije s področja kmetijstva, ki so organizirane za območje države; 5. sedem članov – predstavnikov upokojencev – volijo organizacije upokojencev, ki so organizirane za območje države; 6. dva predstavnika invalidov volijo invalidske organizacije, ki so organizirane za območje države. Hkrati z volitvami članov Skupščine ZZZS bodo izvedene tudi volitve članov območnih svetov ZZZS, ustanovljenih na območjih posameznih Območnih enot Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Območna enota ZZZS). Posamezni območni svet ima sedem članov, od katerih se trije člani izvolijo v volilnem telesu predstavnikov delodajalcev in štirje člani v volilnem telesu predstavnikov zavarovancev (dva predstavnika aktivnih zavarovancev, eden predstavnik upokojencev in eden predstavnik invalidov). Volilna komisija Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Volilna komisija ZZZS) poziva; I. Gospodarske zbornice in združenja delodajalcev, organizirane za območje države, da: – skladno s svojimi pravili in določbo 24. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 94/07 Odl. US: U-I-322/05-10, 95/09 Odl. US: U-I-248/08-15, 95/11 Odl. US: U-I-167/10-7, 21/13 – ZFDO-F) izvolijo predstavnike v volilno telo za volitve članov Skupščine ZZZS – predstavnikov delodajalcev ter seznam predstavnikov (ime in priimek, naslov bivališča) izvoljenih v volilno telo, skupaj z dokazilom o vpisu v register, pravili zbornice oziroma združenja in podatki o številu delavcev, predložijo Volilni komisiji ZZZS najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja – do 2. 9. 2013; – skladno s svojimi pravili, določijo kandidate za šestnajst članov Skupščine ZZZS – predstavnikov delodajalcev ter seznam kandidatov, skupaj s pravili, osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča) in pisnimi soglasji, predložijo Volilni komisiji ZZZS najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja – do 2. 9. 2013. – Vlado Republike Slovenije, da imenuje štiri člane – predstavnike za področje državne uprave in negospodarskih javnih služb – v skupščino ZZZS ter seznam članov z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča) in pisnimi soglasji, predloži Volilni komisiji ZZZS najkasneje do dneva glasovanja – do 3. 10. 2013. II. Reprezentativne sindikate za območje države, da: – skladno s svojimi pravili in določbo tretjega in četrtega odstavka 26. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1, 94/07 Odl. US: U-I-322/05-10, 95/09 Odl. US: U-I-248/08-15, 95/11 Odl. US: U-I-167/10-7, 21/13 – ZFDO-F), izvolijo predstavnike v volilno telo za volitve članov Skupščine ZZZS – predstavnikov aktivnih zavarovancev, ter seznam predstavnikov (ime in priimek, naslov bivališča) izvoljenih v volilno telo, skupaj z odločbo o reprezentativnosti sindikata, pravili in podatkih o številu članov, predložijo Volilni komisiji ZZZS najkasneje 30 dni pred dnevom glasovanja – do 2. 9. 2013. – skladno s svojimi pravili, določijo kandidate za petnajst članov skupščine ZZZS ter seznam kandidatov skupaj s pravili, osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča) in pisnimi soglasji, predložijo Volilni komisiji ZZZS najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja – do 2. 9. 2013. Interesne organizacije: – organizacije s področja kmetijstva, organizirane za območje države, – organizacije upokojencev, organizirane za območje države, – invalidske organizacije, organizirane za območje države, da v primeru, če želijo sodelovati pri volitvah članov skupščine ZZZS, pošljejo svojo prijavo Volilni komisiji ZZZS v 15 dneh po dnevu razpisa volitev – to je do 16. 7. 2013. Interesne organizacije, ki se v zahtevanem roku ne prijavijo Volilni komisiji ZZZS, v postopku volitev članov skupščine ne morejo sodelovati. III. Območne gospodarske zbornice in združenja delodajalcev v občinah oziroma širši lokalni skupnosti, ki delujejo na območju posameznih Območnih enot ZZZS, da določijo kandidate za tri predstavnike delodajalcev v območni svet, ustanovljen na območju posamezne Območne enote ZZZS ter da seznam kandidatov, skupaj s pravili in dokazili o organiziranosti za območje občine oziroma širše lokalne skupnosti, osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča) in pisnimi soglasji, predložijo Volilni komisiji ZZZS najkasneje 30 dni pred glasovanjem – do 2. 9. 2013. Reprezentativne sindikate, organizacije upokojencev in organizacije invalidov v občinah oziroma širši lokalni skupnosti, ki delujejo na območju posameznih Območnih enot ZZZS, da določijo kandidate za štiri predstavnike zavarovancev (dva predstavnika aktivnih zavarovancev, eden predstavnik upokojencev in eden predstavnik invalidov) v območni svet, ustanovljen na območju posamezne območne enote ZZZS ter da seznam kandidatov, skupaj s pravili in odločbo o reprezentativnosti organizacije za območje občine oziroma širše lokalne skupnosti, osebnimi podatki (ime in priimek, naslov bivališča) in pisnimi soglasji, predložijo Volilni komisiji ZZZS najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja – do 2. 9. 2013. Prijave za sodelovanje pri volitvah članov Skupščine ZZZS, kandidature za člane skupščine in sezname predstavnikov, imenovanih v volilna telesa je treba predložiti neposredno Volilni komisiji ZZZS, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana. Za podrobnejše informacije o rokih in postopkih za izvedbo volitev ter dodatna gradiva lahko predstavniki delodajalcev in zavarovancev zaprosijo Volilno komisijo ZZZS v Ljubljani: Borut Bogataj, tel. 01/307-75-89, 307-72-98, 307-74-78, faks: 01/231-2-182, e-pošta: borut.bogataj@zzzs.si.
Volilna komisija ZZZS

AAA Zlata odličnost