Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 430-13/2013-7 Ob-2953/13 , Stran 1893
Št. 430-13/2013-7 Ob-2953/13
Na podlagi Pravilnika o spodbujanju zaposlovanja v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 30/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), določil Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in odločitve Komisije za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov spodbujanje zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2013 z dne 11. 6. 2013, Občina Sežana objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2013
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. 2. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana, in sicer: – sofinanciranje prve zaposlitve oziroma pripravništva za kritje dela stroškov dela (Ukrep 1), – sofinanciranje novih zaposlitev za kritje dela stroškov dela (Ukrep 2) in – sofinanciranje samozaposlitev za kritje stroškov za realizacijo samozaposlitve (Ukrep 3). 3. Upravičenci do finančnih pomoči in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati: Ukrep 1 in Ukrep 2 Za ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva ter ukrep spodbujanja novih zaposlitev so upravičenci gospodarske družbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, zadruge ter samostojni podjetniki posamezniki, ki: – imajo poslovni sedež ali podružnico (poslovno enoto) na območju Občine Sežana in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine, – so na dan prijave registrirani za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, – na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, – na dan prijave niso v procesu prestrukturiranja po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, – imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji in – imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Sežana. Do pomoči po pravilu »de minimis« niso upravičena podjetja iz sektorjev: a. ribištva in ribogojstva, b. premogovništva, c. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, d. pomoči, dodeljene podjetjem, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih: I. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, II. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, e. podjetja v težavah. Pomoči dodeljene podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, ne bodo namenjene za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. Pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega. Ravno tako pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezanim dejavnostim v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Ukrep 3 Za ukrep spodbujanja samozaposlitev so upravičenci brezposelne osebe, ki: – so državljani Republike Slovenije, – imajo stalno bivališče na območju Občine Sežana, – so na dan oddaje vloge prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, – imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji, – imajo v celoti izpolnjene vse finančne obveznosti do Občine Sežana. 4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci: Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva: – mladi iskalec prve zaposlitve oziroma pripravnik mora biti državljan Republike Slovenije, mora biti mlajši od 26 let oziroma mlajši od 30 let v primeru podiplomske izobrazbe ter mora imeti stalno prebivališče na območju Občine Sežana, – prijavitelj mora z izbranim kandidatom skleniti delovno razmerje v obdobju od 13. 4. 2013 oziroma najkasneje do 15. 10. 2013, – zaposlitev mora biti sklenjena vsaj za dobo enega leta za polni delovni čas, – v primeru nudenja pripravništva pa mora delodajalec zagotoviti mentorja za pripravnika in program pripravništva. Ciljna skupina so mladi iskalci prve zaposlitve oziroma pripravniki z dokončano srednjo poklicno izobrazbo, srednjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, visokošolsko izobrazbo ter podiplomsko izobrazbo, ki začnejo oziroma so že začeli prvič opravljati delo, ki ustreza vrsti in stopnji njihove izobrazbe. Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev: – imajo registriran sedež ali poslovno enoto na območju Občine Sežana vsaj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, – najkasneje do 15. 10. 2013 zaposlijo brezposelne osebe za polni delovni čas za najmanj eno leto, ki so državljani Republike Slovenije, imajo stalno prebivališče na območju Občine Sežana in so prijavljeni na ZRSZ zaporedoma vsaj 3 mesece pred oddajo vloge. Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev: – upravičenec ni imel registrirane dejavnosti vsaj eno leto pred oddajo vloge, – sredstva lahko upravičenec pridobi za naslednje oblike samozaposlitve: samozaposlitev kot direktor oziroma poslovodna oseba, če je lastnik ali solastnik v novoustanovljeni gospodarski družbi (zavarovalna podlaga 040 + 112) ter pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika – s.p. (zavarovalna podlaga 005), – realizira samozaposlitev na območju Občine Sežana (poslovni prostor in sedež morata biti na območju Občine Sežana), – dejavnost se mora izvajati na območju Občine Sežana vsaj 2 leti po realizaciji samozaposlitve, – najkasneje do 15. 10. 2013 mora realizirati samozaposlitev. 5. Višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis: Skupna višina razpisanih sredstev za leto 2013, ki je na razpolago na proračunski postavki 271001 – Vzpodbujanje zaposlovanja znaša 50.000,00 EUR, od tega za: – Ukrep 1: spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva v okvirni višini 16.000,00 EUR, – Ukrep 2: spodbujanje novih zaposlitev v okvirni višini 17.000,00 EUR in – Ukrep 3: spodbujanje samozaposlitev v okvirni višini 17.000,00 EUR. Sredstva se lahko prerazporedijo med posameznimi ukrepi glede na število upravičencev in višino zahtevanih sredstev ter razpoložljivih sredstev. 6. Višina finančne pomoči in upravičeni stroški sofinanciranja Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči, kar pomeni, da dodelitev sredstev v okviru namena tega javnega razpisa predstavlja za prejemnika državno pomoč. Finančne pomoči na podlagi tega pravilnika se dodeljujejo skladno z Uredbo Komisije ES 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za pomoči »de minimis« (Uradni list EU L379, 28. 12. 2006, str. 5-10). Višina »de minimis« pomoči, dodeljena posameznem prejemniku, ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči. V cestnoprometnem sektorju pa znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR. Če je prejemnik za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči. Prejemnika se pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis«. Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo o: – že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč, – drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške. Upravičeni stroški sofinanciranja so za Ukrep 1 – spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev stroški za kritje dela stroškov plač. Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev pa so upravičeni stroški sofinanciranja stroški za realizacijo samozaposlitve, ki so stroški povezani z izvajanjem dejavnosti in sicer: stroški obveznih prispevkov za socialno varnost, opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, računovodskih storitev, najemnin poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme. Višina sredstev sofinanciranja znaša za Ukrep 1 – spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva do 3.130,00 EUR in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za Ukrep 2 – spodbujanja novih zaposlitev znaša višina sredstev sofinanciranja do 3.900,00 EUR ter za Ukrep 3 – spodbujanja samozaposlitev do 3.900,00 EUR. Sredstva se dodelijo v enkratnem znesku. Za kritje upravičenih stroškov mora upravičenec do 20. 10. 2013 predložiti naslednjo dokumentacijo za izplačilo: a. za Ukrep 1 – ukrep spodbujanja prve zaposlitve oziroma pripravništva in Ukrep 2 – ukrep novih zaposlitev: – zahtevek za izplačilo ter seznam zaposlenih, – fotokopije pogodbe o zaposlitvi, – fotokopije obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1) b. za Ukrep 3 – ukrep spodbujanja samozaposlitve: – zahtevek za izplačilo, – fotokopije dokazil o registraciji dejavnosti in sicer dokazilo o vpisu v Poslovni register Slovenije (Ajpes), – fotokopijo obrazca prijave v zavarovanje (obr. M-1). 7. Merila za izbor končnih prejemnikov: Za Ukrep 1 – spodbujanje prve zaposlitve oziroma pripravništva: – finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena, – starost mladega iskalca zaposlitve oziroma pripravnika, – zaposlitev za nedoločen čas. Za Ukrep 2 – spodbujanje novih zaposlitev: – finančna stabilnost in likvidnost prosilca – bonitetna ocena, – zaposlitev za nedoločen čas, – dolgotrajno brezposelna oseba (prijavljena na zavodu več kot leto dni), – invalid, ki dokazuje invalidnost na podlagi odločbe pristojnega organa, – brezposelna oseba starejša od 50 let, – mladi do vključno 29 let. Za Ukrep 3 – spodbujanje samozaposlitev: – načrtovani čisti prihodki od prodaje v EUR v prvem letu poslovanja, – število predvidenih novih zaposlitev v prvih dveh letih poslovanja, – inovativnost in izvirnost ideje, – tržni potencial ideje. Sredstva bodo prejeli tisti upravičenci, ki bodo na podlagi meril pridobili najvišje število točk. 8. Rok za predložitev vlog je do vključno 5. 8. 2013. 9. Vlagatelji se prijavijo na razpis na obrazcu »Vloga na javni razpis za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Sežana za leto 2013«. Vloga mora biti čitljiva, na ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 10. Razpisno dokumentacijo, ki vsebuje: javni razpis, obrazec za prijavo na razpis in vzorec pogodbe se dvigne v sprejemni pisarni, sobi št. 1. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.sezana.si (zavihek `Javni razpisi, naročila in natečaji`). 11. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo vlagatelji v zaprti kuverti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana. Na prednji strani kuverte mora biti na vidnem mestu napis »Ne odpiraj, vloga na javni razpis – Spodbujanje zaposlovanja«. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in polni naslov vlagatelja. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge oddane do vključno zadnjega dne roka za predložitev vlog osebno v sprejemni pisarni v poslovnem času ali oddane priporočeno po pošti. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog za več ukrepov, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. 12. Odpiranje in ocenjevanje vlog Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Komisija, imenovana s sklepom župana se bo predvidoma sestala v roku 8 dni od poteka roka za predložitev vlog na razpis. Odpiranje vlog ni javno. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge. Prepozno prispele vloge komisija ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. V primeru formalno nepopolne vloge komisija v 8 dneh od odpiranja vloge pozove vlagatelja, da v roku 8 dni od prejetega poziva dopolni vlogo. Komisija lahko zaradi pojasnitve oziroma preveritve v vlogi navedenih podatkov od vlagatelja zahteva tudi dostavo druge dokumentacije, ki v tem razpisu ni zahtevana. Vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, zahtevanih z razpisno dokumentacijo. Strokovna komisija bo opravila pregled popolnih vlog ter preverila izpolnjevanje pogojev. Po preveritvi izpolnjevanja pogojev bo pripravila predlog prejemnikov in neprejemnikov finančnih pomoči in razdelitev razpisanih sredstev ter ga skupaj z zapisnikom predložila direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote, ki bo izdal sklepe o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev. 13. Izbor in višina sredstev Upravičencem bo posredovan sklep in poziv k podpisu pogodbe v roku 45 dni od poteka roka za predložitev vlog. Če se upravičenec v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Zoper sklep o dodelitvi oziroma nedodelitvi je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan. Z izbranimi upravičenci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 14. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo vlagatelji na občinski upravi – Oddelku za gospodarske in družbene dejavnosti Občine Sežana, Partizanska c. 4, kontaktna oseba je Barbara Peroci, soba št. 67, tel. 05/731-01-20.
Občina Sežana

AAA Zlata odličnost