Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2035. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa, stran 6144.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09 ter spremembe in dopolnitve v 70/08 – ZVO-1B), 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-C (Uradni list RS, št. 43/11) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne Občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa
I. Splošno
S tem sklepom se začne postopek priprave in sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) na kmetijskem zemljišču za gradnjo hleva za krave molznice in mlado govedo ter koritastega silosa – v nadaljevanju: OPPN. Pravna podlaga za izdelavo OPPN sta Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-C (Uradni list RS, št. 43/11) in Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07 in 108/09, 70/08 – ZVO-1B) ter vsi ostali relevantni pravni predpisi. Pripravljavec: Mestna občina Slovenj Gradec. Pobudnik: lastnik parcele s parcelnimi številkami 342, 343, 339, 338 vse k.o. Stari trg.
II. Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem OPPN in njegovih posameznih faz
Kmetija Hribernik leži nad glavno cesto Stari trg – Podgorje. Skupno obsega kmetija 10,82 ha obdelovalnih površin in 2,14 ha gozda. Kmetija je usmerjena v prirejo mleka, ki zagotavlja poln dohodek za eno delovno moč. Trenutno poteka prireja mleka v starem nizkem hlevu na privez, ki ne zagotavlja osnovnih etoloških zahtev za rejo živali. Hlev ni primeren za rejo krav molznic, predvsem z vidika vstajanja na privezu, količine primernega zraka v hlevu (premajhen volumen, slaba izmenjava zraka), molže na stojišču, predvsem pa zaradi onemogočanja gibanja krav molznic.
Delovni postopki so oteženi, za enako delo potrebujejo več delovne sile in delovnega časa.
Da bi lahko izboljšali pogoje za rejo (prosto rejo), so se odločili za gradnjo novega hleva v katerem bodo lahko redili 35 krav molznic in 16 glav plemenskih telic ter primerno število telet za obnovo črede. Vzporedno s hlevom bo potrebno zgraditi tudi koritast silos.
V skladu z ZKZ gradnja na kmetijskih zemljiščih ni dopustna, lahko pa občina v določenem prehodnem obdobju od uveljavitve novele ZKZ-C brez spremembe namenske rabe kmetijskega zemljišča z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN) načrtuje določene objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti in so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino nestanovanjskih kmetijskih stavb (v nadaljevanju: kmetijski objekti). Gradnja omenjenih objektov pa je na kmetijskih zemljišč mogoča le ob predhodno sprejetem OPPN.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije je na pobudo lastnika zemljišča izdalo odločbo št. 351-89/2012/4 z dne 16. 3. 2012, da izpolnjuje pogoje, da se pobuda kmetijskega gospodarstva KMG-MID:100332398 vključi v postopek priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.
Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
III. Območje
Ureditveno območje OPPN obsega parcele s parcelnimi številkami 342, 343, 339, 338 vse k.o. Stari trg v skupni kvadraturi cca 3.700 m2.
Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo hleva proste reje.
IV. Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi OPPN se v možnem obsegu upošteva in uporabi izdelan elaborat z naslovom IDZ in strokovna podlaga št. projekta 6/2013 z dne 19. 3. 2013, ki ga je izdelalo podjetje Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje, kolikor je skladna z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99 popravek) in veljavnimi predpisi za posamezna območja.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.
Za izdelavo OPPN se naročijo nove geodetske podlage.
V. Roki za pripravo OPPN
Postopek priprave in sprejema OPPN poteka po naslednjem terminskem planu:
+-----------------------+---------------+---------------------+
|    Aktivnost    |  Nosilec  |   Rok oziroma   |
|            |        | trajanje aktivnosti |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Sklep o začetku    |župan     |Sprejme župan    |
|postopka OPPN in    |        |           |
|objava         |        |           |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Izdelava osnutka OPPN |izvajalec   |20 dni od objave   |
|            |        |sklepa v Uradnem   |
|            |        |listu RS       |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Pridobitev smernic   |Nosilci za   |30 dni od prejema  |
|nosilcev urejanja   |urejanje    |osnutka oziroma v  |
|prostora        |prostora na  |skladu z veljavno  |
|            |podlagi vloge |zakonodajo      |
|            |občine     |           |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Usklajevanje smernic  |izvajalec   |15 dni po pridobitvi |
|            |        |smernic       |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Izdelava dopolnjenega |izvajalec   |15 dni po pridobitvi |
|osnutka OPPN      |        |smernic       |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Javno naznanilo o   |Občina     |7 dni pred pričetkom |
|javni razgrnitvi in  |        |javne razgrnitve   |
|javni obravnavi    |        |           |
|dopolnjenega osnutka  |        |           |
|OPPN          |        |           |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Javna razgrnitev in  |Občina,    |najmanj 30 dni od  |
|obravnava dopolnjenega |izvajalec   |datuma, določenega v |
|osnutka OPPN z     |        |objavljenem obvestilu|
|evidentiranjem vseh  |        |           |
|pisnih pripomb     |        |           |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Javna obravnava OPPN  |Občina,    |Izvede se v času   |
|            |izvajalec   |javne razgrnitve   |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Ureditev pripomb in  |izvajalec   |Po zaključeni javni |
|predlogov iz javne   |        |razgrnitvi      |
|razgrnitve in     |        |           |
|obravnave       |        |           |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Priprava strokovnih  |izvajalec   |10 dni po ureditvi  |
|stališč do pripomb in |        |pripomb       |
|predlogov iz javne   |        |           |
|razgrnitve in     |        |           |
|obravnave       |        |           |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Opredelitev župana do |župan     |Po pripravi     |
|pripomb in predlogov  |        |strokovnih stališč  |
|iz javne razgrnitve in |        |           |
|obravnave       |        |           |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Izdelava usklajenega  |izvajalec   |10 dni po opredelitvi|
|predloga OPPN na   |        |župana do pripomb iz |
|osnovi potrjenih    |        |javne razgrnitve in |
|stališč do pripomb   |        |obravnav       |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Po pridobitvi mnenj  |nosilci za   |Po uskladitvi    |
|sprejem OPPN na    |urejanje    |predloga OPPN in   |
|občinskem svetu Mestne |prostora na  |pridobitvi mnenj   |
|občine Slovenj Gradec |podlagi vloge |nosilcev urejanja  |
|            |občine     |prostora       |
+-----------------------+---------------+---------------------+
|Objava odloka OPPN v  |občina     |Po sprejemu OPPN na |
|Uradnem listu RS    |        |Občinskem svetu   |
|            |        |Mestne občine Slovenj|
|            |        |Gradec        |
+-----------------------+---------------+---------------------+
VI. Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (CPVO),
2. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Agencija RS za okolje, Krekova 17/II, 2000 Maribor (varstvo voda),
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Maribor, Podbreška cesta 20, 2000 Maribor,
7. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, 2380 Slovenj Gradec (električna energija),
8. JKP Slovenj Gradec, 2380 Slovenj Gradec (vodovod, kanalizacija, odpadki),
9. Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
VII. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb ZN
Vse finančne obveznosti priprave in izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta prevzame pobudnik (investitor), ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki mora izpolnjevati zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Izbrani izvajalec mora izdelati naslednja gradiva:
− v eni analogni kopiji za faze obravnave na občinskem svetu
− v potrebnem številu in obliki za pridobitev smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora
− v potrebnem številu za javno razgrnitev in javno obravnavo
− elaborirana gradiva za obravnave na občinskem svetu
− končni elaborat: v 4 izvodih.
Izvajalec preda gradivo za vsako fazo tudi zavarovano na zgoščenki (CD).
Grafične podatkovne sloje mora izvajalec predati naročniku na zgoščenki (CD) v obliki, kot jo zahteva Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov, in sicer:
− karte morajo biti ločene od legend,
− legende morajo biti v formatu JPG z ločljivostjo 150 dpi,
− karte morajo biti v formatu TIF ali JPG z ločljivostjo 300 dpi,
− karte morajo biti orientirane proti severu,
− v karti mora biti vsebovan tudi sloj parcel (zaradi geolokacije),
− meja območja obdelave mora biti zajeta, v vektorski obliki, v formatu TAB, SHP ali DWG.
Tekstualni del naloge preda izvajalec v formatu PDF ali DOC. Izbrani izvajalec mora sodelovati na javni obravnavi in na sejah občinskega sveta – kot poročevalec.
VIII. Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) in na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-19/2012
Slovenj Gradec, dne 21. maja 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost