Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Ob-2982/13 , Stran 1882
Ob-2982/13
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), 66.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – odl. US, U-I-257/09-22 in 10/12; v nadaljevanju: EZ), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), odločbe Eko sklada, Slovenskega okoljskega sklada, št. 3600-13/2012-2 z dne 29. 10. 2012 o potrditvi Programa za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, sheme državnih pomoči SA.34281(2012/X) – Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o., Kranj (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis
URE/JP-2/2013
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov: – vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: ukrep U01); – vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep U02); – zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso, zemeljski plin ali UNP (v nadaljevanju: ukrep U03); – programi informiranja in ozaveščanja (v nadaljevanju: ukrep U04). Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost. 2. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu in pravila podeljevanja spodbud Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: – občine; – drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti); – podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11). V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi subjekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za podjetja (opravljanje tržne dejavnosti). Podjetjem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih za državno pomoč, razen finančnih spodbud za program informiranja in ozaveščanja, ki se podeljujejo po pravilih »de minimis«. Ostalim upravičencem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o subvencijah. V primeru izvedbe projekta po modelu pogodbenega znižanja stroškov za energijo in/ali pogodbene dobave energije (v nadaljevanju: pogodbeništvo), je vlagatelj lahko tudi pogodbenik ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: – med partnerjema mora biti sklenjena ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let), – ekonomski izračun cene za opravljeno storitev pogodbeništva mora biti izdelan v dveh variantah, tj. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve. Partnerja v pogodbenem razmerju sta pogodbenik/koncesionar, ki je lastnik, razen v primeru koncesijskega razmerja po BTO modelu tudi najemnik, in obratovalec naprave ter uporabnik storitev. Za pogodbeno razmerje se štejejo tudi koncesijska in druga podobna razmerja. V primeru, da je vlagatelj pogodbenik iz prejšnjega odstavka te točke, se izpolnjevanje pogojev za prijavo na ta razpis in izračun višine nepovratne finančne spodbude oziroma stopnje sofinanciranja presoja glede na njegov status, položaj in velikost. 3. Pogoji za sofinanciranje projektov Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10, v nadaljevanju: Pravilnik) ter Metode za izračun prihrankov energije pri izvajanju ukrepov za povečanje učinkovitosti rabe energije in večjo uporabo obnovljivih virov energije, ki so skladne s končnim poročilom Inštituta Jožef Stefan, št. IJS-DP-10072, september 2011, pripravljenim skladno z zahtevami in smernicami Direktive 2006/32/ES in po naročilu Ministrstva za gospodarstvo (v nadaljevanju: metodologija IJS). V metodologiji navedene normirane vrednosti se smiselno uporabljajo tudi za subjekte, za katere niso izrecno navedene. Kadar Pravilnik ali metodologija ne določata načina izračuna prihrankov, se uporabi metodologija, kot je določena v tem razpisu pri posameznem ukrepu ali v obrazcih, ki so na spletnem mestu sofinancerja. 3.1 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U01: Ukrep U01 vključuje naslednje namene: – zamenjava električnega grelnika za toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda (v nadaljevanju: namen U01-A); – zamenjava obstoječega ogrevalnega kotla z vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda ali voda/voda (v nadaljevanju: nameni U01-B); – priprava tople sanitarne vode ter podpora ogrevanju s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju: nameni U01-C). 3.1.1 Nameni U01-A: Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U01-A, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vlagatelj dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje tako, da prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 255-3 ali SIST EN 16147, ki mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč. 3.1.2 Nameni U01-B: Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U01-B, morajo izpolnjevati naslednje pogoje oziroma druge pogoje, če je to tako pogojeno pri posameznem načinu dokazovanja: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vlagatelj dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje tudi tako, da prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 14511 (∆T kondenzacije 5°C), in mora vsebovati minimalno grelno število (COP) in grelno moč. Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje tudi tako, da prijavi priloži Eurovent certifikat in izpis s spletnega mesta www.eurovent-certification.com, ki mora vsebovati označen tip naprave, katerega se prijavlja na razpis, minimalno grelno število (COP) in grelno moč naprave. Kadar vlagatelj dokazuje primernost opreme na način, opisan v tem odstavku, mora črpalka tipa zrak/voda namesto pogojev, navedenih v tabeli v četrtem odstavku, izpolnjevati naslednje pogoje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Vlagatelj lahko dokazuje primernost opreme z nazivno grelno močjo nad 100 kW tudi z mnenjem Fakultete za strojništvo, Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) (v nadaljevanju: laboratorij) po metodologiji dokazovanja primernosti ključne opreme toplotne črpalke. V laboratorij se v preveritev pošlje zahtevano dokumentacijo (glej Prilogo I pri ukrepu U01, ki je objavljena na spletni strani sofinancerja). Vlagatelj lahko dokazuje primernost opreme tudi z mnenjem laboratorija po metodologiji izvedbe meritev izvedenega stanja. V laboratorij se v preveritev za pridobitev mnenja pošlje zahtevane rezultate meritev (glej Prilogo II pri ukrepu U01, ki je objavljena na spletnem mestu sofinancerja). Mnenje je treba sofinancerju predložiti pred izdajo sklepa o subvenciji. K vlogi mora obvezno priložiti elaborat oziroma študijo prihrankov energije in emisij CO2 z izvedbo ukrepa, izveden s strani projektanta ali neodvisne inštitucije. Za pravočasno dostavo mnenja sofinancerju mora poskrbeti vlagatelj. Vse stroške dokazovanja primernosti opreme bremenijo izključno vlagatelja. V primeru, ko mnenje laboratorija ne izkazuje primernosti opreme, vlagatelj ni upravičen do finančne spodbude. 3.1.3 Nameni U01-C: Vlagatelj lahko dokazuje, da oprema izpolnjuje navedene pogoje tako, da prijavi priloži certifikat ali merilno poročilo neodvisne inštitucije, ki je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 12975-2 oziroma SIST EN 12976, in mora vsebovati minimalno svetlo oziroma aperturno površino sprejemnika sončne energije. 3.2 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U02: Vsi projekti, ki so predmet sofinanciranja, morajo izpolnjevati tehnične pogoje, ki so predstavljeni v nadaljevanju. Projekt mora zagotoviti vgradnjo sodobnih energetsko varčnih in okolju prijaznih svetilk. Glede minimalne energetske učinkovitosti svetilk se upošteva Uredba Komisije (ES) št. 245/2009 z dne 18. 3. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo fluorescenčnih sijalk brez vdelanih predstikalnih naprav, visokointenzivnostih sijalk in predstikalnih naprav in svetilk za delovanje teh sijalk ter o razveljavitvi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/55/ES (Uradni list L 076, 24/03/09 str. 17-44). V primeru uporabe gospodinjskih svetil za razsvetljavo se glede energetske učinkovitosti upošteva Uredbo Komisije (ES) št. 244/2009 z dne 18. 3. 2009 o izvajanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo neusmerjenih svetil v gospodinjstvu. Za energetsko učinkovite izdelke, ki so uporabljeni za izvedbo projekta, morajo biti upoštevane vse zahteve in uredbe evropskega pravnega reda, ki se nanašajo na izvajanje Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES v zvezi z zahtevami za okoljsko primerno zasnovo izdelkov oziroma na njeno prenovitev: Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (prenovitev). Izvedba zunanje razsvetljave mora biti v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07 in 109/107 in 62/10). Skladnost mora biti zagotovljena v času predaje in prevzema opreme v uporabo oziroma ob zaključku izvedbe projekta (izjava o skladnosti opreme na dan predaje-prevzema je sestavni del predajnoprevzemnega zapisnika). Do sofinanciranja so upravičeni le projekti, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, in sicer z uporabo dveh meril. Prvo merilo za izbor je učinkovitost investicije oziroma projekta v pogledu letnih prihrankov energije (iz naslova projekta) oziroma letnega zmanjšanja porabe električne energije glede na celotne stroške projekta M1. Delež prihrankov na osnovi redukcij oziroma regulacije se lahko priznava, če se z izračunom v tehničnem elaboratu in opisu izvedbe projekta jasno dokaže obseg redukcije, to je zmanjšanja napajalne energije z zmanjšanjem moči in skrajšanjem časa obratovanja. M1 = Učinkovitost investicije/projekta [kWh/leto/EUR] = letno zmanjšanje porabe električne energije / celotni stroški projekta Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Drugo merilo M2 je ocena, podana v številu točk po izrazu spodaj, in sicer na osnovi povprečno predvidenih stroškov za vzdrževanje v primerjavi s predvidenimi stroški za električno energijo in vzdrževanje v istem obdobju (letno in po stalnih cenah), pri čemer se upošteva pozitivna ocena, M2 ≥ 0. M2 = [število točk ≥ 0] = 70 – (stroški vzdrževanja razsvetljave / skupaj stroški električne energije in vzdrževanja razsvetljave) * 100 Vloga mora doseči minimalen seštevek točk po obeh kriterijih M=M1 + M2 ≥ 30,00 točk, drugače se zavrne. 3.3 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U03: Ukrep U03 vključuje naslednje namene: – zamenjava starih ogrevalnih naprav – kotlov na biomaso (v nadaljevanju: nameni U03-A), – zamenjava starih ogrevalnih naprav – kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin (v nadaljevanju: nameni U03-B). 3.3.1 Nameni U03-A Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U03-A, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – oprema mora imeti, skladno z zahtevami standarda, naslednje toplotno-tehnične karakteristike: izkoristek pri nazivni toplotni moči mora biti večji ali enak 90% in vrednost emisij, skladno z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Naprave z ročnim polnjenjem goriva (npr. s poleni) morajo imeti pregrajen vodni toplotni zbiralnik. Izpolnjevanje pogojev se dokazuje s predložitvijo certifikata po standardu SIST EN 303-5. V primeru, da je izbrana oprema že uvrščena na seznam ustrezne opreme Eko sklada, j.s. (http://www.ekosklad.si/pdf/SUB2012/Seznam_kn.pdf), lahko vlagatelj predloži izjavo, da je izbrana naprava navedena na seznamu toplovodni kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso, ter v izjavi navede proizvajalca in model opreme. 3.3.2 Nameni U03-B Projekti, ki so predmet sofinanciranja po tem razpisu in ki spadajo med namene U03-B, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – normirani izkoristek posameznega novega kondenzacijskega kotla mora biti večji ali enak 104% pri uporabi zemeljskega plina (v nadaljevanju tudi ZP) ali utekočinjenega naftnega plina (v nadaljevanju tudi UNP). Izpolnjevanje pogoja se dokazuje s predložitvijo certifikata oziroma tehnično dokumentacijo za predlagano napravo. – pravica do finančne spodbude se dodeli za vgradnjo enega ali več novih kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin ali UNP v kotlovnico, in sicer: a) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na zemeljski plin s kotli na zemeljski plin ali b) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na UNP s kotli na UNP za lokacije, kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo, ali c) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, utekočinjen naftni plin, mazut ali premog) s kotli na zemeljski plin, pri čemer se kotlovnica priključi na sistem distribucije plina. V tem delu se šteje tudi nadomestitev skupnih kotlovnic na fosilna goriva s posameznimi kotli na zemeljski plin, če upravitelj/lastnik kotlovnice objavi konec obratovanja, pri čemer se nova kotlovnica priključi na sistem distribucije plina, ali d) pri nadomestitvi zastarelih in neučinkovitih kotlov na fosilna goriva (kurilna olja, mazut ali premog) s kotli na UNP za lokacije, kjer iz ekonomskih ali drugih razlogov plinovod zemeljskega plina še ni na voljo. Končno poročilo o izvedenem ukrepu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva dokumentacija za določanje višine prihrankov. 3.4 Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U04: Projekt informiranja in ozaveščanja mora biti skladen z instrumenti Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2008-2016 oziroma s programi in ukrepi, navedenimi v Nacionalnem akcijskem načrtu za obnovljive vire energije 2010-2020. Skladnost z instrumenti/programi/ukrepi mora biti predstavljena kakovostno, jasno in logično. Prav tako mora program podpirati prenos ali izvajanje direktiv EU. Izvajalec programov informiranja in ozaveščanja mora imeti ustrezne strokovne reference, kot so svetovanje s področja rabe energije v stavbah, posebej s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije ter iz drugih področij delovanja – npr. udeležba na seminarjih, izobraževanjih, izvedba izobraževanj. Program dela, izvedba programa in končno poročilo o izvedenem programu morajo biti v skladu z Navodilom za izdelavo končnega poročila ter predstavitve projekta (Priloga k Vzorcu pogodbe o sofinanciranju). Končno poročilo o izvedenem programu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva Navodilo za izdelavo končnega poročila ter predstavitve projekta, in predstavitev projekta v obliki, kot je predpisana v njem. Program se mora nanašati na informativne in ozaveščevalne aktivnosti za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Te aktivnosti vključujejo: – informiranje in motiviranje gospodarske družbe za uvajanje energetskega menedžmenta in uporabo sodobnih energetskih tehnologij za učinkovitejšo rabo energije; – informiranje in motiviranje lokalne skupnosti za učinkovito rabo energije v stavbah; – informiranje potencialnih investitorjev o naprednih energetskih tehnologijah za učinkovito rabo energije, kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije in drugih obnovljivih virov energije; – promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih vire energije v izobraževalnih programih za podjetja; – informiranje in motiviranje gospodinjstev in upravnikov več stanovanjskih stavb za učinkovito rabo energije v stanovanjskih stavbah. Subvencionirane aktivnosti informiranja in ozaveščanja so naslednje aktivnosti: – delavnice oziroma dogodki, kjer je aktivnost organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji ipd.) in organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse; – izvedba individualnega svetovanja; – izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgibank, brošur, priročnikov, poučnih knjig, tematski sklopi znotraj publikacije, priloge časopisom); – izdelava in objava spletnega mesta ali spletne aplikacije. Objavljena vsebina spletnega mesta mora biti sorazmerna z dosegom spletnega mesta. Pri navedenih aktivnostih veljajo naslednji pogoji: – za delavnice oziroma dogodke je minimalna udeležba na skupinskem dogodku najmanj 10 slušateljev; – obseg publikacije mora biti vsaj 2.000 znakov brez presledkov. Publikacija mora doseči bralca pred vložitvijo končnega poročila; – obseg spletnega mesta mora biti vsaj 20 znakov na doseg. Doseg je število obiskovalcev iz različnih slovenskih IP naslovov; – pri spletnih aplikacijah se upošteva število izvedenih poizvedb, pri čemer se upošteva število izvedenih poizvedb iz različnih slovenskih IP naslovov. Delavnice in dogodki morajo biti ustrezno organizirani s programom, ki mora trajati minimalno 4 ure. O poteku aktivnosti je treba voditi evidenco, iz katere je razvidna vsebina, ki je bila posredovana slušateljem. Za delavnice, dogodke in individualna svetovanja je treba sofinancerju posredovati seznam slušateljev, vključno z oceno njihove porabe energije, ki se jo da pokazati/dokazati. V ta namen je treba izpolniti obrazec »Podatki o letni rabi energije«. Prihranek energije se določi na podlagi metodologije programov informiranja in ozaveščanja po izvedeni aktivnosti informiranja in ozaveščanja in je sestavni del končnega poročila. Metodologija programov informiranja in ozaveščanja je sestavni del razpisne dokumentacije. Zahtevek za sofinanciranje ne sme presegati 50 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije. 4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 163.000 €. Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. Upravičeni stroški za vse projekte so: – stroški, ki se nanašajo na izdelavo dokumentacije, za katero so priložena dokazila o izdelavi in plačilu, pri čemer izvedba (datum računa) ni starejša od dvanajst mesecev pred vložitvijo vloge, in nadzora za potrebe izvedbe projekta. Ti stroški ne morejo biti višji od 10% vrednosti vseh upravičenih stroškov projekta; – davek na dodano vrednost, vendar le za vlagatelje, ki si tega davka ne morejo odbiti kot vstopni DDV. Ostali upravičeni stroški so navedeni pri posameznem ukrepu. Če je projekt že financiran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v nadaljevanju: javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo sredstva v višini, ki ne sme presegati razlike med že podeljenimi sredstvi in najvišjo možno stopnjo sofinanciranja po zakonodaji. 4.1 Posebna pravila za ukrepe U01: Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen U01-A: – višina sofinanciranja ne sme presegati 0,203 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije. Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen U01-B: – višina sofinanciranja ne sme presegati: za toplotne črpalke zrak/voda 0,252 EUR, za toplotne črpalke zemlja/voda 0,317 EUR ter za toplotne črpalke voda/voda 0,204 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije. Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov za posamezni namen U01-C: – višina sofinanciranja ne sme presegati 0,675 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno kWh energije. Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene U01-A, so: – toplotna črpalka zrak/voda, – električni grelnik za sanitarno vodo, – električne instalacije, – povezave distribucijskih sistemov STV. Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene U01-B, so: – Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zrak/voda: toplotna črpalka zrak/voda (zunanja in notranja enota), hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material. – Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko zemlja/voda: toplotna črpalka zrak/voda, izdelava zemeljskega kolektorja, izdelava vrtine, geosonda, hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material. – Upravičeni stroški za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda/voda: toplotna črpalka voda/voda, izdelava vrtine, potopna črpalka, hranilnik toplote, strojne in elektro instalacije, strojni in elektro material. Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene U01-C, so: sprejemniki sončne energije, zalogovnik za toplo vodo, strojna vezava sprejemniki/zalogovnik, priključitev na distribucijski sistem in ostale instalacije. 4.2 Posebna pravila za ukrepe U02 Posebne omejitve sofinanciranja posameznih projektov: – višina sofinanciranja ne sme presegati 600,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije. Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru predmeta in namena javnega razpisa, in sicer za: – nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk, – nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, – rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole) v primeru, da vlagatelj strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali se v dokumentaciji operacije izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od predelave, – nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter opreme za daljinsko krmiljenje razsvetljave oziroma samodejno izvajanje redukcij obratovanja razsvetljave, – stroške sanacije odjemnih mest razsvetljave, – stroški nabave in vgradnje nove opreme za spremljanje porabe električne energije za razsvetljavo ter nabavo in zagon opreme za izvajanje energetskega knjigovodstva razsvetljave. 4.3 Posebna pravila za ukrepe U03 Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 300,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije za namen U03-A; – presegati 250,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako letno prihranjeno MWh energije za namen U03-B; Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene U03-A, so: – nabavo in vgradnjo toplovodne kurilne naprave, – predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, – nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema ter ustrezne krmilne opreme, – nabavo in vgradnjo vodnega toplotnega zbiralnika, povezovalnih armatur ter opreme za priključitev na centralno ogrevanje. Upravičeni stroški pri projektih, ki predstavljajo namene U03-B, so: – izgradnja priključnega plinovoda ali nakup plinohrama za UNP (je upravičen strošek, ko je investitor tudi lastnik zgrajenega plinovoda oziroma plinohrama), – nabava in vgradnja enega ali več kotlov ter pripadajočih sistemov, ki omogočajo normalno delovanje kotlov, ustrezne krmilne in varovalne opreme ter vmesne povezave, – predelavo obstoječih ali izdelavo novih priključkov za dovod zraka in odvoda dimnih plinov, – izvedbo oziroma prenovo inštalacij za dovod goriva vključno z vgradnjo merilnih prog, – nabava in vgradnja naprave za nevtralizacijo kondenzata. Upravičeni stroški ne vključujejo elementov razvoda centralnega/ogrevalnega/toplovodnega sistema in ogreval. 4.4 Posebna pravila za ukrepe U04 Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude prijavljenih upravičenih stroškov ter z upoštevanjem omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Skupna vrednost projektov za ukrep U04 je omejena na največ 45.000 EUR brez DDV. Upravičeni stroški so: – organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji, individualna svetovanja ipd.); – izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgibanke, brošure, priročniki, poučne knjige, tematski sklopi znotraj publikacije, priloge časopisom, spletno mesto ali aplikacija); – Individualno izobraževanja o učinkoviti rabi energije. Prihranki se vrednotijo na podlagi obstoječih metodologij, oziroma na podlagi lastne utemeljene metodologije, če obstoječi dokumenti specifične izobraževalne aktivnosti ne obravnavajo. Ustreznost metodologije izračuna prihrankov bo ocenjevala komisija za vrednotenje vlog. Neupravičeni stroški so ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški. V primeru podjetij, ki so zavezanci za DDV, je neupravičen strošek tudi DDV. Če je projekt že financiran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v nadaljevanju; javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo le sredstva, ki predstavljajo razliko med najvišjim možnim financiranjem po tem razpisu in že pridobljenimi javnimi sredstvi. 5. Pogoji za dodelitev sredstev Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude, mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. Upravičenci, ki kandidirajo na javnem razpisu (v nadaljevanju: vlagatelji), lahko pridobijo pravico do finančne spodbude za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati, prav tako pa do tega trenutka ni bilo podano zavezujoče naročilo storitev zunanjih izvajalcev. Sredstva velikemu podjetju se dodelijo le, če vlagatelj izkaže spodbujevalni učinek v skladu s 7. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. V primeru, da želi veliko podjetje začeti izvajati investicijo pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe, mu mora komisija, ki pregleduje vloge, pred začetkom izvajanja investicije izdati potrdilo o izkazovanju spodbujevalnega učinka. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec, rok za izvedbo projekta. Projekt mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo. Če finančna konstrukcija v vlogi ne bo zaprta, se vloga zavrne. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati. Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo: – o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, 126/2007 s spremembami in dopolnitvami). Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje, mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo, da investicije pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: Uredba EK 800/2008) ni začel izvajati. Sofinancer lahko od vlagatelja kadarkoli zahteva tudi druge izjave, s katerimi vlagatelj zagotavlja resničnost dejstev, ki so pomembna za kandidiranje na razpisu oziroma izplačilo finančnih spodbud. Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer v primeru kršitve navedbe odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačane finančne spodbude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvaja le za to usposobljen in registriran izvajalec. V primeru, da je naročnik zavezanec k javnem naročanju, mora izvajalec biti izbran ob upoštevanju predpisov o javnem naročanju. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 12. 2014. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, niso več mogoča, razen kadar bi zahtevek bil poslan naknadno zaradi okoliščin, ki predstavljajo višjo silo. Za vse projekte, ki ne bodo zaključeni do 30. 12. 2014, je treba do tega datuma posredovati sofinancerju dokazilo o izvedenem zavezujočem naročilu ključne opreme ali, v primeru vlagateljev, ki predstavljajo javni sektor, zavezujočo izjavo vlagatelja, da bo projekt izveden. Če vlagatelj ne izpolni navedenih pogojev, izgubi pravico do sofinanciranja. Stavb, naprav in opreme, ki je bila predmet finančne spodbude, ni dovoljeno odtujiti oziroma odstraniti najmanj 5 let po izplačilu finančne spodbude. Finančne spodbude se ne dodeljujejo za naložbe, ki vključujejo dobavo in vgradnjo prototipne in rabljene opreme oziroma naprav. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju. Če se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana. Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od vlagatelja različna oseba, je dolžan vlagatelj posredovati sofinancerju na njegovo zahtevo vse podatke o tej osebi, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih spodbud. 6. Priprava in popolnost vlog Vsaka vloga mora vsebovati naslednje obrazce in priloge (obrazci za različne ukrepe se smiselno razlikujejo glede na ukrep): – Obrazec – vloga; – fotokopijo pooblastila ali drugega dokumenta, iz katerega izhaja pooblastilo za podpis, in vložitev vloge na javni razpis (če ni podpisnik zakoniti/statutarni zastopnik); – fotokopijo registracije vlagatelja z vsemi prilogami ali izpisek iz Ajpesa; – fotokopijo akta o ustanovitvi ali drug akt, v katerem so navedene registrirane dejavnosti vlagatelja; – sklenjeno pogodbo med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva), – Obrazec – izjava vlagatelja, da je oziroma ni javni naročnik; – vsaj tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, – Obrazec – izjava vlagatelja, da je oziroma bo izvajalec izbran v skladu s pravili, ki urejajo javno naročanje (velja za osebe, ki so javni naročniki); – Obrazec – vzorec pogodbe o sofinanciranju; – Obrazec – izjava o doseganju prihrankov energije in emisij CO2; – Obrazec – izjava o strinjanju in sprejemanju pogojev; – Obrazec – izjava o velikosti podjetja; – Obrazec – izjava o že pridobljenih državnih pomočeh ali subvencijah; – Obrazec – izjava o že pridobljenih pomočeh de minimis (velja samo za velika podjetja, ki uveljavljajo povrnitev stroškov za izdelavo projektne dokumentacije); – zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v formatu PDF. Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletnem mestu http://www.eg-prodaja.si/content/javni-razpisi-ure oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila, podanega na naslov elektronske pošte: razpis.ure@eg-prodaja.si. Obrazci za različne ukrepe se razlikujejo. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoč upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. Vsi obrazci ter vzorec pogodbe morajo biti lastnoročno podpisani na za to označenih mestih, na vseh drugih straneh pa podpisani ali parafirani. V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, Javni razpis URE/JP-2/2013, Kategorija vlagatelja: Podjetje / Občina / Drugi subjekt« Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno ali po pošti) po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Vloge se sprejemajo do vključno 5. 7. 2013, do 13. ure. Prej ali kasneje dostavljene vloge se neodprte vrnejo pošiljatelju. Šteje se, da je priporočeno pošiljko sofinancer prejel oziroma da je vloga dostavljena v trenutku oddaje pošiljke na pošto. 7. Postopek obravnave vlog Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) vsak dan od 26. 6. 2013 dalje. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja do 13.00 predhodnega dne. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh od dneva prejetja zahtevka za popolnitev. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog, se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog. 8. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Pri ugotavljanju prejetja vloge se upoštevata dan in ura oddaje pošiljke na pošti oziroma osebne dostave vloge na sedežu podjetja Elektro Gorenjska Prodaja d.o.o.. Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi predloga komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do finančne spodbude. Vlagatelji bodo o dodelitvi sredstev na posameznem odpiranju vlog obveščeni v roku 30 dni od odpiranja vlog. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od poziva na sklenitev pogodbe pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude in do sredstev ne bodo upravičeni. 9. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi sklenjene pogodbe za projekte, izvedene v skladu s pogoji javnega razpisa, in sicer po predložitvi ustrezne dokumentacije. Finančna spodbuda bo prejemniku izplačana po predložitvi vseh dokazil o zaključku projekta, ki vključujejo: – zahtevek za sofinanciranje; – seznam preverjenih računov; – faksimile originalnih računov izvajalca s popisom del in materiala za celoten obseg projekta; – potrdilo banke ali uradnega organa o plačilu računa iz prejšnje alineje; – končno poročilo; – fotografije izvedenega stanja ter končno poročilo izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije; – drugo dokumentacijo, ki jo sofinancer utemeljeno zahteva. Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo spodbude se izvede v 30 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na transakcijski račun prejemnika. 10. Drugo Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe naložbe z določili javnega razpisa in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov in določil pogodbe o dodelitvi pravice do finančne spodbude je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: razpis.ure@eg-prodaja.si.
Elektro Gorenjska Prodaja, podjetje za prodajo elektrike, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti