Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2037. Uredba o Naravnem rezervatu Zelenci

Sklepi

2038. Sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico
2039. Sklep o spremembi območja koprskega tovornega pristanišča
2040. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana

MINISTRSTVA

2041. Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin

OBČINE

Šmartno pri Litiji

2042. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_54 Kamnolom Ježce

Trebnje

2043. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Studenec«
2044. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Trebnje
2045. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Trebnje
2046. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tržič

2047. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tržič
2048. Sklep o razveljavitvi Sklepa o postopkih oddaje javnih naročil v Občini Tržič

Zagorje ob Savi

2049. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi

Zreče

2050. Cenik daljinskega ogrevanja

Železniki

2051. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2013
2052. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec
AAA Zlata odličnost