Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2052. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec, stran 6178.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 23. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10 in 20/11), 15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09 in 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 19. redni seji dne 13. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod Ratitovec (Uradni list RS, št. 50/06, 104/06 in 61/08) se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»Naloge, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
01.62   Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
17.23   Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
18.12   Drugo tiskanje
18.20   Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
32.99   Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
38.11   Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
46.17   Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
      izdelkov
46.18   Specializirano posredništvo pri prodaji drugih
      določenih izdelkov
46.19   Nespecializirano posredništvo pri prodaji
      raznovrstnih izdelkov
47.19   Druga trgovina na drobno v nespecializiranih
      prodajalnah
47.41   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
      računalniškimi napravami in programi
47.42   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      telekomunikacijskimi napravami
47.53   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      preprogami, talnimi in stenskimi oblogami
47.59   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi
      predmeti za gospodinjstvo
47.61   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      knjigami
47.62   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
      potrebščinami
47.64   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
      športno opremo
47.65   Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
      igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.78   Druga trgovina na drobno v specializiranih
      prodajalnah z novim blagom
47.79   Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim
      blagom
47.81   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.82   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
      tekstilijami in obutvijo
47.89   Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
      drugim blagom
47.91   Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.99   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic
      in tržnic
49.39   Drug kopenski potniški promet
52.10   Skladiščenje
55.10   Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih
      obratov
55.20   Dejavnost počitniških domov in podobnih
      nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
55.30   Dejavnost avtokampov, taborov
56.10   Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
56.30   Strežba pijač
58.11   Izdajanje knjig
58.12   Izdajanje imenikov in adresarjev
58.13   Izdajanje časopisov
58.14   Izdajanje revij in druge periodike
58.19   Drugo založništvo
58.21   Izdajanje računalniških iger
58.29   Drugo izdajanje programja
59.11   Produkcija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.12   Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
      video filmov, televizijskih oddaj
59.13   Distribucija filmov, video filmov, televizijskih
      oddaj
59.14   Kinematografska dejavnost
59.20   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.10   Radijska dejavnost
60.20   Televizijska dejavnost
62.01   Računalniško programiranje
62.02   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.03   Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.09   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.11   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.12   Obratovanje spletnih portalov
63.91   Dejavnost tiskovnih agencij
63.99   Drugo informiranje
68.20   Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
      nepremičnin
68.32   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
69.20   Računovodske, knjigovodske in revizijske
      dejavnosti; davčno svetovanje
71.11   Arhitekturna in urbanistična dejavnost
71.12   Tehnično projektiranje in s tem povezano
      svetovanje
73.11   Dejavnost oglaševalskih agencij
73.12   Posredovanje oglaševalskega prostora
73.20   Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.10   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.20   Fotografska dejavnost
74.30   Prevajanje in tolmačenje
74.90   Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
      dejavnosti
77.21   Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.22   Dajanje videokaset in plošč v najem
77.29   Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
      zakup
77.33   Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
      v najem in zakup
77.40   Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
      zakup, razen avtorsko zaščitenih del
78.10   Dejavnost pri iskanju zaposlitve
79.11   Dejavnost potovalnih agencij
79.12   Dejavnost organizatorjev potovanj
79.90   Rezervacije in druge s potovanji povezane
      dejavnosti
81.10   Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.21   Splošno čiščenje stavb
81.22   Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in
      opreme
81.29   Čiščenje cest in drugo čiščenje
82.11   Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.19   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.30   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.91   Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne
      sposobnosti
82.99   Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za
      poslovanje
84.11   Splošna dejavnost javne uprave
84.12   Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
      drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne
      varnosti
85.32   Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.51   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
      področju športa in rekreacije
85.52   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
      področju kulture in umetnosti
85.59   Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje
88.91   Dnevno varstvo otrok
90.01   Umetniško uprizarjanje
90.02   Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.03   Umetniško ustvarjanje
90.04   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.01   Dejavnost knjižnic in arhivov
91.02   Dejavnost muzejev
91.03   Varstvo kulturne dediščine
93.11   Obratovanje športnih objektov
93.12   Dejavnost športnih klubov
93.13   Obratovanje fitnes objektov
93.19   Druge športne dejavnosti
93.21   Dejavnost zabaviščnih parkov
93.29   Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.99   Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
      organizacij
96.02   Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost
96.04   Dejavnosti za nego telesa
96.09   Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-5/2013-009
Železniki, dne 13. junija 2013
Župan
Občine Železniki
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost