Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2037. Uredba o Naravnem rezervatu Zelenci, stran 6149.

Na podlagi prvega, četrtega in petega odstavka 49. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1 in 8/10 – ZSKZ-B) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o Naravnem rezervatu Zelenci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(cilji in namen)
(1) Območje izvirov in povirja Save Dolinke v Zelencih in na Drneh pri Podkorenu se zavaruje kot Naravni rezervat Zelenci (v nadaljnjem besedilu: naravni rezervat).
(2) Varstveni cilj naravnega rezervata je ohranitev vodnega izvira, sladkovodnih habitatnih tipov, zlasti tistih, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju (v nadaljnjem besedilu: habitatni tipi), kopenskih, močvirskih in vodnih prostoživečih domorodnih rastlinskih in živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: rastlinske in živalske vrste) in njihovih habitatov ter značilnega krajinskega vzorca. Cilj naravnega rezervata je tudi spoznavanje in doživljanje narave.
(3) Namen naravnega rezervata je s pravili ravnanj ter z izvajanjem varstvenih in upravljavskih nalog dosegati varstveni cilj iz prejšnjega odstavka. Namen naravnega rezervata je tudi omogočiti obiskovanje z urejanjem in vzdrževanjem infrastrukture za obiskovanje.
2. člen
(vsebina)
Ta uredba določa območje naravnega rezervata, varstvene režime in pravila ravnanj v naravnem rezervatu, razvojne usmeritve, način upravljanja naravnega rezervata, naloge upravljanja in način njihovega izvajanja, delitev ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter način financiranja in izvajanja nadzora.
3. člen
(ustanovitev)
Z ustanovitvijo naravnega rezervata se nadaljuje varovanje območja Naravnega rezervata Zelencev, ustanovljenega z Odlokom o razglasitvi Zelencev za naravni rezervat (Uradni list RS, št. 53/92, 56/92 – popr. in 17/94 ter Uradni vestnik Gorenjske, št. 32/96).
4. člen
(ustanovitelja)
(1) Ustanovitelja naravnega rezervata sta Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) in pristojni organ Občine Kranjska Gora (v nadaljnjem besedilu: pristojni občinski organ).
(2) Vlada in pristojni občinski organ (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelja) izvajata ustanoviteljske pravice in obveznosti tako, da:
1. skupaj financirata upravljanje naravnega rezervata tako, da zagotavlja:
– vlada sredstva za naloge iz drugega odstavka 10. člena te uredbe, razen nalog iz 4., 7. in 8. točke drugega odstavka 10. člena te uredbe;
– pristojni občinski organ sredstva za izvajanje nalog iz 4., 7. in 8. točke drugega odstavka 10. člena te uredbe;
2. Občina Kranjska Gora sodeluje pri izvajanju nadzora z občinsko redarsko službo;
3. skupaj potrdita načrt delovanja in urejanja naravnega rezervata iz 10. člena te uredbe.
(3) Ustanovitelja podrobneje uredita medsebojna razmerja iz prejšnjega odstavka s pogodbo.
II. OBMOČJE NARAVNEGA REZERVATA
5. člen
(opis naravnega rezervata)
(1) Naravni rezervat obsega v osrednjem, zahodnem in severnem delu povirno jezero, izvirna okna, vodne struge in močvirje z barjem, na zahodnem obrobnem delu gozd, na vzhodnem in južnem obrobnem delu pa travnike in njive. Območje ima izjemne hidrološke, ekološke in krajinske lastnosti, ki jih ustvarja voda. Iz izvirnega jezera se voda pretaka v vijugasto strugo in razširja po povirnem močvirju. S tem ustvarja habitate močvirskim ter vodnim rastlinskim in živalskim vrstam ter oblikuje izjemen krajinski vzorec.
(2) Zelenci so naravna vrednota državnega pomena (id. št. 360), del ekološko pomembnega območja (id. št. 26800) in posebno ohranitveno območje (SI3000087).
6. člen
(meja naravnega rezervata)
(1) Meja naravnega rezervata je določena na državni topografski karti v merilu 1:5 000.
(2) Meja iz prejšnjega odstavka se prikaže na digitalnem zemljiško-katastrskem prikazu na parcelo natančno.
(3) Državna topografska karta iz prvega odstavka tega člena in izpis zemljiško-katastrskega prikaza iz prejšnjega odstavka se v izvirniku hranita pri ministrstvu, pristojnemu za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Dvojnik se hrani tudi pri pristojnem občinskem organu, krajevno pristojni upravni enoti in pri upravljavcu naravnega rezervata.
(4) Meja naravnega rezervata iz prvega odstavka tega člena je informativno prikazana na publikacijski karti v merilu 1:7 000, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
III. VARSTVENI REŽIMI IN RAZVOJNE USMERITVE
7. člen
(varstveni režimi)
(1) Na območju naravnega rezervata so prepovedani vsi posegi, dejavnosti in ravnanja, ki bi lahko spremenili hidrološke, geomorfološke in krajinske lastnosti naravne vrednote, življenjske razmere rastlinskih in živalskih vrst, značilnosti habitatnih tipov, poslabšali kakovost habitatov ali kako drugače spremenili značilnosti naravnega rezervata, zlasti pa je prepovedano:
1. graditi, postavljati ali nameščati objekte, naprave, predmete, reklame ali oznake;
2. zasipavati, kopati ali drugače spreminjati oblikovanost površja;
3. izvajati regulacije, melioracije, utrjevati ali uravnavati brežine izvirov in potoka;
4. zadrževati in odvzemati vodo, razen za oskrbo s pitno vodo, v obsegu, ki bi bistveno spremenil vodni režim;
5. odlagati, metati, nameščati v vodo ali spuščati po vodi predmete ali snovi;
6. kopati ali potapljati se;
7. čolnariti ali uporabljati druga vodna plovila;
8. spreminjati naravno temperaturo in sestavo vode;
9. obsekavati obvodno rastlinje;
10. požigati rastlinje;
11. sekati gozd na golo;
12. izvajati ribolov in lov na območju povirnih jezer, vodne struge in močvirja, kakor je označeno na karti iz prvega odstavka prejšnjega člena;
13. izkopavati, lomiti, nabirati ali drugače poškodovati rastline, odvzemati rastline in živali iz narave ter se približevati gnezdiščem ali kotiščem živali ali izvajati druga ravnanja, s katerimi se živali namerno vznemirjajo, poškodujejo ali uničujejo, razen selektivno uničevati komarje z biološkimi sredstvi, ki nimajo negativnega vpliva na druge vrste;
14. naseljevati, doseljevati ali gojiti katere koli živali ali rastline;
15. izvajati raziskave v času, na način in v obsegu, ki niso v skladu z varstvenimi cilji te uredbe;
16. umetno osvetljevati ali zatemnjevati habitate rastlin in živali ali druge dele naravnega rezervata;
17. hoditi zunaj urejenih poti;
18. voziti se s kolesi in vozili na motorni pogon;
19. strojno čistiti in plužiti sneg;
20. kuriti ogenj;
21. puščati pse s povodca;
22. metati ali drugače sprožiti eksplozivna telesa, izvajati glasno glasbo ali drugače povzročati hrup, ki je večji od predpisanih vrednosti s področja varstva pred hrupom;
23. snemati filme, videospote in druge video produkte za javno predvajanje, katerih vsebina je v nasprotju z varstvenimi cilji te uredbe;
24. izvajati predstave, nastope, shode in druge množične prireditve in tekmovanja.
(2) Prepovedano je postavljati svetila tako, da osvetljujejo naravni rezervat ter soliti parkirišča in bližnje ceste tako, da se sol izceja v naravni rezervat.
(3) Ravnanja iz 15. in 23. točke prvega odstavka tega člena je treba prijaviti upravljavcu naravnega rezervata zaradi preveritve njihove skladnosti z varstvenimi cilji te uredbe najmanj 15 dni pred nameravanim ravnanjem.
(4) Če upravljavec naravnega rezervata ugotovi, da ravnanja iz prejšnjega odstavka niso v skladu z varstvenimi cilji te uredbe, mora o tem obvestiti prijavitelja pred rokom, navedenim v prijavi za izvedbo ravnanja.
8. člen
(izjeme od varstvenih režimov)
(1) Ne glede na prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena se lahko v skladu z varstvenimi cilji te uredbe:
– izvajajo ukrepi varstva narave in naravovarstvene naloge ter gradi ali postavlja objekte in naprave, ki so namenjene varovanju in obiskovanju naravnega rezervata ter zaščiti živali pred prometom;
– izvaja kmetijska in gozdarska dejavnost v tradicionalni intenzivnosti in praksi, vključno z vzdrževanjem obstoječih kmetijskih objektov za kmetijsko rabo ter sanacijo gozda v primeru vetroloma ali druge naravne nesreče;
– izvajajo naloge obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda v skladu s sprejetimi načrti ali programi izvajanja teh javnih služb;
– izvajajo ukrepi, s katerimi se preprečujejo ali zmanjšujejo negativni vplivi na naravni rezervat iz okolice in se kot naravovarstveni pogoji ali usmeritve opredelijo v dovoljenjih, soglasjih, mnenjih ali naravovarstvenih smernicah.
(2) Naravovarstvene naloge iz prejšnjega odstavka so aktivnosti in ravnanja, namenjena doseganju varstvenih ciljev iz te uredbe in določena v letnem programu dela upravljavca naravnega rezervata (npr. vzdrževanje habitatnih tipov z uravnavanjem zaraslosti vegetacije, vodnih režimov, čiščenje in odstranjevanje nanosov, odvzemanje ali odstranjevanje rastlin ali živali tujerodnih vrst).
(3) Posegi iz druge alineje prvega odstavka tega člena, ki se izvajajo na podlagi gozdnogospodarskih načrtov, ter naloge obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda iz tretje alineje prvega odstavka tega člena se lahko izvajajo na podlagi pisne izjave upravljavca naravnega rezervata, da so dela, naloge ali posegi usklajeni z varstvenimi cilji te uredbe.
9. člen
(razvojne usmeritve)
Na območju naravnega rezervata se spodbujajo aktivnosti, ki prispevajo k spoznavanju naravne vrednote in doživljanju narave. Spodbuja se naravi prijazno kmetovanje s čim manjšo uporabo agrokemičnih sredstev, tako da se ohranja in vzpostavlja vrstno bogato travinje.
IV. UPRAVLJANJE NARAVNEGA REZERVATA
10. člen
(upravljanje naravnega rezervata)
(1) Upravljanje naravnega rezervata zagotavlja ministrstvo neposredno v režijskem obratu (v nadaljnjem besedilu: upravljavec naravnega rezervata).
(2) Naloge upravljanja naravnega rezervata so:
1. spremljanje stanja naravne vrednote in biotske raznovrstnosti v naravnem rezervatu;
2. izvajanje ukrepov varstva, akcij in intervencij, s katerimi se preprečujejo škodljivi vplivi na naravno vrednoto ali izboljšuje stanje;
3. nameščanje in vzdrževanje tabel in drugih oznak, s katerimi se označi in predstavi naravno vrednoto oziroma naravni rezervat ter usmerja obisk;
4. vzpostavljanje in vzdrževanje infrastrukture, s katero se usmerja obiskovalce, preprečuje ali blaži negativne vplive obiskovanja in ogledovanja ter omogoča varnost obiskovalcev ter zagotavljanje prehodnosti urejenih poti;
5. ozaveščanje javnosti o vrednosti in pomenu naravne vrednote oziroma naravnega rezervata;
6. skrb za odpravljanje neugodnih dejavnikov, ki negativno vplivajo na naravno vrednoto, in sicer s spodbujanjem prilagojenih ravnanj in izboljševanjem stanj, povezanih zlasti z ravnanji v neposredni okolici naravnega rezervata;
7. spremljanje ravnanj, posegov in dejavnosti na območju naravnega rezervata;
8. čiščenje nanosov, vzdrževanje vodnega režima in ustrezne zarasti in izvajanje potrebnih aktivnosti za doseganje varstvenih ciljev te uredbe;
9. sklepanje pogodb o varstvu ali skrbništvu, v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.
(3) Upravljavec naravnega rezervata upravlja naravni rezervat na podlagi petletnega načrta delovanja in urejanja naravnega rezervata, v katerem so opredeljeni zlasti prednostni red izvajanja nalog upravljanja ter izhodišča za ureditve naravnega rezervata v zvezi z obiskovanjem in ogledovanjem, fizično zaščito ali drugimi ukrepi varstva.
(4) Upravljavec naravnega rezervata pripravi in sprejme načrt delovanja in urejanja naravnega rezervata iz prejšnjega odstavka po predhodni pridobitvi ter obravnavi mnenj in predlogov lastnikov zemljišč ter uskladitvi s pristojnim občinskim organom.
(5) Načrt delovanja in urejanja naravnega rezervata iz tretjega odstavka tega člena se upošteva pri izdelavi naravovarstvenih smernic in je podlaga za izdajo konkretnih upravnih aktov, s katerimi se dovoljujejo posegi v naravo v naravnem rezervatu.
11. člen
(pogodbi o varstvu in skrbništvu)
Za izvajanje nalog iz 4., 7. in 8. točke drugega odstavka prejšnjega člena upravljavec naravnega rezervata in pristojni občinski organ skleneta pogodbe o varstvu ali skrbništvu z lastnikom zemljišč ali izbranim skrbnikom, v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.
V. FINANCIRANJE
12. člen
(finančni viri)
Finančni viri za upravljanje naravnega rezervata so:
– državni proračun;
– občinski proračun;
– donacije in dotacije;
– sredstva, pridobljena na podlagi razpisanih projektov;
– drugi viri.
VI. NADZOR
13. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo pristojni inšpektorji v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.
VII. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00728-36/2013
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EVA 2012-2330-0154
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost