Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2043. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Studenec«, stran 6166.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 5. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Studenec«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Kanalizacija Studenec« v Občini Trebnje (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S programom opremljanja se opredeli gradnja komunalne opreme, določi obračunsko območje, časovni načrt gradnje, finančno konstrukcijo opremljanja in z izračunom povezane parametre ter prikaže obremenitev zavezancev za plačilo komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz komunalne opreme pred in po izvedbi kanalizacije,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne opreme,
– časovni načrt izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka in
– grafični prikaz obračunskega območja.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
(1) Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka za novo kanalizacijsko omrežje, ki ga zavezanec pred priključitvijo plača občini.
(2) Določila tega odloka se uporabljajo pri odmeri komunalnega prispevka samo za kanalizacijsko omrežje, medtem ko se odmera komunalnega prispevka za ostalo komunalno opremo v tem območju opremljanja odmerja po Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/11, 91/12).
(3) Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca ob izdaji gradbenega dovoljenja ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte pred priključitvijo na kanalizacijsko omrežje zaradi izboljšanja komunalne opreme, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
4. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje programa opremljanja je eno in obsega območje naselja Studenec, kot je opredeljeno v grafični prilogi k programu opremljanja. To je hkrati tudi območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na javno kanalizacijsko omrežje oziroma območje njene uporabe.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE OPREME
5. člen
(obstoječa in predvidena komunalna oprema)
(1) Področje opremljanja pred začetkom gradnje ni imelo zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja.
(2) Za celotno območje je predvidena fekalna kanalizacija, pri čemer se bodo komunalne odpadne vode z naselja odvajale v obstoječi javni kanalizacijski sistem Trebnje z obdelavo odpadnih voda na centralni čistilni napravi.
(3) Podrobnosti so navedene v projektu PID »Kanalizacija na območju zaselka Studenec z navezavo na obstoječi A kanal«, št. K-43/2005-PID, ki ga je v januarju 2013 izdelalo podjetje GPI d.o.o. in je na vpogled na sedežu občine.
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME
6. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo kanalizacijskega omrežja znašajo 378.151,30 EUR, po cenah maj 2013. Obračunski stroški so glede na skupne stroške znižani za 235.000 EUR, pridobljenih iz državnega proračuna, iz naslova okoljske dajatve. Obračunski stroški tako znašajo 143.151,30 EUR.
7. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izvedbo predvidene komunalne opreme na območju opremljanja zagotavlja Občina Trebnje, delno tudi na račun bodočega plačila komunalnega prispevka s strani zavezancev v območju opremljanja.
8. člen
(časovni načrt)
Časovni načrt je sledeč:
   – pridobitev stvarne pravice na parcelah, ki
  bodo služile komunalni opremi         že pridobljena,
  – izdelava potrebne projektne in tehnične
  dokumentacije                   že izdelana,
  – gradnja komunalne opreme             v izvajanju
  – uporabno dovoljenje in zaključek projekta     maj 2013.
IV. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
(2) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, ali zavezanec lahko priključi svoj objekt na kanalizacijo.
(3) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov. Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5.
(4) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836 tako, da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(5) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije.
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se obračuna po formuli:
KP(ij) = (A(parcela) x Cp(ij) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(ij) x Dt)
pri čemer zgornje oznake pomenijo:
KP(ij) =    znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada
        posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem
        obračunskem območju
A(parcela) =  površina parcele
Cp(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 parcele
        na obračunskem območju za posamezno vrsto
        komunalne opreme
Dp =      delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka
Ct(ij) =    obračunski stroški, preračunani na m2 neto
        tlorisne površine objekta na obračunskem
        območju za posamezno vrsto komunalne opreme
A(tlorisna) = neto tlorisna površina objekta
Dt =      delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka
K(dejavnost) = faktor dejavnosti
i =      posamezna vrsta komunalne opreme
j =      posamezno obračunsko območje.
11. člen
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi:Dti = 0,3:0,7.
12. člen
(faktor dejavnosti)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa, da so faktorji dejavnosti enaki tistim iz 9. člena Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/11, 91/12).
13. člen
(obračunski stroški na enoto mere)
(1) Obračunski stroški nove kanalizacije iz 6. člena odloka, preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov, so sledeči:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo kanalizacijsko omrežje
+----------------+-----------------+---------------+
|  Komunalna  | Cp(ij) (EUR/m2) |Ct(ij) (EUR/m2)|
|   oprema   |         |        |
+----------------+-----------------+---------------+
|Kanalizacija  |   7,652   |   8,750   |
+----------------+-----------------+---------------+
(2) Obračunski stroški obstoječega kanalizacijskega sistema niso posebej določeni in se jih ne zaračunava.
14. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«. Indeksira se obdobje od dneva uveljavitve odloka do dneva izdaje odločbe.
15. člen
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka)
(1) Plačilo komunalnega prispevka se lahko delno ali v celoti oprosti za gradnjo posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov, če gre za objekt v splošnem javnem interesu in če tako na predlog župana odloči občinski svet.
(2) Občina daje možnost obročnega plačila komunalnega prispevka v največ 12-ih zaporednih mesečnih obrokih. Rok plačila prvega obroka je 15 dni po pravnomočnosti odločbe.
V. KONČNE DOLOČBE
16. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja, vključno s prilogami, je na vpogled na sedežu Občine Trebnje.
17. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-12/2013-2
Trebnje, dne 6. junija 2013
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost