Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2049. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi, stran 6175.

Na podlagi 46. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 109/12) in 30. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) je župan Občine Zagorje ob Savi sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za območje Farčnikova kolonija v Zagorju ob Savi
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
Obstoječi Ureditveni načrt za območje Farčnikove kolonije v Zagorju ob Savi, odlok št. 352-6/1995, je bil sprejet 23. 4. 1998 in objavljen v Uradnem vestniku Zasavja, št. 6/98 ter spremenjen in dopolnjen v letih 2003 in 2008, spremembe in dopolnitve objavljene v Uradnem vestniku Zasavja, št. 17/03 ter v Uradnem listu RS, št. 81/08.
Ureditveno območje Farčnikove kolonije leži v širšem severnem predmestnem prostoru naselja Zagorje ob Savi ob obstoječi mestni cesti proti Trbovljam. Glede na funkcijo se območje ureditvenega načrta členi v več morfoloških ureditvenih enot. Severna morfološka enota, v kateri je podana pobuda za spremembo, je namenjena za obrtne, proizvodne in poslovne dejavnosti v zaključeni obrtno-industrijski coni na platoju desnega nabrežja Kotredeščice ter gradnji poslovno-stanovanjskega objekta na jugozahodnem delu ureditvenega območja.
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je pobuda podjetja Hilman d.o.o., Knezdol 9 b, 1420 Trbovlje, ki je lastnik zemljišča, parc. št. 134/7 in 134/8, obe k.o. Potoška vas, in želi na območju, kjer je bilo načrtovano manjše parkirišče, zgraditi poslovno-skladiščni objekt.
2. Predmet, programska izhodišča in okvirno ureditveno območje
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se izdelajo za del območja, kjer je v veljavnem ureditvenem načrtu ob dovozu 5 načrtovano manjše parkirišče, in z namenom umestitve poslovno-skladiščnega objekt v prostor. Objekt bo v večjem delu skladiščni, v manjšem delu pa namenjen poslovni, pisarniški dejavnosti in servisnim prostorom delavnice, ki bo predvidoma locirana v delu skladiščnega prostora. Okvirne dimenzije objekta so 32,00 x 12,50 m. Predvideva se faznost izgradnje, objekt naj bi bil v prvi fazi v servisnem delu predvidoma enoetažne višine, v pisarniškem delu predvidoma dvoetažne višine. V drugi fazi se dopušča možnost nadzidave obeh delov objekta za eno etažo.
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev vključuje zemljišča parc. št. 131/5 del, 133/1 del, 134/1 del, 134/5, *134/6 del, 134/7, 134/8, 137/1 del, 137/2 del, 1031/3 del, vse k.o. Potoška vas. Površina sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je cca 2.000 m2.
3. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev
Podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu.
Pred izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– geološko geomehanske raziskave in elaborat;
– analiza ustvarjenih razmer: namembnost površin in objektov, prometna, komunalna, energetska infrastruktura, motnje v okolju (opredelitev obstoječega stanja);
– idejna zasnova objekta;
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca, in ga je izbral investitor.
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se izdelajo kot OPPN in morajo biti izdelane v obsegu in z vsebinami, ki jih določa Zakona o prostorskem načrtovanju in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ter v skladu s tem sklepom. Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine. Vsa grafika naj bo v formatu shp, dwf, tif-tfw (geolocirano), dwg, jpg in pdf.
4. Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz
Posamezne faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta:
– Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
– Objava sklepa v Uradnem listu RS in na svetovnem spletu
– Priprava osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta – 30 dni
– Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in pridobitev obvestila MKO, službe za varstvo okolja, o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje – 30 dni
– Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnitev osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta – 30 dni
– Izdelava okoljskega poročila na osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta – na podlagi obvestila MKO o izvedbi CPVO, kolikor bo potreba – 30 dni
– Poziv MKO, službe za varstvo okolja za presojo kakovosti in skladnosti okoljskega poročila in dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, kolikor bo potreba
– Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta – 7 dni pred pričetkom javne razgrnitve
– Objava na svetovnem spletu in na krajevno običajen način
– Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta z evidentiranjem vseh pisnih pripomb – 30 dni
– Priprava stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni
– Prva obravnava na OS
– Pisno posredovanje stališč do pripomb
– Oblikovanje dopolnjenega predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta na podlagi stališč do pripomb – 15 dni
– Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na dopolnjen predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta in opredelitev MKO o sprejemljivosti, kolikor je potrebna celovita presoja vplivov na okolje – 30 dni
– Pridobitev potrdila ministrstva, pristojno za okolje o sprejemljivosti
– Priprava usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
– Druga obravnava in sprejem odloka na občinskem svetu
– Objava odloka v Uradnem listu RS.
5. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice na osnutek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, k dopolnjenemu predlogu sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pa mnenje, so:
– Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Trbovlje, Gimnazijska 25, Trbovlje
– Telekom Slovenije d.d., Lava 1, Celje
– Občina Zagorje ob Savi, Oddelek za gospodarske javne službe, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi
– EVJ Elektroprom d.o.o., Loke 22, Kisovec
– Ministrstva za obrambo, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– Ministrstvo za kulturo, Masarykova 16, Ljubljana (v vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška 4, Ljubljana).
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10, Ljubljana.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, poda obvestilo o potrebnosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice in mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso navedeni, se le-ta pridobijo v postopku.
Pristojni organi (nosilci urejanja prostora) morajo v skladu z zakonom podati svoje smernice za načrtovanje in mnenja v roku 30 dni od zahteve.
Načrtovalec sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, ki ga je izbral investitor, je podjetje Aka d.o.o., Obrtniška cesta 14, 1420 Trbovlje.
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, odgovoren za njegovo pripravo, je Občina Zagorje ob Savi.
6. Obveznosti financiranja priprave
Stroške izdelave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta in strokovnih podlag krije pobudnik družba Hilman d.o.o., Knezdol 9 b, 1420 Trbovlje.
7. Objava sklepa priprave
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Zagorje ob Savi, veljati pa začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35203-6/95
Zagorje ob Savi, dne 6. junija 2013
Župan
Občine Zagorje ob Savi
Matjaž Švagan l.r.

AAA Zlata odličnost