Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

1981. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3C), stran 6022.

Na podlagi prvega odstavka 33. in 108. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 20. junija 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (OdUNDTDZ-3C)
1.
V Odloku o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list RS, št. 7/12, 36/12 in 28/13) se v 4. točki II. poglavja črta prva alineja prvega odstavka.
Dosedanje druga do štirinajsta alineja postanejo prva do trinajsta alineja.
2.
V 5. točki II. poglavja se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– na varnost in kakovost krme in hrane oziroma živil, uporabo materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnost in kakovost živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu,«.
3.
V 8. točki II. poglavja se beseda »in« na koncu osme alineje prvega odstavka nadomesti z vejico.
Za osmo alinejo se dodajo nove deveta do enajsta alineja, ki se glasijo:
»– na e-pravosodje,
– na sistemsko urejanje gospodarskih javnih služb,
– na sistemsko urejanje ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti in«.
Dosedanja deveta alineja postane dvanajsta alineja.
4.
V 9. točki II. poglavja se za peto alinejo prvega odstavka dodajo nove šesta do osma alineja, ki se glasijo:
»– na volilno in referendumsko zakonodajo,
– na sistemsko urejanje splošnega upravnega postopka,
– na upravno poslovanje,«.
Dosedanja šesta alineja, ki postane deveta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– na elektronsko poslovanje javne uprave,«.
Dosedanji sedma in osma alineja postaneta deseta in enajsta alineja.
Dosedanji deveta in deseta alineja, ki postaneta dvanajsta in trinajsta alineja, se spremenita tako, da se glasita:
»– na kakovost javne uprave,
– na boljšo zakonodajo ter odpravo administrativnih ovir,«.
Za trinajsto alinejo se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»– na spremljanje in skrb za zaščito posebnih pravic v Sloveniji živeče romske skupnosti in«.
Dosedanja enajsta alineja postane petnajsta alineja.
5.
V 11. točki II. poglavja se šesta alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– na prehranska dopolnila, živila za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, proizvodnjo in promet materialov, ki prihajajo v stik z živili, njihovo uporabo v postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, pitno vodo ter živila oziroma hrano v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu z vidika preprečevanja in obvladovanja nalezljivih bolezni in«.
6.
V 13. točki II. poglavja se za tretjo alinejo prvega odstavka doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– na izobraževanje odraslih,«.
Dosedanje četrta do deseta alineja postanejo peta do enajsta alineja.
7.
V 14. točki II. poglavja se peta alineja prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»– na področje verske svobode,«.
8.
V napovednem stavku III. poglavja se besedilo »45/10« nadomesti z besedilom »69/11 – uradno prečiščeno besedilo«.
Za drugo alinejo se dodata novi tretja in četrta alineja, ki se glasita:
»– obravnava oceno trenutnega stanja na področju preprečevanja korupcije in preprečevanja ter odpravljanja nasprotja interesov,
– obravnava revizijska poročila,«.
Dosedanja tretja alineja postane peta alineja.
Doda se drugi odstavek, ki se glasi:
»Mandatno-volilna komisija obravnava tudi druga vprašanja v skladu z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.«.
9.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/13-13/6
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EPA 1247-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost