Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 900-11/2013-134 Ob-2960/13 , Stran 1897
Št. 900-11/2013-134 Ob-2960/13
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Nepozidano stavbno zemljišče: Predmet javne dražbe je zemljišče parc. št. 759/4, k.o. 2681-Brinje II, v izmeri 24 m2 z id. oznako nepremičnine 2681-759/4-0, k.o. Brinje II in zemljišče parc. št. 759/5, k.o. 2681-Brinje II, v izmeri 275 m2 z id. oznako nepremičnine 2681-759/5-0, k.o. Brinje II. Zemljišči, ki sta predmet prodaje, se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10) nahajata v območju urejanja JA-218 Javor, z opredeljeno namensko rabo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti. Izklicna cena: 44.850,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 2.2. Predmet javne dražbe je poslovni prostor z oznako P01 v pritličju stanovanjsko-poslovne stavbe št. 1722-4076, na naslovu Cesta v Mestni log 20 v Ljubljani z id. oznako nepremičnine 1722-4076-803, k.o. 1722- Trnovsko predmestje, v skupni izmeri 23,53 m2 s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe in pripadajočem zemljišču, ki pripada temu posameznemu delu. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 30.175,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 2.3. Predmet javne dražbe je prostor – skladišče v kleti, v izmeri 70,59 m2 z id. oznako 1735-563-21, ki se nahaja v stanovanjski stavbi, na naslovu Bratovševa ploščad 27, stoječi na parc. št. 281/9, k.o. 1735 Stožice. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Predmetna nepremičnina v času prodaje ni zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 24.012,50 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.4. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v I. nadstropju, v izmeri 71,80 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-3 v stavbi št. 493, na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0, k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljubljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. Del nepremičnine (v izmeri 53,35 m2) je v času prodaje zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem, kot najemodajalcem, sklenjeno najemno razmerje za nedoločen čas, drugih bremen je nepremičnina prosta. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnem prostoru. Izklicna cena: 185.200,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 2.5. Predmet javne dražbe je poslovni prostor v II. nadstropju, v izmeri 68,40 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-4 v stavbi št. 493, na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0, k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljubljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 176.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 2.6. Predmet javne dražbe je poslovni prostor na mansardi, v izmeri 72,40 m2 z id. oznako nepremičnine 1725-493-5 v stavbi št. 493, na naslovu Prešernov trg 2 v Ljubljani, parc. št. 1725-3134/0-0, k.o. 1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Prešernov trg 2, Ljubljana poteka postopek vzpostavljanja etažne lastnine. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 112.100,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 3. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine je 200,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; 4.2 Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno; 4.3 V roku 15 dni oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe, se šteje, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe; 4.6 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino za poslovne prostore bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000 v 30 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. Kupnino za zemljišči bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, odprtega pri Banki Slovenije številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000 v 15 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa, v enkratnem znesku. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 16. 7. 2013 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15, s pričetkom ob 11. uri, po naslednjem vrstnem redu: – prostor z oznako P01, na naslovu Mestni log 20, ob 11. uri, – poslovni prostor v kleti, na naslovu Bratovševa ploščad 27, ob 11.20, – poslovni prostor v I. nadstropju, na naslovu Prešernov trg 2, ob 11.40, – poslovni prostor v II. nadstropju, na naslovu Prešernov trg 2, ob 12. uri, – poslovni prostor v mansardi, na naslovu Prešernov trg 2, ob 12.20, – zemljišči parc. št. 759/4 in 759/5, k.o. Brinje II, ob 12.40. Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). 7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 7.4. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 8. Varščina 8.1 Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: – 01261-0100000114, sklic na številko: 000-431000, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba za poslovni prostor na naslovu _______«. – 01261-0100000114, sklic na številko: 007-432000, z navedbo: – »plačilo varščine – javna dražba za zemljišča k.o. Brinje II, parc. št. 759/4 in parc. št. 759/5«. 8.2 Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah – poslovnih prostorih, informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Marini Anžur, tel. 01/306-11-34, elektronska pošta: marina.anzur@Ljubljana.si. Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe in podatke o nepremičninah- zemljišče parc. št. 759/4 in parc. št 759/5, k.o. Brinje II, informacije za ogled predmetne nepremičnine, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi Gea Hančič, tel. 01/306-10-68, elektronska pošta: gea.hancic@Ljubljana.si. Ogled nepremičnin na naslovu: – Prešernov trg 2 bo 8. 7. 2013, med 9. in 9.30; – Cesta v Mestni log 20 bo 8. 7. 2013, med 14. in 14.30. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla Komisija za pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.Ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana

AAA Zlata odličnost