Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Ob-2986/13 , Stran 1900
Ob-2986/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, št. 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena 2.1. Nepremičnina parc. št. 318/2, k.o. 28 Sotina, v izmeri 1727 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 384, ki v naravi predstavlja opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Kuzma (Sotina) in zemljišče ob objektu. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Rogašovci št. 3501-0085/2013-2 z dne 12. 4. 2013 izhaja, da se nepremičnina parc. št. 318/2, k.o. 28 Sotina nahaja v območju stavbnih zemljišč, površine za turizem, in znotraj varstvenega območja Krajinskega parka Goričko. Izklicna cena: 130.000 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.2. Nepremičnini parc. št. 1053/11 in 1053/12, obe k.o. 2230 Livek, v skupni izmeri 525 m2, v lasti Republike Slovenije, na kateri stoji stavba št. 229, ki v naravi predstavljata opuščen objekt nekdanjega mejnega prehoda Livek in zemljišče ob objektu. Iz potrdila o namenski rabi zemljišča Občine Kobarid št. 3501-1/13 z dne 15. 4. 2013 izhaja, da se nepremičnini parc. št. 1053/11 in 1053/12, obe k.o. 2230 Livek nahajata v območju stavbnih zemljišč, območje javne uprave in urejanja prometnih površin. Izklicna cena: 20.000 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.3. Predmet prodaje je poslovni prostor v poslovni stavbi na naslovu Prežihova 7, Ravne na Koroškem, z ID oznako št. 882-210-2 in 882-210-4, št. stavbe 210, k.o. 882 Ravne. Deli stavbe v naravi predstavljajo poslovne prostore v pritličju, nadstropju in mansardi, v skupni izmeri 868,20 m2. Poslovni prostor je prazen. Izklicna cena: 595.500 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 2.4. Nepremičnini parc. št. 2183/4 in 2183/6, obe k.o. 2266 Ajba, v skupni izmeri 770 m2. Nepremičnini se prodajajta skupaj. V skladu s 23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 58/12; ZKZ-D) obstaja na nepremičnini parc. št. 2183/4, k.o. 2266 Ajba predkupna pravica, kar pomeni, da imajo po postopku v skladu z ZKZ-D predkupni upravičenci možnost izenačiti najvišjo ponudbo. Predkupna pravica občine na obstaja. V skladu z 20. členom ZKZ-D bo po opravljeni javni dražbi ponudba za odkup nepremičnin 30 dni objavljena na oglasi deski Upravne enote Nova Gorica. Najugodnejši dražitelj je po opravljeni javni dražbi zavezan podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe Republike Slovenije, ki jo pošlje priporočeno s povratnico Republiki Sloveniji, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška 21, 1000 Ljubljana ter Upravni enoti Nova Gorica, v nasprotnem primeru se njegova varščina zadrži. V primeru, da bo na Upravno enoto Nova Gorica pisno izjavo o sprejemu ponudbe vložil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ-D, bo slednji pri sklenitvi pravnega posla z Republiko Slovenijo imel prednost. Izklicna cena: 3.100 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin/davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 3. Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine je 500,00 EUR. 4. Pogoji prodaje 4.1. Nepremičnina bo prodana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 4.2. V roku 15 dni po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice, bo z najugodnejšim dražiteljem sklenjena pogodba. Če dražitelj v tem roku ne bo podpisal pogodbe se šteje, da je od nakupa odstopil in ima prodajalec pravico zadržati varščino. 4.4. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških v zvezi s prenosom lastništva, se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi. 4.5. Kupnina se plača v 30. dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe, v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v določenem roku, je bistvena sestavina pogodbe. 4.6. Kupec je poleg kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin/davek na dodano vrednost, vse stroške notarske overitve ter stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo na ime kupca. 5. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala dne 13. 8. 2013 na sedežu Ministrstva za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi v IV. nadstropju, s pričetkom ob 10. uri po navedenem vrstnem redu: – objekt nekdanjega mejnega prehoda Sotina, ob 10. uri, – objekt nekdanjega mejnega prehoda Livek, ob 10.30, – poslovni prostor v Ravnah na Koroškem, ob 11. uri – zemljišči v k.o. Ajba, ob 11.30. 6. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 6.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU postane lastnik nepremičnine, kar preveri vsak dražitelj zase, ter pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino za nepremičnino, ki jo draži in predloži potrdilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb); – predloži potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – predloži potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). 6.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 6.3. Javna dražba se bo opravila v slovenskem jeziku. 7. Varščina 7.1. a) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Sotina znaša 13.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221002-75541013 z navedbo namena nakazila: javna dražba – Sotina. b) Varščina za objekt nekdanjega mejnega prehoda Livek znaša 2.000,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7220002-75541013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Livek. c) Varščina za poslovni prostor na Kajuhovi 7 v Ravnah na Koroškem znaša 59.550,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7200005-75541013 z navedbo namena nakazila: javna dražba – Ravne. č) Varščina za zemljišča v k.o. Ajba znaša 310,00 EUR in se plača na račun št. 01100-6300109972, sklic št. 18 20303-7221006-75541013, z navedbo namena nakazila: javna dražba – Ajba. 7.2. Plačana varščina se najugodnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim dražiteljem, ki na javni dražbi niso uspeli pa se varščina vrne brez obresti v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. 7.3. Če dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino. 7.4. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi ali pa ne želijo skleniti pogodbe, se varščina zadrži. 7.5. V primeru, da se bo na ponudbo za odkup nepremičnin pod tč. 2.4. v času njene objave na oglasni deski upravne enote zglasil kateri od predkupnih upravičencev, navedenih v 23. členu ZKZ, bo varščina brezobrestno vrnjena najugodnejšemu dražitelju v roku 15 dni od pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega posla. 8. Dodatne informacije Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-18-77, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Javna dražba bo objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za pravosodje: http://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/investicije_in_nepremicnine/stvarno_premozenje_drzave/ravnanje_s_stvarnim_premozenjem/javne_drazbe/ 9. Drugi pogoji in pravila javne dražbe 9.1. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. 9.2. Prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost