Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 478-0003/2013-01 Ob-2929/13 , Stran 1919
Št. 478-0003/2013-01 Ob-2929/13
Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Vitanje za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2013), objavlja
javno ponudbo
za prodajo treh nepremičnin v k.o. Paka, Vitanje
1. Organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje. 2. Predmet prodaje so nezazidana stavbna zemljišča, komunalno neurejena, namenjena gradnji objektov za potrebe obrti in podjetništva, s ceno 7 EUR/m2. Gre za naslednje nepremičnine: – parc. št. 1062/5, k.o. Paka, v izmeri: 1936 m2, izhodiščna cena: 13.552,00 EUR; – parc. št. 1062/6, k.o. Paka, v izmeri 934 m2, izhodiščna cena: 6.538,00 EUR; – parc. št. 1062/12, k.o. Paka, v izmeri: 2000 m2, izhodiščna cena: 14.000,00 EUR. 3. Navedene izklicne cene ne vključujejo 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 4. Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% posamezne izhodiščne cene na TRR Občine Vitanje, št.: 0133 7010 0003 568, s pripisom »Varščina – k.o. Paka«. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dne izbire najugodnejšega ponudnika. 5. Vse stroške v zvezi s pogodbo nosi ponudnik oziroma kupec. 6. Ponudba mora vsebovati: a) podatke o ponudniku: ime, priimek/naziv, naslov/sedež, davčno št., matično št., št. TRR ter naziv banke za vračilo plačane varščine; b) parcelno št. nepremičnine, za katero oddaja ponudbo; c) ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne cene; d) ponudniki morajo ponudbi priložiti: – fizične osebe: fotokopijo osebnega dokumenta, potrdilo o državljanstvu; pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; samostojni podjetniki posamezniki: priglasitveni list, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 8. 2013. Ponudbe je potrebno oddati v zaprti kuverti v roku 15 dni po javni objavi na naslov: Občina Vitanje, Grajski trg 1, Vitanje, s pripisom »Ne odpiraj – Javna ponudba za prodajo – k.o. Paka«. 7. Plačilo se izvede v enkratnem znesku v 8 dneh po overovitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 8. Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 7. 2013 ob 11. uri, v sejni sobi Občine Vitanje. 9. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija oziroma oseba, pooblaščena za izvedbo postopka, pozvala najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. 10. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna Občine Vitanje ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko postopek ustavita do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Občina Vitanje si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe. 11. Podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in predmetni nepremičnini lahko dobite na Občini Vitanje pri mag. Srečku Fijavžu, na tel. 03/757-43-55.
Občina Vitanje

AAA Zlata odličnost