Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

2024. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec, stran 6103.

Na podlagi 18. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) ter na podlagi 30. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – uradno prečiščeno besedilo, UPB-2) je župan Mestne občine Novo mesto dne 30. 5. 2013 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro naselja Otočec
1. člen
Za prvim odstavkom 1. člena se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Predmet priprave OPPN je tudi sprememba podrobnejše namenske rabe in prostorsko izvedbenih pogojev Občinskega prostorskega načrta Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 – teh. pop., 76/10 – teh. pop., 26/11 – obv. razl., 4/12 – teh. pop.) na delu območja EUP OTO/2-OPPN, za kar je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 22. seji 30. maja 2013 sprejel ugotovitveni sklep št. 350-3/2010-179, da so izpolnjeni pogoji iz 56.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-B – Uradni list RS, št. 57/12) glede spremembe podrobnejše namenske rabe in prostorsko izvedbenih pogojev OPN z OPPN brez poprejšnje spremembe OPN.«
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Sklep se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Novo mesto.
Št. 350-3/2010
Novo mesto, dne 7. junija 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost