Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2013 z dne 21. 6. 2013

Kazalo

Št. 66/2013 Ob-2981/13 , Stran 1907
Št. 66/2013 Ob-2981/13
Na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (OJ L210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe (ES) št. 1081/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999 (OJ L210/2006) z vsemi spremembami, Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (OJ L214/2008) z vsemi spremembami, Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04 in 22/07), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13, v nadaljevanju: Uredba), Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF in 21/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo (14/13 – popr.) in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), priglašene sheme državnih pomoči »Programi usposabljanja«, št. priglasitve: BE 01-5022860-2011 z dne 21. 2. 2011 z vsemi spremembami, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 (potrjen s strani Evropske Komisije z dne 21. 11. 2007, št. Potrditve CCI 2007 SI 051 PO 001), Odločbe št. OP RČV/1/2/07-0-MDDSZ (št. dokumenta: 303-1/2011/125) o dodelitvi sredstev za program »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, ki jo je izdala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko v vlogi organa upravljanja dne 16. 5. 2011 z vsemi spremembami in Pogodbe št. 2611-11-038107 o sofinanciranju operacije »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« (ISARR koda: OP13.2.1.3.07.0001) v okviru 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 z dne 1. 6. 2011 z vsemi aneksi Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja
4. javno povabilo
za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«
1. Naziv in sedež naročnika: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: sklad). 2. Namen javnega povabila: namen javnega povabila je spodbujanje usposabljanja zaposlenih. Z javnim povabilom želimo spodbujati delodajalce, da prednostno vlagajo v pridobivanje novih znanj in kompetenc zaposlenih in tako v skladu s potrebami na trgu dela prispevajo k odpravi strukturnih neskladij, izboljšanju usposobljenosti zaposlenih ter povečanju njihove mobilnosti in zaposljivosti. 3. Ciljna skupina Ciljne skupine javnega povabila so: – za sklop usposabljanj A in B (splošna in posebna usposabljanja): – zaposleni pri ponudniku, ki v času usposabljanja dopolnijo vsaj 50 let, – invalidi, zaposleni pri ponudniku, – ženske z največ dokončano osnovno šolo zaposlene pri ponudniku; – za sklop usposabljanj C (javno veljavni programi): – vsi zaposleni pri ponudniku. Naročnik si pridržuje pravico, da tekom trajanja javnega povabila spremeni ciljno skupino, o čemer bo obvestil javnost na spletnih straneh sklada, www.sklad-kadri.si. 4. Cilji javnega povabila Ključni cilji so: – dvig usposobljenosti zaposlenih ter s tem preprečevanje prehoda predvsem nižje in neustrezno izobraženih oziroma manj usposobljenih zaposlenih v odprto brezposelnost; – dvig kompetenc zaposlenih in s tem izboljšanje njihove prilagodljivosti in mobilnosti na trgu dela ter vpliv na povečanje novih zaposlitvenih možnosti; – dvig prilagodljivosti podjetij z vlaganjem v znanje zaposlenih, ki je posebnega pomena med gospodarsko krizo. 5. Predmet javnega povabila Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov usposabljanj zaposlenih. Izvaja se v okviru neposredne potrditve operacije – programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«. S tem javnim povabilom vabimo delodajalce k oddaji ponudb za sofinanciranje usposabljanja za njihove zaposlene iz ciljne skupine. Projekt je delodajalec, katerega ponudba je sprejeta na podlagi tega javnega povabila, z vsemi vključenimi zaposlenimi v usposabljanje, s katerim sklad sklene pogodbo. Sklad bo za vsako izbrano ponudbo z delodajalcem sklenil pogodbo. V okviru posamezne ponudbe lahko delodajalec zaprosi za sofinanciranje za več različnih usposabljanj in za več zaposlenih. Udeleženci usposabljanj morajo biti ves čas vključitve v usposabljanje v rednem delovnem razmerju pri ponudniku oziroma registrirani kot samostojni podjetniki. V primeru, da je vključeni zaposleni zaposlen pri več delodajalcih, se sofinanciranje usposabljanja prizna samo prvemu od delodajalcev, ki odda ponudbo. 6. Splošna pravila glede usposabljanj Usposabljanja se lahko izvajajo v Republiki Sloveniji in/ali drugih državah znotraj EU. Posamezno usposabljanje ne sme biti krajše od 6 pedagoških ur. Usposabljanja se zaračunavajo po veljavnem ceniku. Ponudniki, izbrani na javnem povabilu, ne smejo hkrati nastopati kot izvajalci usposabljanj za zaposlene pri drugih izbranih ponudnikih. – Sklop A in B: Sofinancirana bodo samo tista usposabljanja, ki jih izvajajo pravne ali fizične osebe (samostojni podjetnik), ki so po Standardni klasifikaciji dejavnosti, veljavni od 1. 1. 2008 dalje v skladu z Uredbo o standardnih klasifikacijah dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08; v nadaljevanju: SKD) registrirane za opravljanje dejavnosti drugega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja (šifre od 85.5 do vključno 85.590). V primeru, da usposabljanja ni na voljo v Republiki Sloveniji, mora ponudnik za izvajalca usposabljanja, ki je registriran v državi članici EU, to izbiro ustrezno utemeljiti in priložiti dokazila, iz katerih je razvidno, da je organizacija, ki bo izvedla usposabljanje, za to registrirana v skladu z zakonodajo države članice EU, kjer je le-ta registrirana. V primeru, da ponudnik predlaga usposabljanje v tujini, strokovna komisija posebej presodi upravičenost tovrstnega usposabljanja. – Sklop C: Pravne osebe, ki bodo izvajale usposabljanja iz sklopa C, morajo biti registrirane za opravljanje izobraževalne dejavnosti pri pristojnem sodišču in za prijavljene javno veljavne izobraževalne programe vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnega programa pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 6.1. Višina zaprošenih sredstev Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov predstavljajo državno pomoč. Sofinanciranje upravičenih stroškov je omejeno in odvisno od velikosti ponudnika, ki se opredeli po Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008, 2. člen Priloga I. Posamezni delodajalec lahko v okviru tega javnega povabila glede na njegovo velikost zaprosi za sofinanciranje največ do skupne višine: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Ponudniki v ponudbi navedejo vrsto usposabljanja, za katera bodo uveljavljali stroške, izvajalca usposabljanja in zaposlenega z imenom, priimkom in EMŠO. Sklop A in B: Znotraj navedenih omejitev zneskov za dodelitev sredstev za posameznega delodajalca glede na njegovo velikost, lahko podjetje pridobi največ 700,00 EUR sofinanciranih sredstev na posamezno vključeno zaposleno osebo. Če se isti zaposleni udeleži več usposabljanj, bo sklad sofinanciral usposabljanja za to osebo največ do višine skupaj 700,00 EUR, ne glede na ceno posameznega usposabljanja. Izvedba sofinanciranih usposabljanj po tem javnem povabilu je časovno omejena. Vsa prijavljena usposabljanja se morajo začeti izvajati v obdobju od podpisa pogodbe med delodajalcem in skladom do najkasneje 60 dni po podpisu pogodbe med delodajalcem in skladom in morajo biti izvedena in plačana s strani izbranih ponudnikov najkasneje do 30. 4. 2014. Sklop C: Višina sofinanciranih sredstev na posamezno vključeno zaposleno osebo, ki se usposablja po javno veljavnih programih, je omejena na 1.500,00 EUR. Če se isti zaposleni udeleži več usposabljanj iz sklopa C, bo sklad sofinanciral usposabljanja za to osebo največ do skupne višine 1.500,00 EUR, ne glede na ceno posameznega usposabljanja. Izvedba sofinanciranih usposabljanj po tem javnem povabilu je časovno omejena. Usposabljanja se morajo začeti izvajati po 1. 9. 2013 oziroma najkasneje 60 dni po podpisu pogodbe, če je pogodba podpisana po 1. 9. 2013 in morajo biti izvedena in plačana s strani izbranih ponudnikov najkasneje do 30. 6. 2014. 6.2. Sklopi usposabljanj in delež sofinanciranja Sklop A: Splošna usposabljanja Splošna usposabljanja so navedena po tipih iz registra: – zaposlenemu dajejo znanje, ki je v veliki meri prenosljivo na druga podjetja ali delovna področja in jih zaposleni ne uporablja samo ali pretežno na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju (npr. računalniško znanje, znanje jezikov…) – v registru Tip b) in/ali – so odprta za zaposlene iz več različnih podjetij – v registru Tip c) in/ali – so priznana, potrjena ali preverjena s strani javnih organov oziroma institucije, ki jih je ustrezno pooblastila država članica EU (npr. nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK) – v registru Tip d). Delež sofinanciranja za splošna usposabljanja Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe splošnih usposabljanj, je zagotovljeno v višini 60% upravičenih stroškov za splošno usposabljanje. Intenzivnost pomoči se lahko poveča do največ 80% upravičenih stroškov, v naslednjih primerih: a) za 10%, kadar gre za usposabljanje prikrajšanih delavcev(*1); (*1) »Prikrajšani delavec« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 je vsaka oseba, ki: (a) v preteklega pol leta ni imela redno plačane zaposlitve; ali (b) nima dokončane srednje stopnje izobrazbe ali poklicnega usposabljanja (ISCED 3 – razlaga v »Navodilih za ponudnike«); ali (c) je starejša od 50 let; ali (d) živi sama in ima enega ali več vzdrževanih članov; ali (e) dela v sektorju ali ima poklic v državi članici, v kateri je neravnovesje med spoloma vsaj 25% višje od povprečnega neravnovesja med spoloma v vseh gospodarskih sektorjih v zadevni državi članici, in sodi v skupino, zastopano v manjšem številu; ali (f) je član etnične manjšine v državi članici in hoče razvijati svoj lingvistični profil, poklicno usposabljanje ali delovne izkušnje, da poveča možnosti dostopa do redne zaposlitve. »Resno prikrajšani delavec« pomeni vsako osebo, ki je bila v zadnjih 24 mesecih ali več nezaposlena. »Invalid« pomeni vsako osebo: (a) katere invalidnost je priznana z državno zakonodajo; ali (b) s priznano omejitvijo, ki izhaja iz telesnih, duševnih ali psihičnih okvar. b) za 10%, kadar je pomoč dodeljena srednjemu podjetju in za 20%, kadar je pomoč dodeljena malemu ali mikro podjetju. Sklop B: Posebna usposabljanja Posebna usposabljanja so namenjena pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja, ki ni prenosljivo ali je prenosljivo zgolj v omejenem obsegu na druga podjetja ali druga delovna področja in ki ga zaposleni neposredno in pretežno uporablja na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju. Posebna usposabljanja so navedena po tipih iz registra: – Tip 1: usposabljanja za uporabo naprav, strojev ali pristopov ponudnika ene blagovne znamke; – Tip 2: usposabljanja za uporabo računalniških programov, pripravljenih za podjetje delodajalca; – Tip 3: usposabljanja, pripravljena za podjetja oziroma zaposlene, za vodenje podjetij in za vodenje projektov izključno za tega delodajalca; – Tip 4: usposabljanja zaposlenih, pri katerih delodajalec zaposlenemu naloži dodatno obveznost glede ohranitve zaposlitve pri delodajalcu zaradi usposabljanja; – Tip 5: usposabljanja, ki so pripravljena za eno samo podjetje/zaposlene v enem samem podjetju, razen, če je to pridobivanje znanja, v veliki meri prenosljivega na druga podjetja; – Tip 6: udeležba na posvetu, strokovni konferenci ali simpoziju; – Tip 7: druga usposabljanja, ki niso zajeta v definiciji splošnih usposabljanj. Delež sofinanciranja za posebna usposabljanja Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe posebnih usposabljanj, je zagotovljeno v višini 25% upravičenih stroškov za posebno usposabljanje. Intenzivnost pomoči se lahko poveča do največ 55% upravičenih stroškov, v naslednjih primerih: a) za 10%, kadar gre za usposabljanje prikrajšanih delavcev; b) za 10%, kadar je pomoč dodeljena srednjemu podjetju, in za 20%, kadar je pomoč dodeljena malemu ali mikro podjetju. Sklop C: Javno veljavni programi: a) Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU – MI) Cilj UŽU – MI je omogočiti, da bi posamezniki, ki se vključujejo v nadaljnje formalno strokovno izobraževanje, obnovili ali pridobili temeljno znanje in spretnosti, ki jim omogoča lažje obvladovanje nove učne snovi. Ciljna skupina so manj izobraženi odrasli, ki so se šolali do deset let in želijo nadaljevati šolanje ali se že izobražujejo. b) Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (UŽU – MDM) Cilji UŽU – MDM so razvijanje temeljnih zmožnosti za kakovostno opravljanje dela, ustvarjanje pogojev za ohranjanje in zviševanje ravni temeljnih zmožnosti na delovnem mestu, spodbujanje za zviševanje izobrazbene ravni in ustvarjanje pogojev za osebnostni razvoj. Ciljne skupine so zaposleni na enostavnih, manj in srednje zahtevnih ter zahtevnih delih; zaposleni na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi spremembe tehnologije in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo ter zaposleni, ki želijo pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo. c) Računalniška pismenost za odrasle (RPO) Cilj RPO je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo. Ciljna skupina so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. Delež sofinanciranja za javno veljavne programe Sofinanciranje upravičenih stroškov, ki bodo nastali z vključitvijo zaposlenih oseb v programe usposabljanj v sklopu C, je zagotovljeno v višini 60% upravičenih stroškov za usposabljanje. Intenzivnost pomoči se lahko poveča do največ 80% upravičenih stroškov v naslednjih primerih: a) za 10%, kadar gre za usposabljanje prikrajšanih delavcev b) za 10%, kadar je pomoč dodeljena srednjemu podjetju in za 20%, kadar je pomoč dodeljena malemu ali mikro podjetju. 7. Pogoji za oddajo ponudbe na javno povabilo Pogoji, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati: – registrirani so po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11 in 100/11 – Skl.US, 32/12 in 57/12) oziroma opravljajo dejavnost kot samostojni podjetniki in so vpisani v Poslovni register Slovenije; – niso v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku, v likvidacijskem postopku oziroma v postopku prenehanja samostojne dejavnosti; – za usposabljanja, za katera vlagajo ponudbo na to javno povabilo, niso pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali iz sredstev EU; – jim po uveljavitvi sprememb in dopolnitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 57/12, v nadaljevanju: ZPDZC-C), torej od 28. 7. 2012 dalje, ni bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo, 29/10 in 57/12)(*2); (*2) Dne 28. 7. 2012 je stopil v veljavo ZPDZC-C, ki z novo določbo pravne osebe in podjetnike, ki jim je bila pravnomočno izrečena globa za prekršek po ZPDZC, za obdobje dveh let izključuje iz upravičenosti do javnih sredstev, dodeljenih na podlagi javnega razpisa ali javnega povabila, namenjenega programom zaposlovanja in usposabljanja, ki predstavljajo državno pomoč ali pomoč po pravilu »de minimis«. Pri ugotavljanju izpolnjevanja tega pogoja se torej upoštevajo pravnomočne odločbe od 28. 7. 2012 dalje oziroma tiste odločbe, ki so postale pravnomočne po tem datumu in od pravnomočnosti le teh še nista potekli dve leti. – delež lastnega sofinanciranja prijavljenega projekta niso državna, lokalna ali evropska sredstva; – imajo poravnane vse zapadle davke, prispevke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javno povabilo; – niso kršili določil predhodno sklenjenih pogodb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, na podlagi katerih je sklad razvezal pogodbo o sofinanciranju projekta; – ne nastopajo hkrati kot ponudniki in kot zunanji izvajalci usposabljanj v okviru tega javnega povabila; – niso: – podjetja, ki poslujejo po SKD pod A – kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo; – podjetja, ki so v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11); – sobodajalci in osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, in njihovi zaposleni. Sklad bo podatke, ki jih bodo ponudniki navedli v ponudbi, preverjal po uradni dolžnosti v uradnih evidencah. Podatke o poravnanih obveznostih bo pridobil pri Davčni upravi Republike Slovenije. Ponudniki lahko zaradi hitrejše obravnave ponudb priložijo potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih, prispevkih in drugih dajatvah, ki ni starejše od 60 dni od dneva podpisa izjave o izpolnjevanju pogojev javnega povabila. Sklad v tem primeru ne bo izvedel dodatnega preverjanja izpolnjevanja pogoja poravnanih obveznosti, razen v primerih suma nepravilnosti. Sklad tudi ne bo preverjal podatka o plačanih davkih v primerih, ko že razpolaga s potrdilom ponudnika o plačanih davkih, ki ni starejše od 60 dni. V nasprotnem primeru bo sklad oziroma strokovna komisija, ki bo vodila postopek izbora, preverjala izpolnjevanje zahtevanega pogoja v uradni evidenci. Ponudnik mora vlogi priložiti dokazilo, da osebe, ki jih navaja v vlogi, spadajo v ciljno skupino, opredeljeno z razpisom (velja za sklopa A in B) oziroma da so te osebe prikrajšani delavci (velja za sklop C). Dokazila ni potrebno prilagati za prijavljene osebe, starejše od 50 let. Izpolnjevanje pogojev ponudniki potrdijo z izjavo, ki je del prijavnega obrazca razpisne dokumentacije. Navajanje neresničnih podatkov v ponudbi ima za posledico materialno in kazensko odgovornost ponudnika. Ponudniki s podpisom izjave dovoljujejo skladu, da v uradnih evidencah državnih organov in nosilcev javnih pooblastil preveri izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na tem javnem povabilu. 8. Oddaja ponudbe – vsebina ponudbe, rok za oddajo in način predložitve ponudbe Ponudba mora vsebovati popoln in v celoti izpolnjen Prijavni obrazec, ki mora biti opremljen s podpisom zakonitega zastopnika povsod, kjer je to predvideno. Žig je obvezen, če ponudnik z njim posluje. Če ponudnik z žigom ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: “Ne poslujemo z žigom.” Ponudbo lahko ponudnik odda osebno ali pošlje priporočeno po pošti na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vsaka posamezna ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici, označeni z nazivom in naslovom ponudnika in z vidno oznako: »Ne odpiraj – Ponudba na 4. JP UIZ«. Ovojnica oddana priporočeno po pošti mora imeti žig, ki dokazuje uro, minuto in datum oddaje. Ponudba, ki bo prispela na sklad pred rokom za oddajo ponudbe na javno povabilo, ki bo nepravilno označena ali bo prispela odprta, bo zavržena. Prepozno oddane ponudbe bodo zavržene. Obravnavana bo samo ponudba, ki bo pravilno označena. Sklad ne prevzema odgovornosti za ponudbo, poslano po pošti (poškodovana ali odprta ovojnica ipd.). Ponudnik lahko odda neomejeno število ponudb, vendar po vseh ponudbah, oddanih po tem javnem povabilu ne more prejeti več od maksimalnega zneska glede na velikost ponudnika in omejitve na vključeno osebo. Sklad bo z izbranim ponudnikom za vsako izbrano ponudbo sklenil pogodbo. Ponudbo lahko ponudniki brez posrednikov vložijo od 1. 7. 2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 10. 2013. Ponudbe, ki bodo poslane na sklad po razdelitvi sredstev oziroma po zaprtju javnega povabila, ne bodo obravnavane. Informacijo o morebitnem predčasnem zaprtju javnega povabila bo sklad objavil na spletnih straneh sklada. 9. Merila oziroma kriteriji za izbor ponudb Popolne ter pravočasno prispele ponudbe, ki bodo izpolnjevale pogoje iz 7. točke tega javnega povabila bodo ocenjene po merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! V primeru večjega števila predloženih ponudb od razpoložljivih sredstev pred zaprtjem povabila, se pri ocenjevanju upoštevajo še naslednja merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kolikor ponudba v okviru merila pod točko a) ne bo dosegla 50 točk, bo z obvestilom sklada zavrnjena. Osnovno merilo za izbor se upošteva posebej za vsakega posameznega vključenega zaposlenega v usposabljanje. Če delodajalec v ponudbi predlaga vključitev večjega števila zaposlenih, sklad sam odloči, katere predlagane vključitve v projekt bodo izbrane, in sicer glede na merila za ocenjevanje iz te točke. 10. Obravnava ponudb, obveščanje o njihovi ustreznosti in izbor ponudnikov Za odpiranje ponudb bo imenovana strokovna komisija, ki jo bo imenoval predstojnik sklada. Odpiranja bodo javna, razen v primeru prevelikega števila ponudb, o čemer odloči strokovna komisija. O tej odločitvi se javnost obvesti najkasneje en delovni dan pred predvidenim datumom odpiranja ponudb na spletnih straneh sklada. Odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Odpiranje ponudb se bo pričelo četrti dan od odprtja javnega povabila in bo potekalo do ocene vseh oddanih ponudb oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Roki obravnav ponudb so praviloma vsak prvi in tretji četrtek v mesecu od 9. do 15. ure na sedežu sklada. O drugačni določitvi rokov za obravnavo ponudb bodo ponudniki naknadno obveščeni na spletni strani sklada. Na odpiranju ponudb strokovna komisija ugotavlja popolnost ponudb v skladu z 8. točko tega javnega povabila. Strokovna komisija obravnava ponudbe po vrstnem redu njihovega prispetja do porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do roka, do katerega je odprto javno povabilo. Če je ponudba nepopolna, se ponudnika pozove k dopolnitvi, pri čemer se njegova ponudba šteje za popolno šele, ko je oddana ustrezna dopolnitev ponudbe. Ponudnik v dopolnitvi ponudbe ne sme spreminjati: – višine zaprošenih sredstev, – dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta ponudbe, – elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je sklad prejel v okviru tega javnega povabila. Ponudnik sme le ob pisnem soglasju sklada popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. Ponudbe, ki jih ponudniki ne bodo dopolnili skladno s pozivom za dopolnitev, bo strokovna komisija dodatno presodila, kot sledi: – če bo neustrezna dopolnitev ponudbe pomenila, da je ponudba kljub dopolnitvi formalno nepopolna in posledično ponudbe ni možno uvrstiti v postopek ocenjevanja, bo takšna ponudba zavržena; – kolikor bo ponudnik spreminjal višino zaprošenih sredstev, bo ponudba uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer bo upoštevana prvotna višina zaprošenih sredstev; – kolikor bo ponudnik spreminjal del vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta ponudbe ali elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev ponudbe glede na preostale ponudbe, bo ponudba uvrščena v postopek ocenjevanja, pri čemer te dopolnitve ne bodo upoštevane. Ponudnik, čigar ponudba je nepopolna ali nerazumljiva, bo v 8 dneh od odpiranja pisno pozvan k dopolnitvi ponudbe. Če ponudnik ponudbe ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev, ga bo strokovna komisija obvestila o zavrženju ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe ne bo daljši od 5 dni. Če bo ponudnik pomanjkljivosti odpravil v roku, bo strokovna komisija štela (glede vrstnega reda oddaje), da je bila ponudba vložena takrat, ko je bila oddana dopolnitev ponudbe, s katero so bile pomanjkljivosti odpravljene. Če ponudnik v predpisanem roku pomanjkljivosti ne bo odpravil, sklad takšno ponudbo zavrže. Izbrane bodo ponudbe, za katere bo strokovna komisija ugotovila, da izpolnjujejo vse pogoje javnega povabila in bodo ocenjene v skladu z merilom, navedenim v 9. točki tega javnega povabila, do porabe celotnih razpisanih sredstev. V primeru, da razpoložljiva finančna sredstva pred predvidenim zaprtjem povabila ne omogočajo sprejetja vseh ustreznih prispelih ponudb, se obravnavajo in sprejmejo ponudbe, ki izpolnjujejo osnovno merilo za izbor po vrstnem redu glede na datum, uro in minuto njihove oddaje. V primerih, ko razpoložljiva finančna sredstva pred predvidenim zaprtjem povabila ne omogočajo sprejetja vseh ustreznih prispelih ponudb, se uporabijo še dodatna merila. Sprejmejo se ponudbe, po vrstnem redu glede na število točk, ki jih predlagana ponudba prejme po merilu iz točke b. v 9. poglavju. Ob tem imajo prednost tiste ponudbe, ki so prejele več točk. V primeru, da delodajalec odda ponudbo, ki predvideva vključitev večjega števila zaposlenih v usposabljanje, se lahko njegovo ponudbo sprejme le delno, če: – katera od predlaganih vključitev ne izpolnjuje osnovnega merila, – ni na voljo dovolj razpoložljivih sredstev. Na predlog strokovne komisije, ki ponudbe obravnava na podlagi izpolnjevanja objavljenih pogojev in merila, bo o dodelitvi sredstev odločil predstojnik sklada. Vsi izbrani ponudniki bodo o tem obveščeni z obvestilom o izboru glede dodelitve sredstev. Hkrati z obvestilom o izboru bodo izbrani ponudniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se izbrani ponudnik v 8 dneh od izdaje obvestila oziroma poziva na podpis pogodbe ne odzove, velja, da je umaknil ponudbo za pridobitev sredstev. Sklad v 30 dneh od odprtja ponudbe obvesti ponudnika o odločitvi v zvezi z izidom popolne ponudbe. Zoper odločitev sklada je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od vročitve sklepa in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Rezultati javnega povabila so informacije javnega značaja. Podatki o izbranih ponudnikih (ime subjekta) in višini sofinanciranja bodo objavljeni na spletnih straneh sklada. Sklad bo z delodajalcem, izbranem na javnem povabilu sklenil pogodbo (vzorec pogodbe je del dokumentacije javnega povabila). V primeru razdelitve sredstev pred potekom predvidenega končnega roka za predložitev ponudb (31. 10. 2013), bo sklad na svoji spletni strani objavil zaključek javnega povabila. Ponudbe, prispele po izteku javnega povabila (zaključek ali zaprtje), ne bodo obravnavane. Če po objavi zaključka javnega povabila zaradi porabe sredstev ponudnik, katerega ponudba je bila sprejeta, odstopi od sklenitve pogodbe, lahko sklad z nadomestnim obvestilom naknadno sprejme popolno ponudbo tistega ponudnika, ki: – je bila odprta na datum, na katerem je bilo ugotovljeno, da razpoložljiva sredstva javnega povabila ne omogočajo sprejetja vseh prispelih ponudb, – je izpolnjevala vse pogoje javnega povabila in je bila po vrstnem redu prva med ponudbami, ki zaradi pomanjkanja sredstev niso bile izbrane oziroma prva sledeča, če je zaradi odstopa sproščenih več sredstev in če zaradi odstopa od pogodbe sproščena sredstva zadostujejo za njeno izbiro. 11. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega povabila 11.1. Viri financiranja in vrednost razpoložljivih sredstev v okviru javnega povabila Javno povabilo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javno povabilo se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete; »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti«, 1.2 prednostne usmeritve: »Usposabljanje in izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost«, v okviru potrjene operacije »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«. Javna sredstva, ki so na voljo za sofinanciranje izbranih projektov v okviru 4. javnega povabila »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, skupaj znašajo 1.437.888,45 EUR, od tega znašajo: – sredstva Evropskega socialnega sklada: 1.222.205,18 EUR, to je 85% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške javnega povabila (PP 6935 – Konkurenčnost in zaposljivost ESS – 07-13 – EU); – sredstva slovenske udeležbe: 215.683,27 EUR, to je 15% celotnih upravičenih javnih izdatkov za upravičene stroške javnega povabila (PP 9405 – Konkurenčnost in zaposljivost ESS – 07-13 – slovenska udeležba). V skladu s shemo državnih pomoči »Programi usposabljanja«, št. priglasitve: BE 01-5022860-2011 z dne 21. 2. 2011, z vsemi spremembami, je možna stopnja sofinanciranja iz javnih virov, kot je opredeljena v 4. točki tega povabila. Vsa dodeljena sredstva pomoči za isti projekt se v skladu s pravili o državnih pomočeh kumulirajo in ne smejo preseči največje intenzivnosti pomoči. Preostala sredstva morajo ponudniki zagotoviti sami, vključno z DDV. Vsako dvojno financiranje istih stroškov ali presežek določene intenzivnosti pomoči bo imelo za posledico vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi obrestmi, ki so obračunane od dneva nakazila do dneva vračila neupravičeno prejetih sredstev. 11.2. Podpora regionalnem razvoju Javno povabilo upošteva vidik regionalnega razvoja, zato se skupna razpoložljiva sredstva v javnem povabilu razdelijo po kvotah glede na posamezne razvojne regije. Pri določitvi kvote je upoštevan delež delovno aktivnega prebivalstva po posameznih razvojnih regijah (delovno aktivno prebivalstvo v mesecu februarju 2013, vir: SURS), v kateri ima ponudnik sedež. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 12. Upravičeni in neupravičeni stroški delodajalca Ponudnik v ponudbi na javno povabilo v celoti izpolni Prijavni obrazec, ki je sestavni del dokumentacije javnega povabila in opredeli celotne predvidene upravičene stroške projekta za posamezno usposabljanje, osebo/zaposlenega in njegovo EMŠO številko. Izbrani ponudnik s podpisom pogodbe postane izvajalec. 12.1. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški posameznih usposabljanj, ki bodo nastali v obdobju od dneva podpisa pogodbe s ponudnikom in bodo s strani ponudnika plačani najkasneje do oddaje zahtevka za sofinanciranje, oziroma najpozneje do 30. 4. 2014 za usposabljanja iz sklopa A in B oziroma do 30. 6. 2014 za usposabljanja iz sklopa C. Da lahko izvajalec uveljavlja upravičene stroške, mora obvezno zadostiti vsem naslednjim pogojem: – usposabljanja morajo izvesti zunanje pravne ali fizične osebe (samostojni podjetnik), ki so registrirane za opravljanje dejavnosti usposabljanja v Republiki Sloveniji, ali zunanje pravne osebe, ki imajo sedež v članici EU in so registrirane za izvajanje usposabljanja v skladu z zakonodajo države, v kateri se program usposabljanja izvaja (velja za usposabljanja sklopa A in B); – usposabljanja morajo izvesti pravne osebe, ki so za prijavljen javno veljaven izobraževalni program vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnega programa pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (velja za usposabljanja sklopa C); – vsa usposabljanja, navedena v vlogi, se morajo začeti izvajati v roku 60 dni od podpisa pogodbe; – izvajalec mora najmanj tri delovne dni pred začetkom usposabljanja sporočiti točen termin in lokacijo usposabljanja, v nasprotnem primeru sklad izbranemu ponudniku stroškov usposabljanja ne bo sofinanciral. V primeru odpovedi usposabljanj je izvajalec o tem dolžan obvestiti sklad po e-pošti na naslov uiz@sklad-kadri.si. Če sklad ugotovi, da se katerokoli usposabljanje ne izvaja v napovedanem terminu in lokaciji, je to razlog za prekinitev pogodbe (velja za vse sklope: A, B in C); – vsi stroški morajo biti skladni s tem javnim povabilom, Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 in Navodili Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; – stroški morajo biti neposredno povezani z izvajanjem projekta, biti morajo potrebni za njegovo izvajanje in v skladu s cilji javnega povabila; – stroški so dejansko nastali za aktivnosti projekta, ki so bile izvedene in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu; – so nastali in so plačani v obdobju upravičenosti; – stroški morajo biti prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja oziroma gospodarstvenika (sklad ima pravico zavrniti zahtevek, v katerem cene usposabljanj bistveno presegajo cene primerljivih usposabljanj na trgu); – vsi stroški morajo biti dokazljivi in morajo temeljiti na verodostojnih knjigovodskih in drugih primerljivih listinah; – so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi. Dokazila za stroške programov usposabljanj so fotokopije: – izdanih računov zunanjih izvajalcev za posamezen program usposabljanja; – dokazil o plačilu računov posameznega programa usposabljanja; – dokazil o uspešnem dokončanju posameznega programa usposabljanja (liste prisotnosti, potrdilo o dokončanju usposabljanja za vsakega udeleženca). Sklad si pridržuje pravico zahtevati tudi druga dokazila, povezana z organizacijo usposabljanj, na podlagi katerih lahko ugotavlja upravičenost stroškov. Prav tako si pridržuje pravico nenapovedanih preverjanj izvedbe usposabljanj. Izvajalec je dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za posamezen projekt v ločeni računovodski evidenci, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev, oziroma mora zagotoviti ustrezno računovodsko kodo in hraniti originale dokumentacije/dokazil. 12.2 Neupravičeni stroški Neupravičeni stroški so: 1. Strošek DDV, ki ga v celoti krije izbrani ponudnik sam; 2. Strošek usposabljanja za varstvo pri delu in požarno varnost, ki se ga morajo zaposleni udeležiti zaradi zakonskih določil; 3. Stroški formalnih izobraževanj (ne velja za sklop C); 4. Vsi potni stroški v zvezi z usposabljanji, stroški prehrane in stroški gradiv za usposabljanja; 5. Stroški usposabljanj s področja vseživljenjske karierne orientacije; 6. Stroški individualnih usposabljanj (npr. coaching, managerska usposabljanja...); 7. Stroški e-usposabljanj (tudi usposabljanja, ki delno vsebujejo e-usposabljanja, kot npr. blended learning…). 13. Dokumentacija javnega povabila Dokumentacija javnega povabila vsebuje: – besedilo javnega povabila, – vzorec pogodbe o izvedbi projekta, – prijavni obrazec, – navodila za ponudnike. Navedeni prijavni obrazec je obvezen element oddaje ponudbe (obrazec se odda v elektronski ter v pisni obliki). Dokumentacija javnega povabila je po predhodni najavi med uradnimi urami na voljo v glavni pisarni Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, in na spletnih straneh sklada: http://www.sklad-kadri.si. 14. Dodatne informacije Kontaktni osebi, pri katerih lahko ponudniki dobijo dodatne informacije sta Marjeta Bec, tel. 01/434-10-87 in Karmen Bailat, tel. 01/434-10-95. Ponudniki lahko pisna vprašanja naslovijo na elektronski naslov: uiz@sklad-kadri.si ali po pošti na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Sklad bo na prejeta vprašanja odgovoril najpozneje v 5 delovnih dneh od njihovega prejema. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletnih straneh sklada http://www.sklad-kadri.si. 15. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Izvajalec je dolžan skladu zaradi nadzora porabe sredstev vsak čas omogočiti dostop do finančnih rezultatov projekta in do dokumentacije, povezane s projektom, ter vpogled vanjo, vključno s preverjanji na kraju samem. Izvajalec je dolžan skladu omogočiti preverjanje dejanskega izvajanja usposabljanj brez predhodne najave (tudi pri zunanjem izvajalcu usposabljanja, če se usposabljanje ne izvaja v prostorih izbranega ponudnika). Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže, da bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje izbranega projekta usposabljanja, ali na kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, v listine in v postopke v zvezi z izvajanjem projekta in za nadzor, za poročanje in za spremljanje projekta zagotovili vse zahtevane podatke. Če bodo izvajalci usposabljanj pogodbene aktivnosti s pogodbo prenesli na zunanje izvajalce, morajo v pogodbo z zunanjimi izvajalci vnesti klavzulo, s katero bodo zunanji izvajalci zavezani enakim kontrolam – izvajajo jih institucije Republike Slovenije, Evropske komisije in Evropskega računskega sodišča, pristojne za nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada, nad pravilnostjo postopkov in nad učinkovitostjo izvajanja projekta, kot so jim zavezani izvajalci sami. Izvajalec in sklad se zavezujeta, da bosta vse podatke, s katerimi se bosta seznanila med izvajanjem projekta in pogodbenih obveznosti, vzajemno varovala kot poslovno skrivnost in da bosta te podatke uporabljala le za namene tega javnega povabila in za izvajanje pogodbe. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo (npr. Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o gospodarskih družbah) v povezavi s 37. členom Uredbe (ES) št. 1828/2006. Ponudnik se s predložitvijo ponudbe na javno povabilo strinja z javno objavo podatkov o odobrenih in izplačanih denarnih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o projektu in o prejemniku pomoči v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Ponudnik dovoljuje skladu, da za potrebe komunikacije s ponudniki (npr. izvedbe ankete o zadovoljstvu uporabnikov storitev sklada) uporabi kontaktne elektronske naslove, navedene v ponudbi. 16. Obveščanje in informiranje Izvajalci morajo zagotoviti, da bodo pri izvajanju projekta izpolnjevali zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 8. in 9. členom Uredbe št. 1828/2006/ES in v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013, ki so objavljena na: http://www.eu-skladi.si. 17. Hramba dokumentacije Izvajalci morajo zagotoviti hrambo dokumentacije o projektu in o vseh prejetih plačilih v zvezi s projektom 10 let po zadnjem prejetem izplačilu. 18. Protikorupcijsko določilo Naročnik/sklad bo izločil iz postopka izbire ponudnika, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. 19. Mehanizmi nadzora Za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti podatkov, ki jih posredujejo ponudniki, lahko tehnično, administrativno in finančno kontrolo projekta ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske unije, ki so pristojne za nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev Republike Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada. Nadzor se zagotavlja tudi nad pravilnostjo postopkov izvajanja in nad učinkovitostjo projekta in posameznih aktivnosti v projektu.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost