Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 327/13 Ob-2887/13 , Stran 1837
Št. 327/13 Ob-2887/13
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91 – ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 17. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park (Uradni list RS, št. 60/11) ter 27. člena Statuta Javnega zavoda Triglavski narodni park, razpisuje prosto delovno mesto direktorja/direktorice Javnega zavoda Triglavski narodni park. I. Kandidat, ki se bo prijavil na navedeni razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – da je državljan Republike Slovenije; – da ima končano univerzitetno ali najmanj visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem (2. stopnja) ustrezne smeri; – da ima 10 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 5 let pri vodenju zadev s področja varstva narave oziroma dejavnosti zavoda; – je dober poznavalec terenskih, naravovarstvenih in gospodarskih razmer v narodnem parku; – izkazuje sposobnost za vodenje zavoda; – izkazuje znanje dveh tujih jezikov, od tega vsaj enega tujega jezika na višji ravni zahtevnosti; – znanje uradnega jezika; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Sestavni del prijave na razpis je tudi vizija delovanja zavoda in razvoja narodnega parka med trajanjem mandata, ki naj vsebuje tudi finančni, organizacijski in kadrovski vidik. Direktor ima naslednje pristojnosti in odgovornosti: – predstavlja in zastopa zavod; – odgovarja za zakonitost dela zavoda; – organizira in vodi delo in poslovanje zavoda; – vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda; – organizira pripravo predloga desetletnega načrta upravljanja parka in ga predlaga svetu zavoda v potrditev; – pripravi predloge letnih programov dela, finančnih načrtov in programov investicij ter jih da v sprejem svetu zavoda; – pripravi predlog letnega poročila o delovanju zavoda ter ga da v sprejem svetu zavoda; – posreduje potrjene in sprejete načrte in programe iz prejšnjih alinej ustanovitelju v sprejem ali soglasje; – predlaga svetu zavoda spremembe Statuta in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema svet zavoda; – izvršuje sklepe sveta zavoda; – je odredbodajalec za zavod in podpisuje poslovne akte in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zavoda; – v skladu s finančnim načrtom odloča o razporejanju sredstev zavoda med letom po posameznih postavkah in o nabavi, zamenjavi in odpisu osnovnih sredstev zavoda ter o nabavi in porabi zbranih sredstev; – sprejema cenik storitev zavoda; – predlaga druge temelje poslovne politike ter sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih aktov; – predlaga razvojne dejavnosti in organizacijske spremembe zavoda; – sprejema splošne akte zavoda, ki niso v pristojnosti sveta zavoda; – izvršuje sklepe sveta zavoda; – sodeluje na sejah sveta zavoda in sejah strokovnega sveta zavoda; – sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja delavce, sklepa o prenehanju delovnega razmerja in odloča o vseh drugih delovno-pravnih razmerjih, v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja in ustreznimi kolektivnimi pogodbami; – skrbi za tekoče informiranje delavcev o bistvenih dogodkih iz poslovanja zavoda; – izvršuje druge naloge in pristojnosti glede na zakon, kolektivno pogodbo, sklep o ustanovitvi zavoda, statut in druge splošne akte zavoda. II. Prijava kandidata mora vsebovati: 1. V celoti izpolnjen Europass življenjepis (dostopen na spletni strani http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europass+Documents/Europass+CV.csp?loc=sl_SI) z opisom vodstvenih in organizacijskih sposobnosti. 2. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev. 3. Izjavo, da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pridobitev podatkov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. 5. Dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujih jezikov in zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 6. Kandidat mora prijavi predložiti tudi vizijo delovanja zavoda in razvoja narodnega parka med trajanjem mandata, ki vsebuje tudi finančni, organizacijski in kadrovski vidik. III. Direktorja javnega zavoda bo imenovala Vlada Republike Slovenije. Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja. Kraj opravljanja dela je: Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled. IV. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje najkasneje v 8 dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Služba za kadrovske zadeve, s pripisom: razpis za direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mko@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi razpisa. Kandidati naj se glede vprašanj v zvezi z razpisom obrnejo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave, tel. 01/478-7499 (dr. Marija Markeš). V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost