Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1957. Sklep o določitvi cene prevoznih storitev, stran 5965.

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ki jo zastopa župan Mohor Bogataj na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11; v nadaljevanju ZGJS), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 (5/07 – popr.), 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12; v nadaljevanju ZPCP-2), 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju Statut), Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10, 55/11 in 107/12), Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu (Uradni list RS, št. 47/13) in 9. ter 10. člena Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu sprejema
S K L E P
o določitvi cene prevoznih storitev
1. člen
(1) V okviru določitve tarif in cen za izvajanje storitev mestnega linijskega prevoza, ki jih opredeljujeta 29. člen Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu, ki ga je na 24. seji dne 22. 5. 2013 sprejel Mestni svet Mestne občine Kranj (odslej: Odlok), se s predmetnim Sklepom opredeljujejo cene prevoznih storitev izvajanja mestnega linijskega prevoza v Mestni občini Kranj.
(2) Sklep o določitvi cene prevoznih storitev predstavlja obvezni sestavni del Koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Kranj (odslej: koncesijska pogodba).
(3) Določbe predmetnega Sklepa zavezujejo Mestno občino Kranj, ki v okviru sklenjene koncesijske pogodbe nastopa kot koncendent in pravnomočno izbranega izvajalca storitev mestnega linijskega prevoza, s katerim ima Mestna občina Kranj sklenjeno veljavno Koncesijsko pogodbo na osnovi Odloka.
2. člen
(1) S predmetnim Sklepom so določene najvišje cene prevoznih storitev (prevoznina) in cene drugih proizvodov in storitev, ki jih koncesionar v zvezi s prevozi mestnih linijskih prevozov v Mestni občini Kranj lahko zaračunava uporabnikom.
(2) Ne glede na s tem Sklepom sprejete maksimalne cene prevoznih storitev in cene drugih proizvodov in storitev, ki jih koncesionar v zvezi s prevozi mestnih linijskih prevozov zaračunava uporabnikom, lahko koncesionar v svojem ceniku določi nižje cene prevoznin in drugih cen proizvodov in storitev, kot so določene s tem Sklepom. Prav tako lahko skladno s četrtim odstavkom 29. člena Odloka koncesionar izvede občasne promocijske akcije z znižanjem cene, če s tem ne diskriminira občasnih uporabnikov mestnih linijskih prevozov ali ne diskriminira med različnimi kategorijami uporabnikov s tem, da bi porušil razmerja med cenami prevozov različnih kategorij uporabnikov, določenih s Sklepom in hkrati škodno ne posega v višino predvidenega nadomestila iz proračuna koncendenta za izvajanje mestnega linijskega prevoza.
(3) Koncesionar mora zagotoviti obveščanje uporabnikov o ceniku in morebitnih popustih na način, določen v 21. členu Odloka, najkasneje 5 delovnih dni pred uvedbo spremembe.
3. člen
(1) V okviru izvajanja linijskega mestnega prevoza se določa najvišje cene, ki jih koncesionar v zvezi s prevozi mestnih linijskih prevozov v Mestni občini Kranj lahko zaračunava uporabnikom, in sicer:
a) dnevno vozovnico v maksimalni višini 1,00 EUR z DDV,
b) mesečno vozovnico v maksimalni višini 10,00 EUR z DDV,
c) letno vozovnico v maksimalni višini 95,00 EUR z DDV,
d) cena uporabnine za čip v višini 2,50 EUR z DDV.
(2) Koncesionar lahko skladno s koncesijsko pogodbo in ob upoštevanju določbe drugega odstavka 2. člena tega Sklepa, obračuna nižje cene vozovnic in storitev, kot jih opredeljuje prvi odstavek tega člena.
(3) Maksimalna cena za prevožen kilometer, ki jo koncendent prizna koncesionarju pri obračunu prevoznih storitev, je 90% stroškovne (nominirane) cene za prevožen kilometer na področju javnega linijskega prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu v Republiki Sloveniji, ki je usklajena z Ministrstvom pristojnim za promet, Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno – podjetniško zbornico Slovenije.
4. člen
(1) Dnevna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah opredeljenih z veljavnim Sklepom o določitvi obveznih linij in voznega reda posamičnega potnika na dan, ko je bila vozovnica izdana.
(2) Mesečna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah opredeljenih z veljavnim Sklepom o določitvi obveznih linij in voznega reda posamičnega potnika. Vozovnica je veljavna od prvega dne v tekočem mesecu do prvega delovnega dne v naslednjem mesecu. Mesečna vozovnica je izdana na ime uporabnika in se brez privolitve koncesionarja ne sme prenesti na drugega uporabnika. Pogoje in možnosti za prenos mesečne vozovnice na drugega uporabnika določi koncesionar s pričetkom opravljanja storitev mesnih linijskih prevozov.
(3) Letna vozovnica vključuje neomejeno število voženj na vseh linijah opredeljenih z veljavnim Sklepom o določitvi obveznih linij in voznega reda posamičnega potnika. Vozovnica je veljavna od prvega dne v tekočem letu do drugega delovnega dne v naslednjem koledarskem letu. Letna vozovnica je izdana na ime uporabnika in se brez privolitve koncesionarja ne sme prenesti na drugega uporabnika. Pogoje in možnosti za prenos letne vozovnice na drugega uporabnika določi koncesionar s pričetkom opravljanja storitev mesnih linijskih prevozov.
5. člen
Koncesionar je dolžan s strani uporabnika plačano uporabnino za čip vozovnice v trenutku vračila nepoškodovanega čipa povrniti uporabniku v celotnem vplačanem znesku iz d točke 3. člena tega Sklepa.
6. člen
(1) Kolikor se v času izvajanja mestnega linijskega prevoza po uveljavitvi predmetnega Sklepa uvede sistem enotne vozovnice, se vprašanje sprememb tega Sklepa sprejme kot dodatek ali sprememba. Dodatek ali spremembo sprejme župan Mestne občine Kranj. Dodatek ali sprememba prične veljati 10. dan po objavi spremembe v Uradnem listu RS.
(2) Opredelitev cene dodatnih storitev, katerih nastanek oziroma podlaga za obračun se pojavi po sprejemu tega Sklepa, je mogoča na podlagi izdaje dodatka k Sklepu. Za sprejem slednjega velja enak način sprejema in pričetka veljave, kot je določen v prvem odstavku tega člena.
7. člen
(1) Veljavnost tega Sklepa, dodatnih oziroma novih sklepov, ki obravnavajo cene prevoznih storitev, je pogojena s potrditvijo s strani Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
(2) Ta sklep začne veljati deseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2013 dalje.
Št. 371-369/2011-22
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj
 
zanj
Podžupan
Mestne občine Kranj
Bojan Homan l.r.