Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Ob-2903/13 , Stran 1839
Ob-2903/13
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem države za organe državne uprave, pravosodne organe, javne zavode, javne gospodarske zavode, javne agencije in javne sklade za leto 2013 (Uradni list RS, št. 101/12) Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana in Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana, objavljata
javno zbiranje ponudb
za nakup kompleksa nepremičnin na Fornačah v Piranu, parc. št. 253/4, k.o. Piran (2630), na kateri stoji 6 stavb z ID-znaki 825 (del št. 1, 2 in 3), 826 (del št. 1), 834 (del št. 1), 835 (del št. 1), 837 (del št. 1) in 1103 (del št. 1)
Naziv in sedež organizatorja Lastnica kompleksa nepremičnin, ki so predmet prodaje, je Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa minister dr. Uroš Grilc. Upravljavec kompleksa nepremičnin, ki so predmet prodaje, in organizator javnega zbiranja ponudb je Javni zavod Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Igor Prodnik. Ustanoviteljica upravljavca je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Vlada Republike Slovenije. Upravljavec upravlja navedeni kompleks nepremičnin na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03, 96/11). 25. člen Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana (Uradni list RS, št. 67/03, 96/11) določa, da je premoženje, ki ga zavod upravlja, last ustanovitelja. Premično premoženje upravlja zavod samostojno, nepremičnine pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Predmet prodaje Prodaja se celoten kompleks nepremičnin na Fornačah v Piranu, parc. št. 253/4, k.o. Piran (2630), na kateri stoji 6 stavb z ID-znaki 825 (del št. 1, 2 in 3), 826 (del št. 1), 834 (del št. 1), 835 (del št. 1), 837 (del št. 1) in 1103 (del št. 1) /v nadaljevanju: nepremičnine. Zemljiška parcela št. 253/4, k.o. Piran, je po vrsti rabe stavbišče, v izmeri 2396 m2. Na zemljiški parceli stoji 6 stavb. Stavba z ID-znakom 825 (del št. 1, 2 in 3) in naslovom Fornače 27, 6330 Piran ima neto tlorisno površino 2062,70 m2, stavba z ID-znakom 826 (del št. 1) ima neto tlorisno površino 910 m2, stavba z ID-znakom 834 (del št. 1) ima neto tlorisno površino 247,20 m2, stavba z ID-znakom 835 (del št. 1) ima neto tlorisno površino 194,90 m2, stavba z ID-znakom 837 (del št. 1) ima neto tlorisno površino 591,10 m2 in stavba z ID-znakom 1103 (del št. 1) ima neto tlorisno površino 33,40 m2, skupaj ima torej vseh 6 stavb neto tlorisno površino 4.039,40 m2. Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 460-02/95-3/1-8 z dne 30. 3. 1995 so bile nepremičnine razglašene za javno kulturno infrastrukturo. Zaznamba o razglasitvi za javno kulturno infrastrukturo je pri parc. št. 253/4, k.o. Piran (2630), vpisana v zemljiško knjigo. Nepremičnine ležijo v območju arheološkega najdišča Fornače (EŠD 7167) – Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Piran (Uradne objave, PN, št. 26/83-379, 3/2009). Objekti, ki so na parc. št. 253/4, k.o. Piran (2630), so kulturna dediščina Piran – Tovarna Salvetti (EŠD 28215). Na podlagi lokacijske informacije št. 3501-512/2012 z dne 30. 7. 2012 izhaja, da je območje, kjer ležijo nepremičnine, ki so predmet prodaje, varovano kot kulturna dediščina – arheološki spomenik 2.2.5 AS Piran Fornače. Glede na navedeno za nepremičnine, ki so predmet prodaje, obstaja zakonita predkupna pravica Občine Piran skladno z Odlokom o predkupni pravici Občine Piran (Uradni list RS, št. 18/03). Prodajalec mora pred sklenitvijo prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom pridobiti potrdilo občine o (ne)uveljavljanju predkupne pravice. Iz lokacijske informacije št. 3501-512/2012 z dne 30. 7. 2012 izhaja, da so prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele, ki je predmet prodaje: Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Piran (Uradne objave, št. 26/98, 22/99, 31/99, 37/99, 46/00, 17/02, 24/02, 36/02, 7/03, 37/03, 26/04, 36/04, 1/06, 5/06 in 20/10, Uradni list RS, št. 73/06, 66/07, 76/08) in Prostorski ureditveni pogoji (PUP) za območja planskih celot 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, M SE/2 v Občini Piran (Uradne objave, št. 25/93, 14/97, 19/99, 23/00, 28/03, 14/05, 31/06, 40/07, 28/08, 5/09), ter da je v pripravi sprememba Občinskega prostorskega načrta – Sklep o pričetku postopka izdelave načrta (OPN) (Uradne objave, št. 31/07). Iz lokacijske informacije št. 3501-512/2012 z dne 30. 7. 2012 prav tako izhaja, da je osnovna namenska raba prostora, kjer je zemljiška parcela, ki je predmet prodaje, stavbno zemljišče, podrobnejša namenska raba ima oznako »c« (turizem, oskrbne in storitvene dejavnosti) ter da je severni del parcele 253/4, k.o. Piran (2630), v varovalnem pasu kategorizirane občinske ceste JP 813192. Širina tega je določena z Odlokom o občinskih cestah (Uradne objave, št. 2/04). Nepremičnina je prosta bremen in stvari. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato se morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevale. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin, overitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec poleg kupnine. Izhodiščna cena: 3.000.000,00 EUR. Ponudba mora vsebovati najmanj: 1. predmet ponudbe: celoten kompleks nepremičnin na Fornačah v Piranu, parc. št. 253/4, k.o. Piran (2630), na kateri stoji 6 stavb z ID-znaki 825, 826, 834, 835, 837 in 1103; 2. ponujeno ceno: cena mora biti za predmet nakupa izražena s točno določenim zneskom, izraženim v EUR, ter izpisana z besedo in ne sme biti nižja od izhodiščne cene; 3. način in rok plačila: z denarnim nakazilom na račun prodajalca v 30 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe; 4. rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati še 60 dni od dneva javnega odpiranja ponudb Ponudbi je treba priložiti: 1. kratko obrazložitev razlogov za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb; 2. izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (za s. p.), stare največ 30 dni (velja le za pravne osebe in samostojne podjetnike); 3. poslovno poročilo ponudnika za leto 2011, 2012 in računovodske izkaze na dan 31. 12. 2012 ter izpis, iz katerega je razvidna bonitetna ocena ponudnika (velja le za pravne osebe in samostojne podjetnike); 4. potrdilo o vplačilu 150.000,00 EUR varščine (iz katerega je poleg plačila razviden tudi predmet nakupa in priložena celotna številka transakcijskega računa za primer vračila varščine) na podračun proračuna RS št.: 01100-6300109972, sklic 18 33308-7200005-82781313, z navedbo namena nakazila: »javno zbiranje ponudb Fornače«. Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnini, neizbranim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena na njihov račun po izboru najugodnejšega ponudnika, vendar najpozneje do 1. 10. 2013; 5. potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa (velja le za pravne osebe in s. p., tuja pravna oseba pa mora predložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa); 6. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, staro največ 30 dni (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi, enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, če tega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke). Zavezujoče ponudbe morajo prispeti na sedež Javnega zavoda Filmski studio Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana, najpozneje do vključno 22. 7. 2013 do 12. ure. Ponudbe morajo biti v zaprti kuverti z oznako „Ne odpiraj – Ponudba za nakup kompleksa nepremičnin Fornače v Piranu“. Ponudba se bo štela za pravilno in popolno, če bo dana pisno v slovenskem jeziku in če bo vsebovala vse zahtevane podatke in priloge ter bo na sedež naročnika prispela do roka, navedenega v prejšnjem odstavku. Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjega postopka. Ponudnik, ki bo oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, lahko tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. Upravljavec bo odpiranje ponudb izvedel javno 22. 7. 2013 ob 13. ure. Izbrana bo popolna in pravočasna ponudba ponudnika, ki bo vsebovala najvišjo ponujeno ceno – najugodnejša ponudba. Ob več najugodnejših ponudbah bo prodajalec vse najugodnejše ponudnike pozval k oddaji nove ponudbe. Najugodnejši ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najpozneje v 15 dneh od poziva. Drugi pomembni podatki Prodajalec se po prejemu ponudb lahko odloči, da bo z enim ali več ponudniki izvedel nadaljnja pogajanja z namenom skleniti dokončno prodajno pogodbo z najboljšim ponudnikom. Prodajalec lahko brez obveznosti kadarkoli in brez navedbe razlogov do sklenitve pravnega posla ustavi postopek, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje in pogojih javnega zbiranja ponudb so interesentom na razpolago: – z vpogledom v listinsko dokumentacijo – o vpogledu bo podpisan informacijski memorandum; – z ogledom – interesenti si lahko nepremičnino ogledajo po predhodni najavi termina in ure ogleda upravljavcu. Za vpogled v dokumentacijo lahko zaprosijo najpozneje do vključno 15. 7. 2013 do 15. ure (relevanten je čas prejema prošnje), enako je do navedenega rokovnega termina mogoč ogled. Zaprosilo je treba poslati pisno priporočeno po pošti, po faksu ali elektronski pošti na spodaj naveden naslov. V zaprosilu morajo biti navedeni identifikacijski podatki prosilca, ime kontaktne osebe in njeni kontaktni podatki. Ponudbena dokumentacija bo prosilcem na razpolago na sedežu Filmskega studia Viba filma Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana, po podpisu ustrezne izjave o zaupnosti podatkov. Dodatne informacije so interesentom na voljo pri osebi: Igor Prodnik (direktor Filmskega studia Viba film Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana), tel. 01/513-24-04, telefaks št. 01/513-25-50, igor.prodnik@vibafilm.si.
Ministrstvo za kulturo