Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1956. Pravilnik o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Kostanjevica na Krki v najem, stran 5963.

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN in 9/07 Odl. US: P-31/06-4, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18; v nadaljevanju: SZ-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 6. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 19. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju tržnih stanovanj Občine Kostanjevica na Krki v najem
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– stanovanja, ki imajo status tržnih stanovanj,
– upravičenci do najema tržnih stanovanj,
– pogoji za dodeljevanje tržnih stanovanj v najem,
– postopek oddaje tržnih stanovanj v najem.
2. člen
Tržna stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Kostanjevica na Krki, ki jih kot tržna, s sklepom, kategorizira pristojni organ Občine Kostanjevica na Krki.
3. člen
Upravičenci do najema tržnih stanovanj so fizične osebe, ki so plačilno sposobne za poravnavo tržne najemnine in ostalih obveznosti za uporabo stanovanja ter izpolnjujejo vse pogoje za dodelitev tržnega stanovanja v najem.
4. člen
1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve tržnega stanovanja v najem, so:
– državljanstvo Republike Slovenije ali države članice Evropske unije, ob pogoju vzajemnosti,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki jih prijavi k vlogi, ni najemnik oziroma lastnik ali solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske stavbe,
– da ima prosilec in osebe, ki jih prijavi k vlogi, poravnane vse obveznosti do Občine Kostanjevica na Krki.
2. Župan lahko z razpisom določi tudi dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve tržnega stanovanja v najem.
5. člen
(1) Prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem imajo prebivalci Občine Kostanjevica na Krki.
(2) Župan lahko v posameznem razpisu za dodelitev tržnih stanovanj v najem določi prednostne kategorije prosilcev, kot na primer mladi, mlade družine in druge. Tako določena ciljna skupina ima, ob upoštevanju razpisnih pogojev in meril, prednost pri dodelitvi tržnega stanovanja v najem, če je udeležencev javnega razpisa več, kot je razpoložljivih stanovanj.
6. člen
(1) Oddaja tržnih stanovanj po tem pravilniku se opravi na podlagi javnega razpisa z javno ponudbo.
(2) Župan za izvedbo javnega razpisa imenuje komisijo.
7. člen
(1) Javna ponudba je na nedoločen oziroma na določljiv krog oseb naslovljeno javno vabilo k dajanju ponudb za najem, pod vnaprej določenimi pogoji in se objavi na oglasni deski ter spletni strani Občine Kostanjevica na Krki.
(2) Postopek oddaje v najem na podlagi javne ponudbe se lahko prične po poteku 15 dni oziroma ne več kot 45 dni od objave javnega vabila k dajanju ponudb za najem. Ponudbe ponudniki oddajajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki vsebuje vse potrebne podatke in informacije o načinu in pogojih oddaje tržnega stanovanja v najem.
(3) V objavi javne ponudbe mora biti navedeno:
– Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb,
– Lokacija, velikost stanovanja in višina izklicne mesečne najemnine veljavne v času objave,
– Čas, za katerega se tržno stanovanje oddaja v najem,
– Varščina, v višini treh izklicnih mesečnih najemnin in določilo, da mora le-ta biti poravnana najkasneje do zaključka zbiranja ponudb,
– Številka transakcijskega računa, na katerega je potrebno vplačati varščino,
– Obvestilo ponudnikom, da bo po končanem postopku javnega zbiranja ponudb varščina vrnjena tistim, ki na javnem zbiranju ponudb ne bodo uspeli in navedbo roka, v katerem bo vrnjena,
– Pogoje, po katerih bodo zainteresirani najemniki pridobivali podrobnejše informacije o predmetu oddaje v najem za namen oblikovanja ponudbe in si ogledajo predmet oddaje,
– Splošne in dodatne pogoje, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati,
– Merilo za izbor najemnika, v primeru, da bo na razpolago manj tržnih stanovanj kot ponudnikov,
– Opredelitev prednostne kategorije prosilcev,
– Navedbo prilog in dokazil, ki jih morajo ponudniki priložiti ponudbi,
– Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo,
– Rok za oddajo ponudbe, ki ne sme biti krajši od 15 dni od javne objave zbiranja ponudb,
– Kraj in čas javnega odpiranja ponudb,
– Navedbo, da lahko organ, pristojen za izvrševanje proračuna občine, ali komisija s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve najemnega razmerja, pri čemer se ponudnikom ne povrnejo stroški razne varščine,
– Kontaktne osebe najemodajalca,
– Način obveščanja o oddaji tržnega stanovanja oziroma izbiri ponudnika, način in rok sklepanja pogodbe ter druga napotila in pojasnila, ki so določena z razpisno dokumentacijo.
8. člen
(1) Ponudbe z zahtevanimi listinami in dokazili se pošljejo po pošti ali oddajo v tajništvu na naslov, ki je naveden v objavi javne ponudbe v posebej zaprti kuverti. Odpiranje ponudb je javno.
(2) Pred obravnavo prispelih ponudb komisija preveri ali so bile ponudbe pravočasne in popolne.
(3) Ponudbo, ki je prispela po razpisnem roku (nepravočasna ponudba) in ponudbo, pri kateri ni plačana varščina, komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka, izloči in o tem obvesti ponudnika.
(4) Komisija pozove ponudnika, ki je oddal nepopolno vlogo, da vlogo dopolni, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo in mu za to v pozivu določi primeren rok.
(5) Nepopolnih, prepoznih vlog in vlog prosilcev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. člena pravilnika, se pri odločanju ne upošteva in se prosilce o tem pisno obvesti.
9. člen
(1) Na podlagi preučitve utemeljenosti pravočasnih in popolnih vlog, občinska uprava, na predlog komisije, določi prednostno listo upravičencev za dodelitev tržnih stanovanj v najem.
(2) Pri izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji:
– Izpolnjevanje vseh razpisanih pogojev,
– Ponujena višina najemnine za stanovanje, ki ne sme biti nižja od izklicne,
– Drugi kriteriji in merila, določeni z razpisom.
(3) Odločitev o oddaji tržnega stanovanja v najem sprejme, na predlog občinske uprave, direktor/ica občinske uprave, ki izda odločbo o izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma dodelitvi tržnega stanovanja v najem in o tem obvesti vse ponudnike.
(4) Zoper odločitev direktorja/ice, je v roku 8 dni od vročitve dopustna pritožba na župana. Odločitev o pritožbi je dokončna.
10. člen
(1) Na podlagi dokončne odločbe o dodelitvi tržnega stanovanja v najem, sklene župan z izbranimi ponudnikom najemno pogodbo. Če najemni ponudnik ne podpiše pogodbe iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Kostanjevica na Krki zadrži vplačano varščino.
(2) Če izbrani ponudnik ne podpiše najemne pogodbe, lahko občinska uprava v času veljavnosti ponudb, prejetih na razpis, izmed prijavljenih izbere odločbo drugega najugodnejšega ponudnika.
(3) Z najemno pogodbo se uredijo medsebojna razmerja, pri tem pa se upoštevajo določila tega pravilnika in določbe Stanovanjskega zakona.
(4) Najemna pogodba za uporabo tržnega stanovanja se lahko sklene za določen čas, največ 5 let z možnostjo podaljšanja.
11. člen
Tržnega stanovanja najemnik nima pravice oddajati v podnajem.
12. člen
Izjemoma lahko župan na predlog komisije dodeli tržno stanovanje izven javnega razpisa, če se ugotovi neodložljiva potreba po zagotovitvi tržnega stanovanja.
13. člen
Najemnina za tržno stanovanje se določi z najemno pogodbo. Višina najemnine se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih in znaša 50% nad neprofitno najemnino za določeno stanovanje. Tako izračunana najemnina predstavlja v razpisu izklicno mesečno najemnino.
14. člen
(1) Varščina, ki jo da izbrani ponudnik se mu vrne v 15 dneh po preteku najemnega razmerja.
(2) V primeru iz 12. člena mora najemnik pred sklenitvijo najemnega razmerja plačati varščino v višini 3 najemnin, ki se mu vrnejo po preteku najemnega razmerja.
(3) Ponudnikom, ki niso bili izbrani kot najugodnejši, se varščina vrne v roku 15 dni po sklenitvi najemne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
15. člen
Za plačilo najemnine, tekočih stroškov in stroškov vzdrževalnih del pri odpravi posledic poškodovanega stanovanja iz razlogov s strani najemnika, so odgovorne vse polnoletne osebe, ki so prijavljene v tržnem stanovanju skupaj z nosilcem najemne pravice.
16. člen
Najemnik, ki je sklenil najemno pogodbo, mora prevzeti tržno stanovanje in ga pričeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi. Najemniku se iz plačane varščine v višini treh mesečnih najemnin zadrži kavcija za primer neporavnanih stroškov vzdrževalnih del pri odpravi posledic poškodovanega tržnega stanovanja iz razlogov s strani najemnika ali s strani najemnika neporavnane najemnine in obratovalnih stroškov.
17. člen
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo in se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
18. člen
(1) Najemna pogodba lahko preneha sporazumno, z odpovedjo, s potekom časa, za katerega je bila pogodba sklenjena ali z odstopom pogodbe.
(2) Najemodajalec in najemnik imata pravico odpovedati najemno pogodbo v skladu z določbami zakona in najemne pogodbe.
19. člen
Najemnik je dolžan po prenehanju najemnega razmerja izročiti strokovni službi izpraznjeno, prebeljeno, tržno stanovanje v stanju, kot to določa zakon.
20. člen
Za razmerja, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, se neposredno uporabljajo določila stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov ter predpisov, ki urejajo razpolaganje in upravljanje stvarnega občinskega premoženja.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3529-2/2013
Kostanjevica na Krki, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.