Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1972. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju, stran 5997.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B, 40/09, 9/11 in 96/12 – ZPIZ-2) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
1. člen
V Uredbi o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (Uradni list RS, št. 44/07, 23/08, 119/08, 16/09, 96/09, 30/11, 75/11 in 22/13) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Kot notranje organizacijske enote carinskih uradov v Republiki Sloveniji se ustanovijo naslednje izpostave:
1. na območju Carinskega urada Celje:
– Izpostava Celje;
2. na območju Carinskega urada Dravograd:
– Izpostava Dravograd;
3. na območju Carinskega urada Jesenice:
– Izpostava Plavški travnik;
4. na območju Carinskega urada Koper:
– Izpostava Luka Koper,
– Izpostava Koper,
– Izpostava Potniška luka Koper;
5. na območju Carinskega urada Ljubljana:
– Izpostava Kranj,
– Izpostava Letališče Brnik,
– Izpostava Novo mesto,
– Izpostava Pošta Ljubljana,
– Izpostava Terminal Ljubljana;
6. na območju Carinskega urada Maribor:
– Izpostava Maribor;
7. na območju Carinskega urada Murska Sobota:
– Izpostava Murska Sobota;
8. na območju Carinskega urada Nova Gorica:
– Izpostava Vrtojba;
9. na območju Carinskega urada Sežana:
– Izpostava Terminal Sežana;
10. na območju Carinskega urada Brežice:
– Izpostava Obrežje.«.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se besedilo »plačilnih sredstev« nadomesti z besedo »gotovine«.
3. člen
V 3. členu se točka e) črta.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se v točki a) za besedo »vložitvijo« doda besedilo »varnostne ter«.
5. člen
5.a člen se črta.
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(1) Carinjenje blaga, ki je vneseno iz tretje države ali bo izneseno v tretjo državo po cevovodih, plinovodih, daljnovodih in vodovodih se izvaja pri izpostavi, pristojni glede na sedež uvoznika oziroma izvoznika tega blaga. Če uvoznik oziroma izvoznik nima sedeža v Republiki Sloveniji, se carinjenje blaga izvede pri izpostavi, pristojni glede na kraj opravljanja dejavnosti uvoznika oziroma izvoznika v Republiki Sloveniji.
(2) Pri blagu, ki je izvoženo po transportnih sredstvih, navedenih v prejšnjem odstavku, je urad izstopa izpostava, določena v skladu z določbami v prejšnjem odstavku.«.
7. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je priloga in sestavni del te uredbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
(1) Formalnosti, ki bi se morale opraviti pri izpostavi, ukinjeni s to uredbo, se opravijo pri pristojni izpostavi, kot sledi:
+--------------------------+-----------------------+
|UKINJENE IZPOSTAVE    |PRISTOJNE IZPOSTAVE po |
|             |1. 7. 2013       |
+--------------------------+-----------------------+
|CARINSKI URAD CELJE    |CARINSKI URAD CELJE  |
|– Izpostava Rogatec    |– Izpostava Celje   |
+--------------------------+-----------------------+
|CARINSKI URAD KOPER    |CARINSKI URAD KOPER  |
|– Izpostava Dragonja   |– Izpostava Luka Koper |
|             |– Izpostava Potniška  |
|             |Luka Koper za mejni  |
|             |prehod Letališče    |
|             |Portorož        |
+--------------------------+-----------------------+
|CARINSKI URAD       |CARINSKI URAD     |
|LJUBLJANA         |LJUBLJANA       |
|– Izpostava Metlika    |– Izpostava Novo mesto |
|– Izpostava Petrina    |            |
+--------------------------+-----------------------+
|CARINSKI URAD MARIBOR   |CARINSKI URAD MARIBOR |
|– Izpostava Gruškovje   |– Izpostava Maribor  |
|– Izpostava Zavrč     |            |
+--------------------------+-----------------------+
|CARINSKI URAD MURSKA   |CARINSKI URAD MURSKA  |
|SOBOTA          |SOBOTA         |
|– Izpostava Murska    |– Izpostava Murska   |
|Sobota, mejni prehod ŽP  |Sobota         |
|Lendava          |            |
|– Izpostava Petišovci   |            |
|– Izpostava Središče ob  |            |
|Dravi           |            |
+--------------------------+-----------------------+
|CARINSKI URAD SEŽANA   |CARINSKI URAD SEŽANA  |
|– Izpostava Jelšane    |– Izpostava Terminal  |
|– Izpostava Starod    |Sežana         |
+--------------------------+-----------------------+
|CARINSKI URAD BREŽICE   |CARINSKI URAD BREŽICE |
|– Izpostava Obrežje    |– Izpostava Obrežje  |
|– Izpostava ŽP Dobova   |            |
+--------------------------+-----------------------+
(2) Kjer je v dovoljenju, izdanem s strani Carinske uprave Republike Slovenije, navedena izpostava, ki se ukinja s to uredbo, se šteje, da je pristojna izpostava, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
9. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2013.
Št. 00712-26/2013
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-1611-0070
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica