Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 405-0001/2013-100 Ob-2878/13 , Stran 1829
Št. 405-0001/2013-100 Ob-2878/13
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje stroškov plačilnega prometa v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/13, v nadaljevanju: Pravilnik) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in drugi), objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za subvencioniranje stroškov plačilnega prometa v Občini Ravne na Koroškem za leti 2013–2014
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, javno poziva banke in hranilnice k predložitvi ponudb za subvencioniranje stroškov plačilnega prometa občanom Občine Ravne na Koroškem. 2. Pravna podlaga za javni razpis: javni razpis se izvaja na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje stroškov plačilnega prometa v Občini Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013). 3. Predmet javnega razpisa Dodelitev finančnih sredstev bankam oziroma hranilnicam v obliki delnega subvencioniranja stroškov plačilnega prometa pri plačevanju občanov za storitve naslednjih podjetij in zavodov: – JKP Log d.o.o. Ravne, – Petrol Energetika d.o.o. Ravne, – Elektro Celje d.d., – Gen I d.o.o. Krško, – Elektro Ljubljana d.d., – Elektro Maribor d.d., – Elektro Primorska d.d. Nova Gorica, – Elektro Gorenjska d.d. Kranj, – OŠ Koroški jeklarji Ravne, – OŠ Prežihovega Voranca Ravne, – OŠ Juričevega Drejčka Ravne, – Vrtec Ravne, – Glasbena šola Ravne, – Koroški dom starostnikov, enota Črneče, – Dom starejših Na Fari, Prevalje. 4. Osnovni pogoji za kandidiranje in merilo za izbiro Na javnem razpisu lahko za sredstva kandidirajo banke in hranilnice oziroma finančne institucije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da poslujejo v skladu z Zakonom o bančništvu in drugimi zakoni, ki urejajo bančno poslovanje in plačilne storitve, – da imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev, – da so vključene v jamstveno shemo bank in hranilnic Slovenije, – imajo organizacijsko enoto s sedežem v Občini Ravne na Koroškem. Merilo za izbiro: – izbran bo prijavitelj, ki bo ponudil najnižji nominalni znesek, izražen v centih, ki ga bo morala prispevati Občina Ravne na Koroškem za eno položnico. V primeru, da bi dva ali več prijaviteljev ponudili enak nominalni znesek, bo naročnik izvedel pogajanja. Ostali pogoji za pridobitev sredstev: – da bo vsem občanom občine nudila storitve plačevanja plačilnih nalogov brez provizije za posamezen plačilni nalog do zneska 1.000,00 EUR, – da bo ostale bančne in plačilne storitve nudila občanom in pravnim osebam pod ugodnejšimi pogoji, kot jih nudi preostalo bančno okolje v občini. 5. Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša: – za leto 2013: 3.000 €, – za leto 2014: 10.000 €. V primeru, da naročnik v proračunu za leto 2014 ne uspe zagotoviti zadostnih sredstev, si pridržuje pravico, da z upravičencem sklene aneks k pogodbi za nižjo vrednost sofinancerskih sredstev oziroma v primeru, da upravičenec ne želi skleniti aneksa h pogodbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe. – Občina Ravne na Koroškem bo v skladu s Pravilnikom omogočila sofinanciranje provizije do največ 85% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so: – stroški plačilnega prometa za plačilo položnic iz 3. točke tega razpisa, za katere upravičenec fizičnim osebam sofinancira razliko stroškov do 100%. Morebitni davek na finančne transakcije ni upravičeni strošek. 6. Obdobje porabe sredstev Dodeljena sredstva mora predlagatelj porabiti: – v letu 2013 najkasneje do 30. 11. 2013, – v letu 2014 pa do 30. 11. 2014. Upravičenec bo prejel sredstva na podlagi izstavljenega računa v zakonskem roku in na podlagi priloženih dokazil o izvedbi predmeta javnega razpisa. 7. Rok za predložitev vlog: javni razpis se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se zaključi 24. 6. 2013, ob 11. uri. 8. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo dne 24. 6. 2013 ob 12. uri. Vloge bo po vrstnem redu prispetja odpirala komisija, imenovana s sklepom s strani župana. Komisija bo opravila strokovno presojo in ocenjevanje prispelih vlog. 9. Obvestilo o izboru: naročnik bo prijavitelje obvestil o izboru najkasneje v 30-tih dneh po oddaji popolne vloge. 10. Razpisna dokumentacija obsega: a. povabilo k oddaji ponudbe, b. navodila prijaviteljem za izdelavo ponudbe z vsebino: – predmet javnega razpisa, – okvirna višina sredstev, – način določanja deleža, ki ga prejme upravičenec, – pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, – navedbo dokumentov, ki jih mora prijavitelj priložiti v prijavi, – merilo za izbor, – vzorec pogodbe, – navedbo organa, ki s sklepom odloči o dodelitvi sredstev, in organa, ki odloča o pritožbi zoper ta sklep. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem, vsak delovni dan od 7. do 15. ure, v petkih od 7. do 13. ure. Na razpolago pa je tudi na spletni strani naročnika, www.ravne.si od dneva objave tega razpisa dalje. 11. Oddaja in dostava vlog Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem roku prijavitelj vloge ne bo dopolnil, se le-ta izloči iz nadaljnje obravnave. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter vidno označena s pripisom: »Ponudba – ne odpiraj, Javni razpis – subvencija plačilni promet« na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem. Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo osebno v sprejemni pisarni naročnika ali priporočeno po pošti, pri čemer mora biti vloga predložena najkasneje do roka iz 7. točke tega razpisa. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega razpisa. 12. Dodatne informacije: pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem javnim razpisom je mag. Vlasta Kupljen, tel. 02/821-60-33, e-naslov: vlasta.kupljen@ravne.si.
Občina Ravne na Koroškem