Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1961. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 382 – Stanovanjska soseska Koseze, stran 5971.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 382 – Stanovanjska soseska Koseze
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 382 – Stanovanjska soseska Koseze del za del enote urejanja prostora ŠI-384 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje OPPN je nepozidan prostor na jugovzhodnem robu Kosez. Na južnem robu poteka cesta Draga. V neposredni okolici so na vzhodni strani enostanovanjske stavbe, na južni strani gozd s posebnim namenom, na severni in zahodni pa zelene površine.
Zemljišče se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13 in 23/13 – popr.; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL – ID) nahaja v območju namenske rabe zemljišč SSce – pretežno eno- in dvostanovanjske površine.
OPN MOL – ID za območje predvideva pripravo OPPN.
Predvidene ureditve vključujejo gradnjo eno- in dvostanovanjskih hiš ter pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditev. Gradnja hiš je predvidena v dveh pasovih vzdolž vzhodne in zahodne strani območja. Dovozi do novih objektov bodo s ceste Draga.
3. člen
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Šiška. Območje je zahodno od cerkve Presvetega odrešenika in Matere božje, med Podutiško cesto, Šišensko cesto in cesto Drago.
Obravnavano območje obsega zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami v katastrski občini 1739 – Zgornja Šiška: 1069/1 del, 1070/1 del, 1076/4, 1076/5, 1077/4, 1078/3, 1078/4, 1078/7, 1078/8, 1881/1 del in 1884/3 del.
Površina območja znaša približno 4.800 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
8. Javna razsvetljava d.d.
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.
10. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
11. Telemach d.o.o.
12. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
14. Javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
15. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je izbrana variantna rešitev, ki je izbrana med vsaj tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev, pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta ter strokovnih podlag.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-31/2012-9
Ljubljana, dne 30. maja 2013
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.