Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Ob-2915/13 , Stran 1835
Ob-2915/13
Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,1317 Sodražica, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in Sklepa o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženje Občine Sodražica za leto 2013, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si. 2. Predmet prodaje: a) parc. št. 33/13, dvorišče, v izmeri 257 m2 in parc. št. 1492/267, pašnik, v izmeri 16 m2, obe k.o. 1619 – Sodražica, b) parc. št. 33/8, dvorišče, v izmeri 517 m2, k.o. 1619 – Sodražica. Zemljišča se nahajajo v naselju Sodražica, med ulicama Strmca in Prvomajska cesta. Območje, kjer se zemljišča nahajajo so komunalno opremljena z naslednjimi komunalnimi objekti: asfaltna javna pot, kanalizacija, vodovod, elektro omrežje z javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje. 3. Vrsta pravnega posla za predmete prodaje: je prodajna pogodba. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: – izklicna cena za parcelo pod točko 2.a) je 6.552,00 EUR, najnižji znesek višanja: 100,00 EUR, – izklicna cena za parcelo pod točko 2.b) je 12.408,00 EUR, najnižji znesek višanja: 100,00 EUR. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino. 5. Način in rok plačila kupnine: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 15 dni po sklenitvi prodajne pogodbe na enotni zakladniški račun Občine Sodražica št.: 01379-0100005681. Plačani znesek varščine se všteje v kupnino. 6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse predmete prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku, plačana varščina pa se ne vrne. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene prodajna pogodba v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Sodražica pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v četrtek, 4. 7. 2013, v sejni sobi Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, ob 12.30. 8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Varščino je treba nakazati na enotni zakladniški račun Občine Sodražica št.: 01379-0100005681, sklic št. 208719. 9. Ponudnikom, ki ne bodo uspeli na javni dražbi, se varščina brez obresti vrne v roku 30 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. Uspešnemu dražitelju se plačana varščina všteje v kupnino. 10. Interesenti lahko podrobnejše informacije o pogojih in predmetih javne dražbe dobijo na Občini Sodražica, pri Petri Marn, tel. 01/836-60-75, elektronska pošta: obcina@sodrazica.si. 11. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe in fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastniki nepremičnin. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni (pravne osebe) ali identifikacijski dokument (fizične osebe), – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o plačilu varščine, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – davčno oziroma matično številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 11. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 12. Pravila javne dražbe: – nepremičnine pod točko 2 se prodajajo v celoti po načelu videno–kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane, prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine, – davek na dodano vrednosti, strošek overitve pogodbe pri notarju ter strošek vpisa nepremičnin v zemljiško knjigo nosi kupec, – javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, – komisija iz prejšnje alineje lahko začeti postopek s soglasjem župana ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem v roku 10 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški.
Občina Sodražica