Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Ob-2909/13 , Stran 1855
Ob-2909/13
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, ki jo zastopa župan mag. Miran Stanko, na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine parc. št. 1073/4, k.o. Leskovec v Občini Krško
I. Predmet prodaje Predmet javnega zbiranja ponudb je zemljišče v Krškem: nepozidano stavbno zemljišče, parc. št. 1073/4 – pašnik, v izmeri 1782 m2 (ID 5268235). Izklicna cena za zgoraj navedeno parcelo v površini 1782 m2 v neto znesku znaša 27.000,00 EUR. V izklicno ceno ni vključen davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača kupec. Davek in vsi stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca. Prodajalka Občina Krško je zemljiškoknjižna lastnica nepremičnine parc. št. 1073/4, k.o. Leskovec v deležu do celote (1/1). Zemljišče se nahaja v Krškem v bližini podjetja Numip d.o.o., ki se nahaja na naslovu Cesta krških žrtev 135e, Krško, in ima v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Indrustrijska cona Žadovinek, status nepozidanega stavbnega zemljišča, je po namenski rabi opredeljena kot območje za proizvodne dejavnosti. II. Plačilni pogoji in višina varščine 1. Rok plačila kupnine določi ponudnik v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje zahteve Občine Krško: – najkasneje v roku 30 dni od sklenitve pogodbe mora kupec plačati celotno kupnino, – kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine, – vpis v zemljiško listino se opravi na podlagi listine, ki bo vsebovala zemljiškoknjižno dovolilo, – neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Občina Krško obdrži vplačano varščino, – v primeru, da ponudbena cena ne bo oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, se bo taka ponudba štela za neveljavno. 2. Najugodnejši ponudnik mora skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri in poziva k podpisu prodajne pogodbe ter plačati kupnino v pogodbenem roku, sicer lahko prodajalec pogodbo razveljavi, varščina pa v tem primeru zapade v korist Občini Krško. Po sklenjeni kupoprodajni pogodbi se izbrani ponudnik zavezuje k plačilu kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe na podračun EZR prodajalca, odprtega pri Banki Slovenije, št. 011000100008197. Plačilo kupnine v roku 30 dni od sklenitve pogodbe, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar varščina prav tako zapade v korist Občine Krško. 3. Pred oddajo ponudbe mora ponudnik plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščina se plača na podračun Občine Krško odprt pri Banki Slovenije št.: 011000100008197 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine v Krškem št. 478-227/2010 O402«. Vplačana varščina se izbranemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se varščina brez obresti vrne v roku 10 dni po izboru. Če izbrani ponudnik odstopi od nakupa nepremičnin in ne sklene pogodbe, ali pa ne plača kupnine v pogodbenem roku, zapade varščina v korist Občine Krško. III. Ponudba mora vsebovati: – navedbo identifikacijskih podatkov: za fizične osebe – ime, priimek, naslov, EMŠO in davčno številko; za pravne osebe – firmo, sedež, matično številko in davčno številko, – ponujeno ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni, – priglasitveni list za samostojne podjetnike oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (vse staro največ 30 dni), – potrdilo o plačani varščini in celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – originalno potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, – izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 31. 8. 2013, – izjavo, da ponudnik sprejema vse razpisne pogoje. Ponudbo mora podpisati pooblaščena oseba. Pri nepopolnih ponudbah bodo ponudniki pozvani k dopolnitvi. V primeru nepravočasne ponudbe je pristojna komisija ne bo upoštevala. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Ponudbe morajo prispeti na Občino Krško najkasneje do 1. 7. 2013 do 12. ure v zaprti ovojnici na naslov: Občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za odkup nepremičnine v Krškem, št. 478-227/2010 (O402)«. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in druge navedene pogoje. Komisijsko odpiranje ponudb in izbira ponudnika bo potekalo dne 1. 7. 2013 ob 12.30, v prostorih Občine Krško. IV. Pogoji javnega zbiranja ponudb in kriteriji izbire Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti pod naslednjimi pogoji: 1. V ponudbi navedejo ceno v višini, ki je najmanj enaka izhodiščni ceni. 2. Ponudnik lahko ponudbo za nakup zemljišča umakne ali jo dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določena v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne. 3. V primeru več pravilno in pravočasno prispelih enakovrednih ponudb, ki so bolj ugodne od ostalih vlog, župan določi, da se izvede dražba, na katero se povabi vse ponudnike, ki so predložili enakovredno vlogo za isto nepremičnino. 4. Komisijsko odpiranje ponudb in postopek za izbor ponudnikov opravi komisija, ki jo imenuje župan, in po zaključku postopka predlaga županu izbor. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb. 5. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je dokončna. V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana garancija za resnost ponudbe (varščina) ne vrne. 6. Občina Krško si pridržuje pravico, da z nobenim ponudnikom ne sklene pogodbe oziroma lahko začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, ne da bi za to navedel razloge. Obveznost prodajalca, da sklene prodajno pogodbo s ponudnikom je izključena. 7. Pravice in obveznosti pogodbenih strank se podrobneje opredelijo v kupoprodajni pogodbi. 8. Stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost (DDV), stroške notarske storitve, takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec. 9. Občina Krško si pridrži služnostno pravico potrebe izgradnje, obratovanja, uporabe, nadzora, vzdrževanja in dostopa do širokopasovnega omrežja, javne komunalne in druge infrastrukture. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. 10. Nepremičnine so na naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 11. Merila oziroma kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. 12. Prednost pri pridobitvi stavbnega zemljišča imajo ponudniki: – ki bodo ponudili najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene, V. Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo in dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb dobijo interesenti na Občini Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško oziroma na tel. 07/498-12-71 pri Silvii Ivačič. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Krško, kjer se nahaja tudi vsa razpisna dokumentacija.
Občina Krško