Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1962. Odlok o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2013, stran 5972.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 18. redni seji dne 6. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o 1. spremembi Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2013
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2013 (Uradni list RS, št. 106/12) tako, da se glasi:
»II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV           |      v EUR|
|   |IN ODHODKOV              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       |  Proračun leta|
|   |                    |      2013|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  17.818.157,34|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  6.017.476,72|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  4.947.421,34|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  4.529.901,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |   315.315,84|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |   102.204,50|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.070.055,38|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   618.029,38|
|   |premoženja               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    5.500,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni           |    5.120,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   441.406,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   261.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   261.000,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    14.326,06|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |    14.326,06|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |  11.525.354,99|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |  5.345.494,96|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz drž. pror.   |  6.179.860,03|
|   |iz sredstev prorač. EU         |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  19.212.698,60|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |  2.396.781,88|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   402.676,18|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev       |    68.677,34|
|   |za socialno varnost          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |  1.848.328,36|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    45.100,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    32.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  2.634.147,39|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |   398.604,91|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom in     |  1.394.317,80|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   318.394,44|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   522.831,15|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  13.791.867,03|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  13.791.867,03|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   389.902,30|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi      |   139.793,91|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi PU     |   250.108,39|
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |  –1.394.541,26|
|   |(I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  |        |
|   |(I.-II.) (Skupaj prihodki minus skupaj |        |
|   |odhodki)                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |  –1.365.310,89|
|   |(I.–7102) – (II. 403–404) (Skupaj   |        |
|   |prihodki brez prihodkov od obresti   |        |
|   |minus skupaj odhodki brez plačil    |        |
|   |obresti)                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     |   986.547,45|
|   |(70+71) – (40+41) (Tekoči prihodki   |        |
|   |minus tekoči odhodki in tekoči     |        |
|   |transferi)               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     800,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     800,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |     800,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |        |
|   |in naložb               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin       |        |
|   |iz naslova privatizacije        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |        |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega|        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|   |lasti                 |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     800,00|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |   730.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   730.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |   730.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |   216.037,52|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |   216.037,52|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   216.037,52|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |   –924.778,78|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   468.962,48|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |  1.394.541,26|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   924.778,78|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
                                «
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-130/2013
Metlika, dne 6. junija 2013
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.