Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1967. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Blaguško jezero, stran 5978.

Na podlagi 14. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 25. redni seji dne 29. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Blaguško jezero
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt »za Blaguško jezero« (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal IPG, Inženiring, Projektiranje, Gradnja, Igor Pivec s.p., Partizanska cesta 42, 9250 Gornja Radgona v maju 2013, pod št. 50-1/2012 in je sestavni del tega odloka.
OPPN določa:
– območje obdelave,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih dobrin ter ohranjanje narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
– dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev.
2. člen
OPPN vsebuje:
A. TEKSTUALNI DEL
Besedilo OPPN – Odlok, ki je urejen v naslednjih poglavjih:
I. Splošne določbe;
II. Opis prostorske ureditve;
III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor:
– vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
IV. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
V. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
VI. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave;
VII. Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
VIII. Etapnost izvedbe prostorske ureditve;
IX. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
X. Usmeritev za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN;
XI. Končne določbe.
B. GRAFIČNI DEL
1.   Izsek iz Odloka o prostorskih ureditvenih
    pogojih Občine Sveti Jurij ob Ščavnici    M 1:5000
2.   Obstoječe parcelno stanje z območjem
    obdelave                   M 1:2000
3.   Geodetski načrt z območjem obdelave in
    obstoječim parcelnim stanjem         M 1:2000
4.   Ureditvena situacija z delitvijo na
    podobmočja                  M 1:2000
4.1.  Ureditvena situacija z delitvijo na
    podobmočja za severovzhodni del območja
    OPPN                     M 1:1000
4.2.  Ureditvena situacija z delitvijo na
    podobmočja za jugozahodni del območja
    OPPN                     M 1:1000
5.   Ureditvena situacija z delitvijo na
    podobmočja na orto foto posnetku       M 1:2000
6.   Situacija komunalnih vodov in prometne
    ureditve                   M 1:2000
6.1.  Situacija komunalnih vodov in prometne
    ureditve za severovzhodni del območja
    OPPN                     M 1:1000
7.   Načrt parcelacije               M 1:2000
8.   Rešitve in ukrepi za varstvo okolja,
    ohranjanja narave in obrambe pred
    naravnimi in drugimi nesrečami, vključno
    z varstvom pred požarom in vplivom
    povezav s sosednjimi zemljišči        M 1:2000
C. PRILOGE
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
– Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca.
OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen
Območje obravnave, za katerega se sprejema OPPN se urejuje na podlagi določil Odloka o ureditvenem načrtu za »Blaguško jezero«, (Uradne objave št. 23/87 in Uradni list RS, št. 20/01).
V ureditvenem območju OPPN so predvidene naslednje prostorske ureditve, oziroma podobmočja:
– (1) Območje dovoza in parkinga,
– (2) Gostinsko prireditveni del,
– (3) Območje igral in piknikov,
– (4) Območje nasipa,
– (5) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih objektov I,
– (6) Območje campinga,
– (7) Območje individualnih stanovanjskih in počitniških objektov,
– (8) Območje campinga in glampinga,
– (9) Območje nastanitvenih objektov,
– (10) Območje osrednjega objekta,
– (11) Območje prostih dejavnosti,
– (12) Mirno območje I,
– (13) Območje nastanitvenih objektov in glampinga,
– (14) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih objektov II,
– (15) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih objektov III,
– (16) Mirno območje II,
– (17) Območje izvedbe pomolov z manjšimi objekti,
– (18) Območje izvedbe plavajočih platojev in privezov za čolne.
Meja območja OPPN in meja obdelave je določena z obodno parcelacijo in z navedbo parcel. Predmetno območje se nahaja ob Blaguškemu jezeru.
Območje OPPN obravnava naslednja zemljišča, deljena po podobmočjih:
– (1) Območje dovoza in parkinga,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 398/1, 399/1, 399/3, 399/4, 402/3, 402/4, 402/5, 412/3, 412/4, 412/5, 415/3, 415/4, 419/5, 419/4 in 419/3
– (2) Gostinsko prireditveni del,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 422/3, 423/3 – del in 423/1 – del
– (3) Območje igral in piknikov,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 423/3 – del, 423/4, 425/1 – del in 425/6 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 878 – del
– (4) Območje nasipa,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 423/3 – del, 425/6 – del in 387/2 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 878 – del
– (5) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih objektov I,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 424/2, 424/1 – del, 544/9, 544/8, 425/10, 425/8 – del, 425/9 – del, 544/7, 544/1 – del, 424/3, 426/3 – del, 544/6 – del in 745 – del
– (6) Območje campinga,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 387/1 in 387/2 – del in 425/1 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 878 – del
– (7) Območje individualnih stanovanjskih in počitniških objektov,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 388/4 – del, 388/3 – del, 381/16, – del, 381/17 – del, 381/19 – del, 381/14, 381/15, 381/3 – del, 381/11, 381/8, 388/5, 386, 384/6, 384/8, 384/7, 384/9, 384/10, 384/1 – del, 384/11, 384/12, 384/4 – del, 384/5 – del, 384/13 in 381/7
– (8) Območje campinga in glampinga,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 388/1, 388/3 – del, 388/4 – del, 381/16 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 878 – del
– (9) Območje nastanitvenih objektov,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 393/4 – del, 393/3 – del, 393/1 – del in 382/5 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 788/2 – del
– (10) Območje osrednjega objekta,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 393/1 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 777/4 – del in 788/2 – del
– (11) Območje prostih dejavnosti,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 393/4 – del, 393/3 – del, 393/1 – del in 393/2 – del
– (12) Mirno območje I,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 393/4 – del, 393/3 – del, 393/1 – del in 393/2 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 777/3 – del, 777/5 – del in 785/3 – del
– (13) Območje nastanitvenih objektov in glampinga,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 393/1 – del in 393/2 – del
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 777/3 – del, 777/4 – del, 777/5 – del, 780/2, 781/2, 779, 789/4 in 785/3 – del
– (14) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih objektov II,
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 792/1, 792/3, 791/2, 792/4, 792/2, 793/1, 793/5, 793/3, 793/2, 793/4, 794/1, 880/7 in 878 – del
– (15) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih objektov III,
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 698/1 in 698/2
– (16) Mirno območje II,
k.o. Blaguš:
Parc. št.: 539/3
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 799/2, 799/3, 880/6, 795/1, 795/2, 799/1, 796/1, 796/2, 799/5, 797/1, 797/2, 880/2, 798/1, 798/4, 773/2, 798/2, 773/1, 772/1, 880/3, 880/4 – del
– (17) Območje izvedbe pomolov z manjšimi objekti,
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 878 – del
– (18) Območje izvedbe plavajočih platojev in privezov za čolne,
k.o. Kraljevci:
Parc. št.: 878 – del.
UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji
4. člen
Vplivno območje OPPN je enako ureditvenemu območju OPPN.
V času gradnje bo vplivno območje OPPN zajemalo zemljišča znotraj ureditvenega območja ter zemljišča, namenjena za gradnjo javne infrastrukture.
Po izgradnji prostorskih ureditev bo vplivno območje obsegalo zemljišča, ki so vključena v OPPN.
Predvidena realizacija programov v območju urejanja OPPN ne bo imela negativnih vplivov na sosednja območja z vidika varstva pred požarom, hrupa, ostalega varstva in zaščite okolja.
Rešitve načrtovanih objektov in površin
5. člen
V območju OPPN so dovoljene gradnje novih objektov, njihove rekonstrukcije in adaptacije, prizidave in nadzidave, spremembe namembnosti obstoječim objektom, rušitve objektov, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, hortikulturne ureditve (ureditev zelenih površin, zasaditev dreves in grmovnic …) in parterne ureditve (tlakovanje, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, zunanjih teras …).
Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo – po podobmočjih
6. člen
(1) Območje dovoza in parkinga
Na območju dovoza in parkinga je predviden glavni dovoz do jezera, do gostinsko prireditvenega dela, ter centralno parkirišče za celotno območje Blaguškega jezera. Dovozna pot se po potrebi uredi dvosmerno, z zavojem ob gostinsko prireditvenem delu, ter se na vsaki strani lahko uredijo parkirišča. Izvede se lahko tudi javna razsvetljava ceste in parkirišč. Ob sami dovozni poti je predvidena izvedba do 60 parkirnih mest, ki se izvedejo predvidoma bočno. Prav tako, se ob sami dovozni poti, ali pa odmaknjeno od nje izvede pešpot in pot za kolesarje, ki je lahko širine do 2,00 m.
7. člen
(2) Gostinsko prireditveni del
Na predmetnem območju je že obstoječ gostinski objekt – bife, so obstoječe sanitarije, mize s klopmi, ter prostor za odpadke, kakor tudi terasa nad brežino jezera. Izvedla se bo razširitev gostinskega objekta, za potrebe večjega števila gostov, v tem objektu pa bo tudi nameščena recepcija za potrebe gostov, ki bodo obiskali, ter se tudi namestili v celotnem kompleksu Blaguškega jezera. Po potrebi se lahko razširijo tudi obstoječe sanitarije, lahko pa se tudi odstranijo, ter se izvedejo v sklopu gostinskega objekta. Na tem podobmočju je možno tudi izvesti druge objekte, ki služijo predvsem turističnemu namenu za prodajo suvenirov ter ostalih rokodelski izdelkov iz okolice. Gostinski objekt se tlorisno lahko poveča glede na potrebe investitorja, v višino pa se lahko izvede le pritličje in eno etažo (dve etaži; P+1 ali P+M). Objekti, ki služijo predvsem turističnemu namenu za prodajo suvenirov ter ostalih rokodelskih izdelkov iz okolice so lahko pritlične izvedbe.
Glede gradnje teh objektov prav tako ni nobenih oblikovalskih pogojev, ter se oblika določi s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.
8. člen
(3) Območje igral in piknikov
Na predmetnem območju se namestijo igrala za otroke, kakor se tudi na tem območju namestijo prostori za žar, kjer si gosti lahko sami pripravijo hrano. Na tem območju je možno postaviti ali začasne turistične objekte, ali pa stalne objekte, ki prvenstveno služijo gostinski dejavnosti (šanki).
9. člen
(4) Območje nasipa
Na območju nasipa ni predvidenih nobenih posebnih posegov, razen izvedbe dovoznih poti, manjše »javne« razsvetljave, ter eventuelno potrebnih ostalih komunalnih vodov.
10. člen
(5) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih objektov I
Na predmetnem območju so obstoječi stanovanjski in kmetijski objekti. Predmetne objekte je možno rekonstruirati, prizidavati in nadzidavati, kakor tudi porušiti obstoječe objekte in izvesti nove gradnje. Dejavnost, oziroma namembnost objektov je lahko le individualna stanovanjska gradnja, ter kmetijska dejavnost. Druge dejavnosti na tem območju niso predvidene in dopustne.
11. člen
(6) Območje campinga
Na predmetnem območju je predviden prostor za postavljanje šotorov – camping, kjer se lahko z lastnimi šotori namestijo gostje. Na tem območju se lahko izvedejo tudi objekti za potrebe glampinga. Prav tako je na tem območju predviden objekt s sanitarijami, ki je lahko dvoetažne izvedbe (P+1 ali P+M), za potrebe podobmočij 6 in 8 (campinga kot glampinga). Ob sanitarijah se izvedejo tudi ostali prostori za potrebe caminga in glampinga (tuši, pralnica posode in oblačil, skladišče za opremo …). Oblikovalskih pogojev glede predmetnega objekta ni. Na tem območju se izvede tudi prostor za zbiranje odpadkov. Za potrebe gostov campinga se izvede tudi manjši bazen, tlorisne velikosti do 100 m2. Izvede se vsa potrebna komunalna infrastruktura, posebej manjša »javna« razsvetljava, ter priključki na električno omrežje za parcele campinga. Na podobmočju campinga lahko maksimalno campira do 50 oseb.
Na območju campinga se predvideva tudi izgradnja čistilne naprave, velikosti do 200 PE, za potrebe območja ureditve, predvsem iz podobmočij št. 6, 8, 9, 10 in 13. Čistilna naprava se lahko izvaja tudi modularno, glede na zaključene celote, ki se priključujejo na njo. Na predmetnem območju se izvede tudi dovozna pot za potrebe podobmočij 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 17.
12. člen
(7) Območje individualnih stanovanjskih in počitniških objektov
Na predmetnem območju so obstoječi stanovanjski in počitniški objekti – vikendi. Predmetne objekte je možno rekonstruirati, prizidavati in nadzidavati, kakor tudi porušiti obstoječe objekte in izvesti nove gradnje. Dejavnost, oziroma namembnost objektov je lahko le individualna stanovanjska gradnja. Druge dejavnosti na tem območju niso predvidene in dopustne.
13. člen
(8) Območje campinga in glampinga
Predmetno območje je pogozdeno. Smiselno se v to območje namestijo objekti za potrebe glampinga. Glamping je izpeljanka iz besed »glamuros camping«, ki pomeni glamurozno campiranje, višji standard campiranja. V bistvu gre za manjše montažne, prenosljive hišice, v katerih se samo prespi. Izvedejo se dostopne poti, kakor tudi vsa ostala potrebna komunalna infrastruktura. Oblikovanje objektov glampinga je prosto, kakor tudi njihova tlorisna velikost, so pa vsi enoetažne izvedbe. Točna lokacija, lega in velikost, kakor tudi komunikacijske poti, ter komunalna infrastruktura se točno določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na predmetnem podobmočju se lahko nastani maksimalno do 50 oseb (50 ležišč). Pripravijo se lahko tudi »parcele« za campiranje.
Na predmetnem območju se izvede tudi dovozna pot za potrebe podobmočij 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 in 17.
14. člen
(9) Območje nastanitvenih objektov
Na predmetnem območju se izvede dovozna pot, s potrebnimi parkirišči, ter se izvedejo nastanitveni objekti. Kot termin »Nastanitveni objekti« se smiselno uporabljajo določila Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 88/00, 114/04 in 52/08) – 4. člen (Gostinski obrati), ter predpisih, ki predmetni pravilnik nasledijo. Tlorisna velikost objektov je prosta, objekti pa lahko imajo dve etaži nad terenom, ter po potrebi tudi klet (K+P+1 ali K+P+M). Oblikovanje, postavitev in razporeditev objektov je prosta, kakor tudi število objektov. Objekti se izvajajo lahko po vseh zemljiščih predmetnega podobmočja. Objektov na predmetnem podobmočju je lahko le toliko, da je v njih možna nastanitev do 60 oseb (60 ležišč). Na predmetnem podobmočju se izvede tudi ustrezno število parkirnih mest, za potrebe podobmočja 9 in 13, s tem da je na dve ležišči potrebno zagotoviti minimalno 1 parkirno mesto.
Izvedejo se tudi vsi potrebni komunalni vodi.
15. člen
(10) Območje osrednjega objekta
Na predmetnem območju se izvede osrednji objekt, ki je namenjen poslovno-obrtni dejavnosti, dejavnosti gostinstva, prenočitveni (nastanitveni) dejavnosti in stanovanju. Tlorisna velikost objekta je prosta, objekt ima lahko le tri etaže nad terenom, po potrebi pa se izvede tudi klet. Oblikovalskih pogojev ni. Prav tako se na tem območju lahko postavijo tudi drugi objekti, ki prvenstveno služijo območju ureditve, predvsem kompleksu Blaguškega jezera (shrambe za mehanizacijo, orodje, drugi nastanitveni in ostali objekti), kakor tudi dopolnjujejo osrednji objekt. Lokacija objektov ni določena, ter se lahko postavijo kjer koli na predmetnem podobmočju. V poslovno-obrtnem delu se bo izvajala prvenstveno domača in umetnostna obrt. Kolikor bo na predmetnem območju izvedena nastanitev, je možna nastanitev le do 10 oseb (ležišč). Na predmetnem podobmočju se izvede tudi ustrezno število parkirnih mest, za potrebe podobmočja.
16. člen
(11) Območje prostih dejavnosti
Na predmetnem območju ni predvidena gradnja konkretnih objektov, le izvedba poti, ter potrebne komunalne infrastrukture, kakor tudi postavitev manjših nadstrešnic in klopi.
17. člen
(12) Mirno območje I
Na predmetnem mirnem območju niso predvideni nobeni posebni posegi, razen izvedbe komunikacijskih in pešpoti, izvedba potrebne komunalne infrastrukture, ter postavitev klopi, miz in tudi manjših nadstrešnic.
18. člen
(13) Območje nastanitvenih objektov in glampinga
Na predmetnem območju se izvede dovozna pot, ter se izvedejo nastanitveni objekti in objekti za glamping. Tlorisna velikost objektov je prosta, objekti pa lahko imajo dve etaži (K+P ali P+1 ali P+M). Oblikovanje, postavitev in razporeditev objektov je prosta, kakor tudi število objektov. Objekti se izvajajo lahko po vseh zemljiščih predmetnega podobmočja. Objektov na predmetnem podobmočju je lahko le toliko, da je v njih možna nastanitev do 60 oseb (60 ležišč). Izvedejo se tudi vsi potrebni komunalni vodi.
19. člen
(14) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih objektov II
Na predmetnem območju so obstoječi stanovanjski in kmetijski objekti. Predmetne objekte je možno rekonstruirati, prizidavati in nadzidavati, kakor tudi porušiti obstoječe objekte in izvesti nove gradnje. Dejavnost, oziroma namembnost objektov je lahko le individualna stanovanjska gradnja, ter kmetijska dejavnost. Druge dejavnosti na tem območju niso predvidene in dopustne.
20. člen
(15) Območje individualnih stanovanjskih in kmetijskih objektov III
Na predmetnem območju so obstoječi stanovanjski in kmetijski objekti. Predmetne objekte je možno rekonstruirati, prizidavati in nadzidavati, kakor tudi porušiti obstoječe objekte in izvesti nove gradnje. Dejavnost, oziroma namembnost objektov je lahko le individualna stanovanjska gradnja, ter kmetijska dejavnost. Druge dejavnosti na tem območju niso predvidene in dopustne.
21. člen
(16) Mirno območje II
Na predmetnem mirnem območju niso predvideni nobeni posebni posegi, razen izvedbe komunikacijskih in pešpoti, izvedba potrebne komunalne infrastrukture, ter postavitev klopi, miz in tudi manjših nadstrešnic.
22. člen
(17) Območje izvedbe pomolov z manjšimi objekti
Na predmetnem območju se posega v vodo – jezero, in sicer tako, da se izvedejo cca 4, 5 pomolov, do dolžine cca 15,00 m, na koncu katerih se izvedejo manjši objekti, v katerih bodo savne ali prenočitveni objekti.
23. člen
(18) Območje izvedbe plavajočih platojev in privezov za čolne.
Na predmetnem območju, se na jezeru izvede prireditveni plavajoči plato, tlorisne velikosti do 15,00 x 15,00 m, kakor tudi privezi za čolne, ter še po potrebi kakšni manjši plavajoči platoji. Čolnov, oziroma privezov za čolne bo do 15.
24. člen
Javna infrastruktura
Povezuje vsa zemljišča in jim zagotavlja dostop. Izvedejo se ceste, ki se protiprašno uredijo (asfaltira ali tlakuje), vključno s potrebnimi parkirnimi površinami, kakor tudi pešpoti in kolesarske poti. Po tem zemljišču se izvede tudi vsa gospodarska javna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, telefon, CATV, elektrika ...).
Do vodnih površin mora biti zagotovljen neoviran dostop po obstoječih pešpoteh. Kolikor se na obstoječe pešpoti namesti ovira (ograja), se mora zagotoviti alternativna najkrajša pot okrog ovire.
25. člen
Pomožni objekti
Pomožni objekti, to so enostavni in nezahtevni objekti se lahko postavijo v velikosti in pod pogoji, ki jih določa Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 24/13), ter predpisih, ki predmetno uredbo spreminjajo in dopolnjujejo, oziroma nasledijo. Objekte je dopustno postavljati 2,00 m od parcelne meje, kolikor pa soglaša lastnik sosednjega zemljišča, pa tudi na parcelno mejo. Pomožni objekti se lahko postavljajo na vseh podobmočjih OPPN.
Posamezna gradbena parcela ali več parcel skupaj, kakor tudi celotna podobmočja se lahko ogradijo z leseno, žično ali betonsko ograjo do višine 2,0 m, pod pogojem, da je zagotovljena preglednost in prevoznost v primeru intervencije. Ograjo je dopustno postavljati do parcelne meje.
Prav tako se ob parcelni meji lahko zasadi »zelena ograja« – živa meja. Zasejana mora biti tako, da je mogoče vzdrževanje z investitorjevega zemljišča.
26. člen
Parcelacija
Zakoličba posameznih parcel se izvede skladno z grafičnim delom OPPN-ja. (Tehnični elementi za zakoličenje objektov in gradbenih parcel – parcelacija). Parcele se lahko glede na potrebe združujejo, ali pa se še posebej razdružujejo (drobijo) za potrebe posamičnih gradenj, kar pa je razvidno iz projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
27. člen
Oblikovalski pogoji
Oblikovanje objektov na podobmočjih 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 in 18 je prosto, ter ni določenih oblikovalskih pogojev. Upoštevati je le etažnost, ki je določena za vsako podobmočje posebaj.
Na podobmočjih 5, 7, 14 in 15, kjer so že obstoječi objekti, je dopustna gradnja objektov pravokotnih oblik, v razmerju stranic od 1:1,1 do 1:2,5. Izvedejo se lahko tudi pritikline k osnovnemu tlorisu. Streha nad stanovanjskimi, bivalnimi objekti je dvokapnica, naklona od 30° do 45°. Sleme je vzporedno z daljšo stranico objekta. Streha nad kmetijskimi objekti je lahko manjšega naklona vendar ne manjše od 5° (od 5° do 45°). Na strehi so lahko izvedeni strešni izzidki, frčade, kukerli …
Etažnost objektov na teh podobmočjih je lahko K+P+M, ali K+P+1.
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
28. člen
Promet
Za dovoz na območje OPPN-ja se ohrani obstoječa dovozna pot (v podobmočju 1), katera se priključuje na državno cesto R2-439 na odseku št. 1305 Sveti Jurij ob Ščavnici–Cerkvenjak, ki se nahaja na južnem delu območja OPPN, ter se primerno uredi. Prav tako se ohrani obstoječa dovozna pot – občinska cesta, ki se nahaja na severovzhodnem delu območja OPPN.
Primerno se uredi obstoječa dovozna pot, v podobmočjih 7, 8, 9 in 10, za potrebe funkcioniranja le-teh podobmočij, ki se deloma izvede tudi na novo.
Po potrebi se uredi javno razsvetljavo opremljena s reduktorjem, ki omogoča obratovanje z zmanjšano močjo v nočnem času.
Odtekanje vode s ceste iz novih priključkov ne sme biti ovirano. Meteorna in druga voda s priključka ne sme pritekati na cesto ali na njej zastajati, zato je na priključku potrebno urediti odvodnjavanje, če teren tako zahteva.
Pri načrtovanju OPPN so upoštevane smernice za načrtovanje s katerimi:
– bo zagotovljeno varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu,
– bo zagotovljena opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa,
29. člen
Mirujoči promet
Parkiranje osebnih vozil se uredi v podobmočju 1, ter podobmočjih 9 in 10, kakor tudi v preostalih podobmočjih, ob dovoznih poteh, kolikor se izkaže potreba, kar se predvidi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. V skladu s predpisi je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih mest za invalidne osebe.
30. člen
Vodovodno omrežje
Predvidena pozidava se lahko naveže na obstoječe javno vodovodno omrežje Ductil DN 150, ki poteka po zemljišču parc. št. 593/1 k.o. Blaguš. Uredi se hidrantno omrežje z nadtalnimi hidranti, ki bodo zagotavljali zadostne količine in pritisk vode v omrežju ob predvidenih objektih. Sekundarno omrežje (za sanitarne in požarne vode) se navezuje na primarni vodovod. Kolikor se ugotovijo druge možnosti navezave območja OPPN na javno vodovodno omrežje, se le-to lahko izvede, kar se predvidi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
31. člen
Kanalizacijsko omrežje
Območje OPPN ne leži na območju aglomeracije, kar pomeni, da območje ne sovpada z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode – novelacija za obdobje 2005 do 2017, in da na omenjenem območju ni predvidena izgradnja javnega kanalizacijskega sistema. Na takih območjih so lastniki objektov dolžni sami zagotoviti objekte za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
Glede na število stalnih uporabnikov, sezonskih gostov in predvidenih nihanj, je predvideti čistilno napravo, ki bo glede na pričakovana nihanja dotoka odpadnih voda sposobna očistiti odpadno vodov skladu z določili Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10).
Lastnik stavb mora za padavinsko vodo, ki odteka s streh stavb, zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali posredno v podzemne vode, kadar je to izvedljivo. Lastnik objektov z utrjenimi, tlakovanimi ali drugimi materiali prekritimi površinami, s katerih odteka odpadna padavinska voda, ki je tako onesnažena, da se v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje padavinska vode z javnih cest, ne sme odvajati v vode, mora to vodo zajeti v zadrževalniku padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcu olj in lovilcu peska.
Zbiranje in odvajanje odpadnih voda mora biti ločeno za padavinske in komunalne vode. Industrijskih odpadnih vod na območju OPPN ni.
Na območju campinga (podobmočje 6) se predvideva izgradnja čistilne naprave za potrebe območja ureditve, predvsem iz podobmočij št. 6, 8, 9, 10 in 13. Predvidena velikost čistilne naprave je do 200 PE. Prečiščena voda čistilne naprave se odvaja v površinski odvodnik. Čistilna naprava se lahko izvaja tudi modularno, glede na zaključene celote, ki se priključujejo na njo. Kolikor se v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ugotovi, da odpadnih fekalnih vod za posamičen objekt, ali več njih, ki so v navedenih podobmočjih, ni možno odvajati v čistilno napravo, se za te objekte lahko izvedejo greznice, ki se po potrebi praznijo, ali samostojne čistilne naprave. Kolikor pa se ugotovi, da je možno iz katerega drugega podobmočja speljati fekalne odpadne vode v čistilno napravo, se le-to lahko izvede.
Čistilno napravo je potrebno zgraditi, ter na njih priključiti objekte, ko bo z pozidavo dosežena 50% kapaciteta vseh podobmočij, ki bodo priključene na ČN (podobmočja št. 6, 8, 9, 10 in 13). Do izpolnitve tega pogoja morajo za posamične objekte biti grajene greznice, ki se po potrebi praznijo, ali samostojne čistilne naprave. Lahko pa se ČN zgradi že prej.
Padavinske odpadne vode, ki odtekajo iz utrjenih površin (parkirišča, dovozne ceste, dvorišča), se preko lovilca olj odvajajo v podzemne vode le posredno, in sicer razpršeno (odvodni jarki, zelenice) ali preko ponikovalnic, ki morajo biti dimenzionirane na podlagi hidrogeološkega poročila, ali po javni kanalizaciji padavinskih odpadnih voda (meteorni kanalizaciji) neposredno v površinske vode (odvodnike).
Padavinske vode, ki odtekajo s streh se, po mehanskem čiščenju (peskolovi), lahko zbirajo v zbiralnikih deževnice, ali odvajajo v podzemne vode le posredno in sicer razpršeno (odvodni jarki, zelenice) ali preko ponikovalnic, ki morajo biti dimenzionirane na podlagi hidrogeološkega poročila, ali po javni kanalizaciji padavinskih odpadnih voda (meteorni kanalizaciji) neposredno v površinske vode (odvodnike).
32. člen
Elektroenergetsko omrežje
Napajanje dela območja (OPPN) za Blaguško jezero bo izvedeno po elektroenergetskem omrežju, predvsem iz TP Blaguš 2 – jezero. Trasa elektroenergetskih vodov je predvidena v OPPN, dopustna pa so odstopanja v trasah elektroenergetskih vodov, če se pri nadaljnjem načrtovanju poiščejo boljše rešitve in pod pogojem, da so upoštevani predpisani odmiki in da se s spremembo ne poslabšajo pogoji ostalih ureditev, ob soglasju upravljalca elektroenergetskih vodov.
33. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Na območju OPPN ni obstoječih telekomunikacijskih vodov in bo v primeru priključitve objektov na javno telekomunikacijsko omrežje te potrebno izgraditi. Priključitev objekta na TK omrežje se izvede v sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za posamičen objekt, kjer se tudi določi mesto priključitve in trasa poteka TK omrežja.
34. člen
Omrežje CATV
Na območju OPPN ni obstoječih CATV vodov in bo v primeru priključitve objektov na CATV omrežje te potrebno izgraditi. Priključitev objekta na CATV omrežje se izvede v sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za posamičen objekt, kjer se tudi določi mesto priključitve in trasa poteka CATV omrežja.
35. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov in priprava sanitarne tople vode se rešuje individualno.
Priporočljiva je uporaba obnovljivih virov energije, predvsem lesna biomasa ter toplotne črpalke sistema zrak – voda, zemlja – voda in voda – voda, kakor tudi sončnih kolektorjev.
36. člen
Odpadki
Zbiranje in odvoz odpadkov je že urejeno v podobmočju 2, kjer je urejen ekološki otok. Prav tako se še uredi ekološki otok v podobmočju 6, ob objektu za potrebe campinga. Za posamične objekte, pa se odvoz odpadkov lahko uredi tudi na vsaki posamezni parceli.
Nad ekološkim otokom je možno izvesti nadstrešnico, brez oblikovalskih pogojev.
REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANE KULTURNE DEDIŠČINE
37. člen
Obravnavane parcele ne ležijo v območju varstva kulturne dediščine.
REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE
38. člen
Na območju OPPN za Blaguško jezero ni evidentiranih območij z naravovarstvenim statusom, so pa na območju evidentirane varovane živalske vrste, zato so za ohranitev teh vrst podana varstvena priporočila.
39. člen
Varstvo pred hrupom
Celotno območje obdelave je uvrščeno v III. območje varstva pred hrupom, zato v območju niso dopustne dejavnosti, ki bi presegale mejne ravni hrupa (podnevi 60 dBA, ponoči 50 dBA).
Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju določene z Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04) in Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).
40. člen
Varstvo zraka
Upoštevati je potrebno določila Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 39/06, 70/08, 109/09), Uredbe o mejah, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94) in Uredbe o emisiji snovi v zraku iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94, 51/98, 83/98, 105/00, 50/01, 46/02, 49/03, 45/04). Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti.
41. člen
Varstvo voda
Skladno s 5. členom Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-15, 57/08 (ZV-1A) in 57/12 (ZV-1B)) je potrebno rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča načrtovati in izvajati tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da se omogoči varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosisemov.
Zbiranje in odvajanje odpadnih voda mora biti ločeno za padavinske in komunalne odpadne vode.
Odvajanje padavinskih voda mora biti načrtovano na tak način, da bo v čin večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je treba predvideti ukrepe za upočasnitev odtoka padavinskih voda v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, ponikanje …).
Neposredno odvajanje odpadnih vod v podzemne vode (brez precejanja skozi zemljino, oziroma skozi kamnine) je prepovedano.
Padavinske vode, ki odtekajo s streh (strešnica) se, po mehanskem čiščenju (peskolovi), lahko zbirajo v zbiralnikih deževnice, ali odvajajo v podzemne vode le posredno, in sicer razpršeno (odvodni jarki, zelenice) ali preko ponikovalnic, ki morajo biti dimenzionirane na podlagi hidrogeološkega poročila, ali po javni kanalizaciji padavinskih odpadnih voda (meteorni kanalizaciji) neposredno v površinske vode (odvodnike), ki mora biti ustrezno dimenzionirana za sprejem dodatnih količin padavinskih vod.
Padavinske odpadne vode, ki odtekajo iz utrjenih površin (parkirišča, dovozne ceste, dvorišča), se preko lovilca olj odvajajo v podzemne vode na enak način kot strešnica.
Ponikovalnice morajo biti dimenzionirane na podlagi hidrogeološkega poročila in izvedene skladno s 6. členom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05) in sicer tako, da bo plast nemočenih sedimentov ali kamnin, debeline najmanj 1,0 m, pri čemer se za gladino podzemne vode upošteva srednje visoka gladina podzemne vode, ki se ji prišteje najmanj 50% kapilarnega dviga, katerega višina ne sme biti manjša od 1,0 m (torej, to je min 2,0 m nad gladino srednje visoke višine podtalnice).
Predvidena mora biti vgraditev standardiziranih lovilcev olj. Lovilec olj je naprava za obdelavo odpadne vode za izločanje lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s SIST EN 858-2 in je kot gradbeni proizvod načrtovana, preizkušena in označena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode.
Kanalizacijski sistem vseh vrst odpadnih vod mora biti zgrajen v nepropustni izvedbi. Izvesti je treba preizkus tesnosti, v skladu z veljavnim standardom EN 1610.
42. člen
Varstvo gozdov
Vsi posegi pri gradnji morajo biti načrtovani tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju, koreninah gozdnega drevja in na gozdnih tleh. Drevje, ki se nahaja na trasi gradnje je dovoljeno posekati. Drevje se lahko poseka šele po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Drevje za posek označi in posek evidentira krajevno pristojni revirni gozdar Zavoda za gozdove KE Radenci.
Sečnja drevja, obžagovanje vej in krčenje zarasti, se lahko izvaja izključno izven gnezdenja ptic, to je od konca meseca septembra, do konca meseca februarja naslednjega leta.
Pri načrtovanju postavitve objektov v prostor, morajo biti objekti, predvsem osrednji objekt (podobmočje št. 10) od gozdnega roba oddaljeni najmanj eno drevesno višino.
Zaradi izgube votlih teles, se naj v območju nastanitvenih objektov in glampinga (podobmočje 8 in 13) osnuje nove ptičje gnezdilnice.
Morebitne panje, ter odvečni odkopni material, ki bi nastal pri gradnji, se ne sme trajno odlagati v gozd, ampak le začasno. Trajno je ves odkopni material deponirati na urejene deponije, ki morajo biti predvidene v projektni dokumentaciji.
43. člen
Način ravnanja s plodno in odvečno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo in jo deponirati na primernem mestu v nasipu višine največ 2 m ob gradbišču. Po končanih gradbenih delih se humus uporabi za ureditev zunanjih zelenih površin.
REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
44. člen
Obramba
Ureditveno območje OPPN ni opredeljeno za potrebe obrambe, zato posebni ukrepi niso predvideni.
45. člen
Požarna varnost
V projektni dokumentaciji za posamezen objekt je treba skladno s predpisi s področja požarne varnosti upoštevati prostorske, gradbene in tehnične ukrepe.
Pri izdelavi projektne dokumentacije predvidene gradnje je treba zagotoviti:
– pogoje za varen umik ljudi in premoženja,
– potrebne odmike med objekti (požarna ločitev objektov) za zagotovitev pogojev za omejevanje širjenja ognja ob požaru,
– urediti prometne in delovne površine za intervencijska vozila,
– zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje,
– zagotoviti predpisane odmike med komunalnimi vodi,
– upoštevati požarna tveganja zaradi povečane možnosti nastanka požara zaradi morebitne uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov.
Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
46. člen
Varstvo pred potresom
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih.
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
47. člen
OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so med seboj neodvisne glede na časovno zaporedje. Posebej se lahko izvaja gradnja na posamičnih podobmočjih, saj vsak objekt ali izvedba lahko predstavlja svojo etapo, možna je izvedba le dela etape, kolikor se v projektni dokumentaciji dokaže, da takšen del smiselno predstavlja zaključeno celoto.
V okviru vsake posamezne etape je treba izvesti pripadajočo obvezno gospodarsko javno infrastrukturo (voda, dovoz – dostop, odvajanje in čiščenje odpadnih voda) in naprave v zadostnih kapacitetah.
Pri izvajanju del v etapah je treba zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja.
VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
48. člen
Dopustna so odstopanja v trasah posameznih komunalnih naprav, če se pri nadaljnjem načrtovanju poiščejo boljše rešitve in pod pogojem, da so upoštevani predpisani odmiki in da se s spremembo ne poslabšajo pogoji ostalih ureditev. Sprememba parcelacije razvidne iz grafičnih prilog je dopustna. Parcele se lahko glede na potrebe združujejo, ali pa se še posebej razdružujejo (drobijo) za potrebe posamičnih gradenj, kar pa bo razvidno iz Projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. Na podobmočjih 6 in 8 se lahko izvedejo tudi drugi nastanitveni objekti, s tem da se ne spremeni maksimalno določena nastanitvena kapaciteta. Kolikor se izkaže potreba, se lahko spremeni velikost čistilne naprave.
USMERITEV ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN
49. člen
Do realizacije OPPN ostanejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprotju z OPPN, niso dovoljeni.
Po izgradnji vseh objektov in ureditev določenih v tem OPPN se območje ureja s prostorskim načrtom Občine Sveti Jurij ob Ščavnici.
KONČNE DOLOČBE
50. člen
Ta Občinski podrobni prostorski načrt je vsem zainteresiranim na vpogled na Občini Sveti Jurij ob Ščavnici.
51. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
52. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na tem območju veljati Odlok o ureditvenem načrtu za »Blaguško jezero«, (Uradne objave št. 23/87 in Uradni list RS, št. 20/01).
53. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici – Uradni list Republike Slovenije.
Št. 3505-0001/2012-005
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 29. maja 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.