Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1953. Odlok o predkupni pravici Občine Kostanjevica na Krki, stran 5959.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 odl. US: U-I-85/09-8, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US:Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US:U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) ter 6., 7. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 19. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Kostanjevica na Krki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja:
(1) zakonito predkupno pravico Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) na nepremičninah,
(2) območja občine, kjer občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah,
(3) način uveljavljanja zakonite predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
II. OBMOČJA UVELJAVLJANJA PREDKUPNE PRAVICE
2. člen
Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah:
(1) Na poselitvenih območjih, ki se urejajo z veljavnimi prostorsko izvedbenimi akti (ZN – zazidalni načrt, LN – lokacijski načrt in UN – ureditveni načrt),
– Odlok o ZN za stanovanjsko območje Globočice – KK1/1,
– Odlok o ZN Obrtna cona v Kostanjevici na Krki – KK1/2,
– Odlok o LN za obvoznico in most v Kostanjevici na Krki – KK 1/3,
– Odlok o UN mestno jedro Kostanjevica – KK 1/4 in KK 1/5,
– Odlok o ZN za športno rekreacijski center Kostanjevica na Krki – KK 1/6,
– Lokacijski načrt za rekonstrukcijo lokalne ceste RII-419/1205 Šentjernej–Križaj v Dolnji Prekopi – DP 1.
(2) Na poselitvenih območjih, na katerih je v občinskem prostorskem aktu (OPN) predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN):
– Pokopališče – KK 2/1
– Stanovanjsko območje Globočice – jug – KK 2/2
– Rekreacijsko območje Grič – KK 2/3
– Nova pozidava ob Grajski cesti – KK 2/4
– Konjeniški turizem Dobe – DE 2
– Ožje območje gradu Dobrava – DB 2
– Turistično naselje Globočice – GL 2
– Kamnolom Ključe – JA 2
– Športni center Polom – MV 2
– Zdraviliška vas Sajevce – SA 2
– Turistično naselje Slinovce – Karlče – SL 2
– Turistično naselje Vrtača – VR 2
– Stanovanjska gradnja Oštrc – OŠ 2.
(3) Na naslednjih enotah urejanja prostora (EUP) občinskega prostorskega načrta (OPN):
– Površine za oddih rekreacijo in šport v naseljih: Gornja Prekopa, Dolnja Prekopa (ob Lačnem potoku), Dolšce, Slinovce (območje ob ribniku), Orehovec, Velike Vodenice,
– Površina za parkirišče v Globočicah za potrebe Kostanjeviške jame.
(4) Izven poselitvenih območjih na nepremičninah, na katerih so zgrajena ali so predvidena infrastrukturna omrežja in objekti občinskega pomena:
– ČN Kostanjevica na Krki
– ČN Dolnja Prekopa
– ČN Dobe
– ČN Črneča vas
– ČN Orehovec.
3. člen
Območja in nepremičnine, na katerih velja predkupna pravica občine po tem odloku, so prikazana v občinskem prostorskem aktu, ki določa območja namenske rabe, in sicer tako natančno, da je njihove meje možno določiti v naravi in prikazati v zemljiškem katastru. Poselitvena območja po tem odloku so stavbna zemljišča, kot jih določajo predpisi o prostorskem načrtovanju in so kot takšna določena v občinskih prostorskih aktih.
III. NAČIN UVELJAVLJANJA ZAKONITE PREDKUPNE PRAVICE
4. člen
(1) Občina lahko uveljavlja zakonito predkupno pravico na nepremičninah na območju Občine Kostanjevica na Krki, določenih v 2. členu tega odloka. Predkupno pravico lahko uveljavlja, če je za nakup nepremičnine izkazan javni interes.
(2) Lastnik nepremičnine na območju predkupne pravice mora pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe pridobiti potrdilo občine, da na nepremičninah ne uveljavlja predkupne pravice. Če občina potrdila ne izda v 15 dneh od vložitve zahteve se šteje, da predkupne pravice ne uveljavlja.
(3) Če občina ne uveljavlja predkupne pravice, lahko prodajalec proda nepremičnino drugi osebi, vendar pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji, kot so bili ponujeni občini.
(4) Občina lastniku na območju predkupne pravice v zakonitem roku na njegovo zahtevo izda potrdilo, da občina uveljavlja predkupno pravico in ga ob enem obvesti, da ji mora najkasneje v roku 15 dni po prejemu potrdila predložiti pisno ponudbo za prodajo nepremičnine.
5. člen
O nakupu, uveljavljanju ali ne uveljavljanju zakonite predkupne pravice na nepremičninah po tem odloku odloča župan. Pogodba, sklenjena v nasprotju z določili tega odloka o predkupni pravici občine, je nična.
IV. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Območje predkupne pravice občine je na vpogled na Občini Kostanjevica na Krki.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3504-1/2013
Kostanjevica na Krki, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.