Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1979. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 6017.

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 − uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314 in 46/13) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12 in 24/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 20/12, 97/12 in 47/13) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli »Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva, Razpon plačnega razreda: 50-57« vrstica:
»
+----------------------+--------------+------------------+------+
|INŠPEKTORAT ZA JAVNO |B017102    |Direktor/inšpektor| 54 |
|UPRAVO        |       |OSM        |   |
+----------------------+--------------+------------------+------+
                                «
nadomesti z novo vrstico, ki se glasi:
»
+----------------------+--------------+------------------+------+
|INŠPEKTORAT ZA JAVNI |B017102    |Direktor/inšpektor| 54 |
|SEKTOR        |       |OSM        |   |
+----------------------+--------------+------------------+------+
                                «.
V tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56-57« se črta vrstica:
»
+----------------------+--------------+------------------+------+
|Direktorat za državno |B017103    |Generalni     | 57 |
|tožilstvo       |       |direktor     |   |
|           |       |direktorata MIN  |   |
+----------------------+--------------+------------------+------+
                                «,
vrstici:
»
+----------------------+--------------+------------------+------+
|Direktorat za     |B017103    |Generalni     | 57 |
|pravosodno upravo   |       |direktor     |   |
|           |       |direktorata MIN  |   |
+----------------------+--------------+------------------+------+
|Direktorat za     |B017103    |Generalni     | 57 |
|investicije in    |       |direktor     |   |
|nepremičnine     |       |direktorata MIN  |   |
+----------------------+--------------+------------------+------+
                                «
se nadomestita z novima vrsticama, ki se glasita:
»
+----------------------+--------------+------------------+------+
|Direktorat za     |B017103    |Generalni     | 56 |
|pravosodno upravo   |       |direktor     |   |
|           |       |direktorata MIN  |   |
+----------------------+--------------+------------------+------+
|Direktorat za     |B017103    |Generalni     | 56 |
|investicije in    |       |direktor     |   |
|nepremičnine     |       |direktorata MIN  |   |
+----------------------+--------------+------------------+------+
                                «,
za vrstico:
»
+----------------------+--------------+------------------+------+
|Direktorat za javni  |B017103    |Generalni     | 57 |
|sektor        |       |direktor     |   |
|           |       |direktorata MIN  |   |
+----------------------+--------------+------------------+------+
                                «
se doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+----------------------+--------------+------------------+------+
|Direktorat za     |B017103    |Generalni     | 56 |
|kakovost javne uprave |       |direktor     |   |
|           |       |direktorata MIN  |   |
+----------------------+--------------+------------------+------+
                                «.
V Tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (sekretariat), Razpon plačnega razreda: 55-56« se vrstica
»
+----------------------+--------------+------------------+------+
|MINISTRSTVO ZA    |B017104    |Generalni     | 56 |
|NOTRANJE ZADEVE IN  |       |sekretar MIN   |   |
|JAVNO UPRAVO     |       |         |   |
+----------------------+--------------+------------------+------+
                                «
nadomesti z novo vrstico, ki se glasi:
+----------------------+--------------+------------------+------+
|MINISTRSTVO ZA    |B017104    |Generalni     | 56 |
|NOTRANJE ZADEVE    |       |sekretar MIN   |   |
+----------------------+--------------+------------------+------+
                                «.
KONČNI DOLOČBI
2. člen
Črtanje vrstice »Direktorat za državno tožilstvo« se začne uporabljati z dnem uveljavitve akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstva, sprejetega v skladu z Uredbo o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 51/13).
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0100-286/2013/17
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-2030-0054
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve