Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 47802-01/2013 Ob-2877/13 , Stran 1848
Št. 47802-01/2013 Ob-2877/13
Občina Sveta Ana na podlagi 19. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), Odloka o rebalansu proračune Občine Sveta Ana za leto 2013 (MUV št. 10/2013) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, tel. 02/729-58-80, faks: 02/729-58-85, e-naslov: obcina@sv-ana.si, matična številka: 1332074, ID št. za DDV: SI59385081. Postopek vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja občinskega stvarnega premoženja Občine Sveta Ana (v nadaljevanju: pristojna komisija). II. Predmet prodaje in izklicna vrednost Predmet prodaje so naslednje nepremičnine v lasti Občine Sveta Ana: A. Par. št. 78/5, ID znak 507-78/5-0, k.o. Lokavec, površina zemljišča znaša 1049 m2. Izklicna cena nepremičnine pod točko A je 9.441,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša 11.329,20 EUR, DDV plača kupec. B. Par. št. 78/6, ID znak 507-78/6-0, k.o. Lokavec, površina zemljišča znaša 859 m2. Izklicna cena nepremičnine pod točko B je 7.731,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša 9.277,20 EUR, DDV plača kupec. C. Par. št. 78/7, ID znak 507-78/7-0, k.o. Lokavec, površina zemljišča znaša 680 m2. Izklicna cena nepremičnine pod točko C je 6.120,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša 7.344,00 EUR, DDV plača kupec. D. Par. št. 78/8, ID znak 507-78/8-0, k.o. Lokavec, površina zemljišča znaša 672 m2. Izklicna cena nepremičnine pod točko D je 6.048,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša 7.257,60 EUR, DDV plača kupec. E. Par. št. 78/9, ID znak 507-78/9-0, k.o. Lokavec, površina zemljišča znaša 1169 m2. Izklicna cena nepremičnine pod točko E je 10.521,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša 12.625,20, DDV plača kupec. F. Par. št. 78/10, ID znak 507-78/10-0, k.o. Lokavec, površina zemljišča znaša 1208 m2. Izklicna cena nepremičnine pod točko F je 10.872,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša 13.046,40 EUR, DDV plača kupec. G. Par. št. 78/11, ID znak 507-78/11-0, k.o. Lokavec, površina zemljišča znaša 1189 m2. Izklicna cena nepremičnine pod točko G je 10.701,00 EUR in ne vsebuje 20% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni tako, da skupna vrednost znaša 12.841,20, DDV plača kupec. V izklicnih cenah predmetnih nepremičnin ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka, začetem na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetnih nepremičnin: Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko naselje Lokavec (OPPN MUV 20/12). Vrste dopustnih gradenj: – sanacija in priprava stavbnega zemljišča, – gradnja novega objekta, – rekonstrukcija objekta, – odstranitev objekta, – sprememba namembnosti objekta ali njegovega dela, – redno vzdrževanje, – vzdrževalna dela v javno korist, – dela v zvezi z urejanjem zunanjih površin. Vrste dopustnih objektov: stanovanjske stavbe, nezahtevni in enostavni objekti, gradbeno inženirski objekti. III. Vrsta pravnega posla: prodajna pogodba. IV. Pogoji prodaje 1. Nepremičnine, ki so predmet tega razpisa, se prodajajo kot zaključena celota (do celote). 2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno-kupljeno«. 3. Kupec nepremičnin mora v roku treh let od dneva podpisa pogodbe pričeti z gradnjo stanovanjskega objekta, sicer se šteje prodajna pogodba za razdrto, kupec občini vrne nepremičnino v celoti, občina pa kupcu del kupnine v višini neto zneska kupnine – brez DDV. Ta pogoj je bistvena sestavina tega razpisa in prodajne pogodbe. 4. Kupec nepremičnine je od dneva podpisa prodajne pogodbe zavezan vzdrževatI nepremičnino – gradbeno parcelo tako, da le-to pokosi najmanj trikrat na leto, sicer to na njegove stroške stori občina oziroma prodajalec. 5. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnine na območju Republike Slovenije in v roku podajo pravilne ponudbe. – Ponudnik mora do zaključka postopka zbiranja ponudb plačati varščino v višini 10% izklicne cene z DDV za nepremičnino na transakcijski račun Občine Sveta Ana: 01100-0100018188, odprt pri Banki Slovenije, obvezni sklic na številko: – pod točko A: 00 1 – pod točko B: 00 2 – pod točko C: 00 3 – pod točko D: 00 4 – pod točko E: 00 5 – pod točko F: 00 6 – pod točko G: 00 7 Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po pravnomočnem izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku (kupcu) se varščina vračuna v kupnino. 6. Celotno kupnino mora kupec poravnati v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, prodajalec obdrži varščino. 7. Uspeli ponudnik-kupec nosi vse stroške kupoprodajne pogodbe (davek, stroške razpisa, stroške cenitve, stroške overitve in vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo) 8. Rok za sklenitev prodajne pogodbe je 15 dni po odločitvi o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec. V. Drugi pogoji Za nepremičnine, ki so predmet prodaje si Občina Sveta Ana obdrži neodplačno ter časovno neomejeno služnostno pravico za potrebe položitve priključkov in omrežja javne komunalne infrastrukture do posamezne parcele, kar se vnese tudi v prodajno pogodbo in vpiše v ZK. Pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del veljavnega prostorsko – izvedbenega akta. VI. Ponudba 1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1). – Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2). – Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (priloga št. 3). – Potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izklicne cene z DDV. – Kopijo matične in davčne številke. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo: – do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. 3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izklicne cene. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v ponudbi ponudili najugodnejši ponudniki. V primeru dveh ali več enakovrednih ponudb za isto parcelo, od katerih je eden ponudnik s statusom mlade družine, ima prednost ponudnik s statusom mlade družine, ki se presoja po veljavni zakonodaji. V primeru dveh ponudnikov s takim statusom se izvede javna dražba. Prednost ponudnika s statusom mlade družine lahko prodajalec kadarkoli v teku postopka javnega zbiranja izloči, kot kriterij pri izbiri. 2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb oziroma od dneva popolnosti ponudb, kolikor bo prodajalec prejel nepopolne ponudbe. 3. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku in je takšna obveznost prodajalca vnaprej izključena. Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve kupoprodajne pogodbe ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je v tem primeru vrniti varščino brez obresti. 4. Odpiranje ponudb bo javno in se bo izvedlo 22. 7. 2013 ob 12. uri, v prostorih sejne sobe na naslovu sedeža prodajalca. Pri odpiranju bo prodajalec preveril zgolj osnovne podatke ponudnikov in višino ponudbe, analiza vseh ostalih zahtevanih dokumentov je stvar analize v nadaljnjem postopku preverjanja ponudb. VIII. Sklenitev pogodbe 1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo. 2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. 3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, DDV ter stroške cenitev in notarskih storitev plača kupec nepremičnin. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremičninah z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske pravice in služnostne pravice v zemljiško knjigo nosi kupec. 4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve prodajne pogodbe skladno z navedenim v predmetni razpisni dokumentaciji. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, lokalnem časopisu Ovtarjeve novice in na spletni strani Občine Sveta Ana. IX. Rok za predložitev ponudbe Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, ali oddajo v glavni pisarni Občine Sveta Ana najkasneje do 22. 7. 2013 do 10. ure (javno odpiranje ponudb bo potekalo 22. 7. 2013 ob 12 uri, kot je navedeno zgoraj). Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: – za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – A«, – za nepremičnino pod točko B: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – B«, – za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – C«, – za nepremičnino pod točko B: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – D«, – za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – E«, – za nepremičnino pod točko B: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – F«, – za nepremičnino pod točko A: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – G«, Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo upoštevane. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil in občina zadrži plačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest. X. Kontaktne osebe prodajalca: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sveta Ana, kontaktna oseba: Irena Golob, tel. 02/729-58-84. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. Razpisna dokumentacija s prilogami je v celoti objavljena na Uradni spletni strani Občine sveta Ana.
Občina Sveta Ana