Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1974. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 6000.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G in 47/13) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
1. člen
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13 in 36/13) se v 8. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravlja upravne in strokovne naloge ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, vključno z gensko spremenjenimi živili, razen upravnih nalog na področju kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, ki se nanašajo na pripravo predlogov predpisov in drugih aktov in gradiv, vodenje registrov in evidenc ter poročanje, in upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti); na področju varnosti, kakovosti in označevanja naravnih mineralnih vod, krme; uporabe materialov ter izdelkov, namenjenih za stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, vključno s prodajo na drobno; vode za napajanje živali; na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje in Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo in okolje; na področju identifikacije in registracije živali, zdravja živali, varstva prebivalstva pred zoonozami, zaščite živali, uporabe in z uporabo povezane sledljivosti zdravil v veterinarski medicini, preventive pri razmnoževanju živali, varstva rastlin, semenskega materiala kmetijskih rastlin, razen nalog javne službe na področju semenarstva; ocenjevanja aktivnih snovi ter ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih sredstev; prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, testiranja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev; analize tveganja ter obveščanja prebivalstva in izpolnjevanja mednarodnih obveznosti iz pristojnosti uprave. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzora na področju varstva novih sort kmetijskih rastlin. Inšpekcijski nadzor znotraj Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v skladu s pristojnostmi, ki so določene za inšpektorje za hrano, uradne veterinarje in fitosanitarne inšpektorje po področnih zakonih.«.
2. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(Ministrstvo za notranje zadeve)
(1) V sestavi Ministrstva za notranje zadeve so:
– Policija,
– Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve,
– Inšpektorat za javni sektor.
(2) Policija opravlja naloge na področjih varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanja in prijemanja storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovega izročanja pristojnim organom, zbiranja dokazov in raziskovanja okoliščin, ki so pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov, vzdrževanja javnega reda, nadzora in urejanja prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet, varovanja državne meje in opravljanja mejne kontrole, tujcev, varovanja določenih oseb, organov, objektov in okolišev; varovanja določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov.
(3) Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem predpisov na področju zasebnega varstva in detektivske dejavnosti ter področju upravnih notranjih zadev. Če zakon tako določa, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve na področju upravnih notranjih zadev naloge prekrškovnega organa.
(4) Inšpektorat za javni sektor opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanem predpisov in splošnih aktov s področja delovnih razmerij javnih uslužbencev ter naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem Zakona o splošnem upravnem postopku in drugih zakonov, ki urejajo upravne postopke, nad izvajanjem Uredbe o upravnem poslovanju in nad izvajanjem Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.«.
3. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(Ministrstvo za pravosodje)
(1) V sestavi Ministrstva za pravosodje je:
– Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
(2) Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij opravlja upravne in strokovne naloge na področju izvrševanja kazenskih sankcij ter varnostnih ukrepov.«.
4. člen
V 16. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področjih nalezljivih bolezni, prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, proizvodnje in prometa materialov ter izdelkov, namenjenih za stik z živili, in njihove uporabe v postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene, pitne vode, omejevanja porabe alkohola, kozmetičnih proizvodov, igrač, tobaka, tobačnih proizvodov, kopalnih voda, minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno higienskega stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah, splošne varnosti proizvodov v pristojnosti ministrstva, razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj ter drugih predpisov z delovnega področja ministrstva.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
5. člen
Inšpektorat za javno upravo z dnem uveljavitve te uredbe nadaljuje z delom kot Inšpektorat za javni sektor.
6. člen
(1) Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Novi četrti odstavek 16. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 – ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 – ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13 in 36/13) se v delu, ki se nanaša na izvajanje nalog inšpekcijskega nadzora na področju proizvodnje in prometa materialov ter izdelkov, namenjenih za stik z živili, in njihove uporabe v postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene začne uporabljati 1. januarja 2014, do takrat pa se uporablja do uveljavitve te uredbe veljavna ureditev.
Št. 00717-13/2013
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-2030-0032
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost