Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 35417-1/2013 Ob-2875/13 , Stran 1829
Št. 35417-1/2013 Ob-2875/13
Koncedent, Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, na podlagi 26. člena Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 36/11) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja objektov in naprav javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto
1. Koncesijski akt: koncesija se podeljuje skladno z Odlokom o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto in na podlagi odločitve o koncesiji (Uradni list RS, št. 36/11). 2. Predmet koncesije: predmet koncesije je opravljanje izbirne gospodarske javne službe, ki obsega vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe. Zajema tudi strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje, v interesu trajnega nemotenega ter brezhibnega delovanja javne razsvetljave in s tem povezane druge obveznosti. Gospodarska javna služba se opravlja na celotnem območju Mestne občine Novo mesto. 3. Trajanje koncesijskega razmerja: koncesija se podeli za obdobje treh let z možnostjo sporazumnega podaljšanja do skupno največ petih let. Koncesionirana gospodarska javna služba se prične opravljati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. 4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: koncesionar mora izkazati svojo osnovno, poklicno, ekonomsko in finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, so navedeni v 19. točki Navodil vlagateljem za izdelavo vloge, ki so del razpisne dokumentacije za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja objektov in naprav javne razsvetljave (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija). 5. Postopek izbire: koncesionarja se izbere po splošnem upravnem postopku. 6. Razpisna dokumentacija: vsa vprašanja, ki jih ureja ta razpis, in druga vprašanja, so podrobneje urejena v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh koncedenta: http://www.novomesto.si. 7. Obvezne sestavine vloge Vlagatelji morajo predložiti vloge na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predložene vloge morajo imeti sledeče priloge: – Vlogo; obrazec mora biti podpisan in žigosan. – Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izbiro koncesionarja; izjava mora biti podpisana in žigosana. – Bančno garancijo za resnost vloge; bančna garancija mora biti podpisana in žigosana s strani izdajatelja. – Izjavo o izročitvi bančnih garancij; izjava mora biti podpisana in žigosana. – Spisek referenc vlagatelja, skupaj s potrdili naročnikov; spisek referenc mora biti podpisan in žigosan s strani vlagatelja, potrdila pa morajo biti podpisana in žigosana s strani naročnikov. – Osnutek koncesijske pogodbe mora biti na vsaki strani parafiran, na zadnji strani pa podpisan in žigosan. – Ponudbeni predračun; obrazec mora biti podpisan in žigosan. – Potrdilo (potrdila) poslovne banke, da vlagatelj ni imel blokiranega transakcijskega računa. – Popis del; popis mora biti natisnjen, podpisan ter žigosan priložen tudi v elektronski obliki – excel obliki. 8. Reference vlagatelja: vlagatelj mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega razpisa opravljal storitve, ki so predmet gospodarske javne službe. Vlagatelju se priznajo samo referenčni posli v vrednosti minimalno 50.000,00 EUR (brez DDV) letno (pri tem velja enak znesek tudi, če se je posel opravljal manj, kot eno leto) za vsako posamezno referenco. 9. Predložitev vlog: vloge morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov koncedenta do 27. 6. 2013 do 8. ure. Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj – vloga za poodelitev koncesije za izvajanje GJS urejanja objektov in naprav javne razsvetljave” in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 10. Merila za izbor: merilo za izbor koncesionarja je najnižja cena. 11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo dne 27. 6. 2013 ob 9. uri, na sedežu koncedenta. 12. Obveščanje o izboru: vlagatelji bodo obveščeni o koncedentovi odločitvi o izbiri koncesionarja najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. 13. Ustavitev postopka: skladno s 26. členom Odloka o urejanju javne razsvetljave v Mestni občini Novo mesto, tudi najugodnejša vloga koncedenta ne zavezuje k izboru koncesinarja. Koncedent lahko v vsakem trenutku brez kakršnegakoli povračila morebitnih stroškov vlagateljev ustavi postopek in ne odda koncesije oziroma jo odda v ponovljenem postopku.
Mestna občina Novo mesto