Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1954. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 – rebalans I, stran 5960.

Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: I-I-176/08-10, 40/12), šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11, ZJF – UPB4, 14/13 – popravek, 110/11) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07, 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 19. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 – rebalans I
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Splošni del na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+--------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v EUR|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|Konto  |Naziv konta              | Rebalans I za|
|    |                   |   leto 2013|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|  1  |         2          |    3    |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   3.360.362|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   2.355.102|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)     |   1.837.696|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   1.610.093|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    159.414|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |     68.189|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |    517.406|
|    |(710+711+712+713+714)         |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |     82.646|
|    |premoženja              |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     1.600|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |712 Globe in druge denarne kazni   |     5.510|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |      420|
|    |storitev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    427.230|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |    132.887|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |      387|
|    |sredstev               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |    132.500|
|    |neopredmetenih sredstev        |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE           |     1.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |     1.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)     |    871.373|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |    345.073|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    526.300|
|    |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|    |Evropske unije            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     |   3.406.780|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+404+409) |    692.701|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    119.723|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno|     19.600|
|    |varnost                |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |    540.378|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     2.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |409 Rezerve              |     11.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |    911.511|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |     9.000|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |    535.875|
|    |gospodinjstvom            |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi nepridobitnim      |     59.380|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    307.257|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   1.693.905|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|   1.693.905|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |    108.663|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in|     42.626|
|    |fizičnim osebam, ki niso PU      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |     66.037|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)   |    –46.418|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |       –|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751) |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev    |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|       –|
|    |DELEŽEV (440+441)           |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |440 Dana posojila           |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev   |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN    |       –|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)|        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)          |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU  |    –46.418|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)    |       –|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)    |     46.418|
+--------+--------------------------------------+---------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |        |
|    |12. 2012               |        |
+--------+--------------------------------------+---------------+
|    |9009 – Splošni sklad za drugo     |     46.540|
+--------+--------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
V prvem odstavku 4. člena Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12) se doda nova alinea:
»– prihodki od oddaje komunalne infrastrukture v najem.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-54/2012-40
Kostanjevica na Krki, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.