Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1955. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Kostanjevica na Krki v najem, stran 5961.

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN in 9/07 Odl. US: P-31/06-4, 18/07 Skl. US: U-I-70/04-18; v nadaljevanju: SZ-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 6. in 16. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 19/07 in 40/07 – popravek) je Občinski svet Občine Kostanjevica na Krki na 19. redni seji dne 30. 5. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Kostanjevica na Krki v najem
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet pravilnika)
Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Kostanjevica na Krki, ki jih kot službena kategorizira pristojni občinski organ Občine Kostanjevica na Krki, na podlagi sprejetih planskih usmeritev ter skladno z določili tega pravilnika zagotavlja določeno število stanovanj namenjenih reševanju stanovanjskih potreb zaposlenih v občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki, javnih zavodih, javnih agencijah in javnih skladih, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pravna naslednica je Občina Kostanjevica na Krki.
2. člen
(uporaba in vsebina pravilnika)
Pravilnik uporablja Občina Kostanjevica na Krki pri dodeljevanju službenih stanovanj v najem in določa:
– splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci oziroma prosilke (v nadaljnjem besedilu: prosilci), da so upravičeni do dodelitve službenih stanovanj v najem,
– merila za ocenjevanje prosilcev za določitev prednostnega reda,
– površinske normative za dodelitev službenih stanovanj v najem,
– postopek dodeljevanja službenih stanovanj v najem,
– napotek za uporabo službenih stanovanj v najem,
– zamenjave službenih stanovanj,
– izjemne dodelitve službenih stanovanj v najem,
– čas trajanja najemnega razmerja,
– višino najemnine,
– prenehanje najemnega razmerja ter
– rok za izpraznitev službenih stanovanj.
II. POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
3. člen
(upravičenci do dodelitve službenih stanovanj v najem)
Za službena stanovanja lahko zaprosijo zaposleni v občinski upravi Občine Kostanjevica na Krki, javnih zavodih, javnih agencijah in javnih skladih, katerih ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pravna naslednica je Občina Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: delodajalci).
4. člen
(pogoji za upravičenost do dodelitve službenih stanovanj v najem)
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenih stanovanj v najem so, poleg pogoja zaposlitve iz 3. člena tega pravilnika, še:
– državljanstvo Republike Slovenije ali države članice Evropske unije, ob pogoju vzajemnosti,
– kadrovska potreba prosilca za delodajalca in za občino kot samoupravno lokalno skupnost, izkazana s pisno utemeljitvijo poslovodnega organa delodajalca,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki jih prijavi k vlogi, ni najemnik neprofitnega stanovanja oziroma ni lastnik ali solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti do 30 km od delovnega mesta. V navedenem primeru se za ožjega družinskega člana ne štejejo starši ali posvojitelji prosilca, vendar le v primeru kadar imenovani ožji družinski člani niso navedeni v vlogi prosilca.
III. MERILA ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
5. člen
(merila za ocenjevanje prosilcev za določitev prednostnega reda)
(1) Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi naslednjih meril:
+-----------------------------------------------+---------------+
|I. Glede na pomembnost delovnega mesta:    | Število točk |
+-----------------------------------------------+---------------+
|1. deficitarni kadri v občini         |    35   |
+-----------------------------------------------+---------------+
|2. delavec s posebnimi pooblastili in     |    30   |
|odgovornostmi                 |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|3. višji strokovni delavec           |    25   |
+-----------------------------------------------+---------------+
|4. direktor, predstojnik, ravnatelj, funkcionar|    20   |
+-----------------------------------------------+---------------+
|5. pomočnik ravnatelja, direktorja,      |    15   |
|predstojnika                  |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|6. drugi delavci                |    10   |
+-----------------------------------------------+---------------+
(2) V vseh primerih se za točkovanje upoštevajo razmere v času objave razpisa.
(3) V primeru, ko imata dva prosilca enako število točk, ima prednost pri dodelitvi službenega stanovanja v najem kandidat, ki ima daljšo delovno dobo, pri čemer se upošteva dejanska delovna doba po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
IV. POVRŠINSKI NORMATIVI ZA DODELITEV SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
6. člen
(površinski normativi)
(1) Pri oddaji službenih stanovanj v najem se upoštevajo naslednji površinski normativi:
+-------------------------------+-----------------------+
|Število članov gospodinjstva  | Površina stanovanja |
+-------------------------------+-----------------------+
|Za 1 člana največ       |     45 m2     |
+-------------------------------+-----------------------+
|Za 2 člana največ       |     60 m2     |
+-------------------------------+-----------------------+
|Za 3 člane največ       |     70 m2     |
+-------------------------------+-----------------------+
|Za 4 člane največ       |     85 m2     |
+-------------------------------+-----------------------+
|Za 5 članov največ       |     100 m2    |
+-------------------------------+-----------------------+
(2) Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se prizna povečanje površine za 8 m2.
(3) Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi manjše ali večje stanovanje, če se upravičenec strinja ali če to želi.
V. POSTOPEK DODELJEVANJA SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
7. člen
(javni razpis)
Službena stanovanja se oddajajo v najem z javnim razpisom, ki se objavi na oglasni deski ter na spletni strani občine in pošlje vsem poslovodnim organom delodajalcev, navedenih v 3. členu tega pravilnika, z namenom, da z njim seznanijo zaposlene.
8. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Javni razpis za oddajo službenih stanovanj mora vsebovati naslednje podatke:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve službenih stanovanj,
– okvirno število razpoložljivih službenih stanovanj,
– dokumentacijo, ki jo morajo prosilci predložiti k vlogi,
– rok za oddajo vlog, okvirni rok in način odločitve o oddaji službenih stanovanj v najem,
– okvirni rok, v katerem bodo službena stanovanja, ki so predmet razpisa, na razpolago za oddajo v najem,
– višino najemnine za povprečno stanovanje, ki je predmet razpisa, skupaj z napotilom na predpise, ki določajo neprofitne najemnine.
(2) Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem objavi upravni organ Občine Kostanjevica na Krki, pristojen za stanovanjske zadeve.
9. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) Vlogi za pridobitev službenega stanovanja v najem je potrebno priložiti:
– potrdilo delodajalca o sklenjenem delovnem razmerju, dokazilo o izobrazbi in dokazilo o doseženi delovni dobi v letih, mesecih in dnevih,
– izjavo, da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo ni najemnik primernega neprofitnega stanovanja oziroma lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti do 30 km od delovnega mesta. V navedenem primeru se za ožjega družinskega člana ne štejejo starši ali posvojitelji prosilca, vendar le v primeru kadar imenovani ožji družinski člani niso navedeni v vlogi prosilca. Za resničnost izjave odgovarja prosilec kazensko in materialno,
– priporočilo delodajalca ali predstojnika,
– potrdilo o stalnem prebivališču in o številu družinskih članov.
(2) Potrdila o stalnem prebivališču in o številu članov gospodinjstva pridobi občinska uprava neposredno od pristojnih državnih organov.
10. člen
(razpisni postopek)
(1) Komisija za dodeljevanje službenih stanovanj Občine Kostanjevica na Krki, ki jo imenuje župan, preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog ter izpolnjevanje razpisnih pogojev ter udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne določi rok za dopolnitev vlog. Vse vloge, ki niso dopolnjene v predpisanem roku, se štejejo za nepopolne. Nepopolne, prepozne vloge in vloge prosilcev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in 4. člena tega pravilnika, se s sklepom zavržejo.
(2) Na podlagi prispelih vlog ob upoštevanju pogojev in meril, določenih v tem pravilniku določi komisija prednostno listo upravičencev za dodelitev službenih stanovanj v najem, ki se objavi na enak način kot javni razpis, pri čemer se tako objavljena lista šteje kot vročitev odločbe o uvrstitvi na prednostno listo posameznemu upravičencu do stanovanja. Udeleženec razpisa se lahko v roku 8 dni od objave prednostne liste pisno pritoži županu Občine Kostanjevica na Krki, ki v 15 dneh odloči o pritožbi.
(3) Odločitev o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb se objavi seznam upravičencev, ki jim bodo dodeljena stanovanja.
11. člen
(dodelitev službenih stanovanj)
Odločbe o dodelitvi službenih stanovanj v najem udeležencem na razpisu izdaja direktor oziroma direktorica občinske uprave. Udeležencem razpisa, katerim je bil vročena odločba o dodelitvi službenih stanovanj v najem, se lahko zoper odločbo pritožijo v 8 dneh od dneva prejema, na župana Občine Kostanjevica na Krki. O pritožbi odloči župan najkasneje v 15 dneh od dneva prejema popolne pritožbe.
12. člen
(najemna pogodba)
(1) Najemodajalec na podlagi objavljenega seznama in odločbe o dodelitvi službenega stanovanja v najem, pozove upravičenca k sklenitvi najemne pogodbe.
(2) Kolikor se upravičenec iz seznama ne odzove na najemodajalčev poziv k sklenitvi pogodbe, se ga iz seznama črta.
VI. NAPOTKI ZA UPORABO SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
13. člen
(uporaba službenih stanovanj)
Najemniki so dolžni pri uporabi službenih stanovanj skrbeti za upoštevanje določb SZ-1, sklenjene najemne pogodbe ter hišnega reda, upoštevaje načelo skrbne rabe stanovanja ter skupnih delov stavbe.
VII. ZAMENJAVE SLUŽBENIH STANOVANJ
14. člen
(možnost zamenjave službenih stanovanj)
(1) Občina Kostanjevica na Krki v okviru svojih možnosti omogoča menjavo najemnih službenih stanovanj in pri tem upošteva spremenjene potrebe najemnikov po primerni stanovanjski površini ter njihove interese glede lokacije stanovanja.
(2) O upravičenosti oziroma neupravičenosti do zamenjave službenega stanovanja odloči župan skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
VIII. IZJEMNE DODELITVE SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
15. člen
(izjemne dodelitve)
(1) Izjemoma lahko župan odda v najem službeno stanovanje brez javnega razpisa z neposredno pogodbo, kadar je za to izkazan poseben interes občine in v primeru, da javni zavodi, javne agencije in javni skladi navedeni v 3. členu tega pravilnika zaradi kadrovskih težav ne bodo mogli realizirati svojega programa dela.
(2) Župan lahko izjemoma odda v najem službeno stanovanje brez javnega razpisa z neposredno pogodbo tudi takrat, kadar gre za reševanje kadrovskih težav v gospodarstvu, kolikor je pri tem izkazan širši interes občine in različna podjetja ne bodo mogla realizirati svojega programa dela ter kadrom, ki delujejo in ustvarjajo na območju Občine Kostanjevica na Krki z izkazanimi dosežki s svojega področja delovanja, ki so pomembni za Občino Kostanjevica na Krki.
IX. ČAS TRAJANJA NAJEMNEGA RAZMERJA
16. člen
(trajanje najemne pogodbe)
Službena stanovanja se oddajo v najem za določen čas, in sicer za čas trajanja delovnega razmerja pri istem delodajalcu in za čas trajanja delovnega mesta, za katerega mu je bilo dodeljeno službeno stanovanje. Vsak najemnik službenega stanovanja je dolžan upravnemu organu Občine Kostanjevica na Krki, pristojnemu za stanovanjske zadeve, ob koncu vsakega koledarskega leta, dostaviti dokazilo o zaposlitvi pri istem delodajalcu in za delovno mesto za katero je bilo upravičencu dodeljeno predmetno službeno stanovanje.
X. VIŠINA NAJEMNINE
17. člen
(določitev višine najemnine)
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno pogodbo in se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.
XI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
18. člen
(najemno razmerje)
(1) Najemno razmerje preneha s prekinitvijo delovnega razmerja pri delodajalcu, pri katerem je bil najemnik zaposlen ob sklenitvi najemnega razmerja in s prenehanjem delovnega mesta za katero je bilo dodeljeno predmetno službeno stanovanje, vključno z upokojitvijo ali s smrtjo najemnika. Pravica do najema službenega stanovanja ni prenosljiva.
(2) Najemniku službenega stanovanja se odpove najemna pogodba z 90-dnevnim odpovednim rokom v primeru:
– kršitve določil najemne pogodbe,
– krivdnih razlogov taksativno navedenih v SZ-1,
– če najemnik ne predloži dokazila iz 16. člena tega pravilnika,
– če postane najemnik ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, v času najemnega razmerja lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti do 30 km od mesta Kostanjevica na Krki. V navedenem primeru se za ožjega družinskega člana ne štejejo starši ali posvojitelji prosilca, vendar le v primeru kadar imenovani ožji družinski člani niso navedeni v vlogi prosilca.
19. člen
Službenega stanovanja najemnik nima pravice oddajati v podnajem.
XII. ROK ZA IZPRAZNITEV STANOVANJA
20. člen
(izpraznitev stanovanja)
(1) Najemnik je dolžan v roku 90 dni po prenehanju najemnega razmerja izročiti upravnemu organu, pristojnemu za stanovanjske zadeve, izpraznjeno prebeljeno službeno stanovanje v stanju, kot to določa SZ-1.
(2) V primeru, da najemnik službenega stanovanja umre, je rok za izpraznitev stanovanja največ 6 mesecev.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Vsa dosedanja najemna razmerja za službena stanovanja, ki so bila sklenjena pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi na način, kot so bila sklenjena.
22. člen
Za razmerja, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe SZ-1 in podzakonskih predpisov.
23. člen
Seznam službenih stanovanj je priloga tega pravilnika in se hrani pri pristojnem občinskem organu Občine Kostanjevica na Krki. Župan lahko posamezno službeno stanovanje izjemoma prekvalificira v neprofitno stanovanje ali stanovanje s tržno najemnino in obratno, kolikor se izkažejo potrebe po najemu in na osnovi razpoložljivih kapacitet.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3529-1/2013
Kostanjevica na Krki, dne 30. maja 2013
Župan
Občine Kostanjevica na Krki
Mojmir Pustoslemšek l.r.