Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1971. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti, stran 5997.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo, 113/05 – ZJU-B, 40/09, 9/11 in 96/12 – ZPIZ-2) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti
1. člen
V Uredbi o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 45/04, 96/05, 120/05, 66/06, 31/08, 48/09, 42/10, 63/10, 71/11, 90/11 in 2/13) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
Carinski uradi Carinske uprave Republike Slovenije so:
1. Carinski urad Brežice, s sedežem na Obrežju, za območje upravnih enot: Brežice, Krško in Sevnica;
2. Carinski urad Celje, s sedežem v Celju, za območje upravnih enot: Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Zagorje ob Savi in Žalec;
3. Carinski urad Dravograd, s sedežem v Dravogradu, za območje upravnih enot: Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec;
4. Carinski urad Jesenice, s sedežem na Jesenicah, za območje upravnih enot: Jesenice, Radovljica in Tržič;
5. Carinski urad Koper, s sedežem v Kopru, za območje upravnih enot: Izola, Koper in Piran;
6. Carinski urad Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, za območje upravnih enot: Cerknica, Črnomelj, Domžale, Grosup­lje, Kamnik, Kočevje, Kranj, Litija, Ljubljana, Logatec, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Škofja Loka, Trebnje in Vrhnika;
7. Carinski urad Maribor, s sedežem v Mariboru, za območje upravnih enot: Lenart, Maribor, Pesnica, Ptuj, Ruše in Slovenska Bistrica;
8. Carinski urad Murska Sobota, s sedežem v Murski Soboti, za območje upravnih enot: Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer, Murska Sobota in Ormož;
9. Carinski urad Nova Gorica, s sedežem v Vrtojbi, za območje upravnih enot: Ajdovščina, Idrija, Nova Gorica in Tolmin;
10. Carinski urad Sežana, s sedežem v Sežani, za območje upravnih enot: Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana.«.
2. člen
2.b člen se spremeni tako, da se glasi:
»2.b člen
Za takojšnjo izvršitev odločb in za izvrševanje sklepov o začasnem odvzemu vrednostnih papirjev ali premičnin, ki jih v prekrškovnih postopkih izdajajo drugi prekrškovni organi, razen tistih, ki jih izdaja Davčna uprava Republike Slovenije, so carinski uradi pristojni za celotno območje Republike Slovenije.«.
3. člen
V 3. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi:
»– Carinski urad Celje za izvajanje postopkov davčne izvršbe denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, zakonom, ki ureja upravne takse, in zakonom, ki ureja brezplačno pravno pomoč, ter drugih denarnih terjatev, ki niso davki in jih izterjuje davčni organ po drugih predpisih, za obravnavo zahtevkov in izdajo enotnih dovoljenj za poenostavljene postopke (EDPP) ter za obravnavo zahtevkov in izdajo dovoljenj za poenostavljene carinske postopke, za poenostavitve v tranzitnih postopkih, razen za tiste poenostavitve v tranzitnih postopkih, za katere je v tem členu določena pristojnost drugega carinskega urada, in za pooblaščenega pošiljatelja za poenostavljeno dokazovanje skupnostnega statusa blaga;«.
Deseta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– Carinski urad Sežana za izvajanje postopkov davčne izvršbe denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti iz naslova denarnih kazni, ki se izterjujejo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek, denarnih kazni, stroškov postopka in odvzema premoženjske koristi v skladu z zakonom, ki ureja kazenski postopek, sodnih taks v skladu z zakonom, ki ureja sodne takse, ter stroškov privedbe v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2013.
Št. 00712-27/2013
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-1611-0069
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica