Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1976. Uredba o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, stran 6009.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih
1. člen
V Uredbi o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13 in 36/13) se v 13. členu peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za notranje zadeve:
Direktorat za policijo in druge varnostne naloge
Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo
Direktorat za javni sektor
Direktorat za kakovost javne uprave
Direktorat za informatiko in e-storitve«.
Osma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– v Ministrstvu za pravosodje:
Direktorat za pravosodno upravo
Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja
Direktorat za investicije in nepremičnine«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ministrstev se s to uredbo uskladijo najkasneje v dveh mesecih od njene uveljavitve.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-12/2013
Ljubljana, dne 13. junija 2013
EVA 2013-2030-0034
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica