Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

SV 326/13 Ob-2920/13 , Stran 1862
SV 326/13 Ob-2920/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. SV 326/13, z dne 12. 6. 2013, zastavitelj Vojko Rudež, rojen 18. 1. 1950, Vojkov drevored 2, 6250 Ilirska Bistrica, izrecno in nepogojno dovoljuje pri nepremičnini stanovanju št. 8, v izmeri 75,90 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica, na parc. št. 3140/1, k.o. 2524 – Trnovo (ID 138557), v stavbi št. 1320, s solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih in napravah (po podatkih GURS je stanovanje označeno 2524-1320-8), ustanovitev zastavne pravice-vknjižbo hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.000,00 EUR, z dogovorjeno pogodbeno obrestno mero za kredit, ki znaša 6-mesečni Euribor+3.15% letno, in je spremenljiva, s končnim rokom zapadlosti terjatve 30. 6. 2035, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezani z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v notarskem zapisu notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, z dne 12. 6. 2013, opr. št. SV 326/13, v korist upnice Poštne banke Slovenije, d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, matična številka: 5620112000.