Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 430-4/2013/4 Ob-2907/13 , Stran 1815
Št. 430-4/2013/4 Ob-2907/13
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 47/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 110/11 – ZDIU12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12 in 46/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (PIPRS, Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 in 3/13), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije od 2011 – 2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD, Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12), Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214 z dne 9. avgusta 2008, str. 3; v nadaljevanju: Uredba št. 800/2008 o splošnih skupinskih izjemah), Okvira skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (Uradni list EU, 2006/C 323/01, 30. 12. 2006), Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013, Mnenja Ministrstva za finance št. 449-51/2012 z dne 20. 12. 2012 o skladnosti sheme državne pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013« (št. priglasitve: BE01-2399245-2012), Pogodbe ERASynBio št. 291728 z dne 8. 12. 2011, Memoranduma o sodelovanju pri mednarodnem razpisu v okviru ERA-Net iniciative ERASynBio z dne 1. 15. 2013 in Sklepa o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa v okviru ERA-Net iniciative ERASynBio št. 430-4/2013/2 z dne 17. 5. 2013, objavlja
javni razpis
v okviru ERA-NET Iniciative ERASynBio
1. Podatki o proračunskem uporabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa v okviru ERA-Net iniciative ERASynBio (v nadaljnjem besedilu: nacionalni razpis) je financiranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih raziskovalnih projektih izbranih v okviru prvega skupnega mednarodnega razpisa za raziskovalne projekte ERASynBio: Krepitev sintezne biologije skozi inovativne mednarodne projekte (ang.: ERASynBio 1st Joint call for transnational research projects – Building Synthetic Biology capacity through innovative transnational projects; v nadaljevanju: mednarodni razpis). Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani http://www.erasynbio.eu/. Glavni namen mednarodnega razpisa je spodbuditi interdisciplinarno sodelovanje in s tem okrepiti znanstveno skupnost na področju sintezne biologije v Evropi in svetu. Razpis pokriva širša raziskovalna področja znotraj sintezne biologije vezana na definicijo sintezne biologije, ki jo je za namene svojega dela oblikovala iniciativa ERASynBio. Predmet in namen javnega razpisa sta podrobneje opisana v razpisni dokumentaciji v točki 1 Navodil za prijavo. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Sodelujoče države V razpisu sodelujejo financerske organizacije iz 13 držav (v nadaljevanju: sodelujoče države): Avstrije, Danske, Finske, Francije, Latvije, Nizozemske, Nemčije, Norveške, Portugalske, Slovenije, Švice, Velike Britanije in Združenih držav Amerike. 3.2 Upravičenci Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni strani http://www.erasynbio.eu/. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje nacionalne pogoje: – Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski partnerji iz mednarodnega konzorcija, ki je bil na mednarodni ravni izbran za sofinanciranje in s strani ministrstva povabljen k oddaji nacionalne prijave. – Kot slovenski partnerji v mednarodnem konzorciju s partnerji iz sodelujočih držav (v nadaljnjem besedilu: slovenski partnerji) lahko nastopajo raziskovalne organizacije, ki so osebe javnega ali zasebnega prava in izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti. – Raziskovalne organizacije ter raziskovalci, ki bodo sodelovali na projektu (v nadaljevanju: člani projektne skupine), morajo biti vpisani v evidenco Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS). – Vodja slovenskega dela raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: vodja slovenskega projekta) oziroma koordinator slovenskega dela projekta, če je slovenskih partnerjev več (v nadaljevanju: koordinator slovenskega projekta), mora izpolnjevati pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12): – ima doktorat znanosti, – izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih (kriteriji so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in št. 72/11) – izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje. – Vodja slovenskega projekta lahko sodeluje v največ v dveh projektih, če je v enem koordinator mednarodnega projekta in v enem partner, oziroma v enem projektu, če nastopa zgolj kot partner v mednarodnem projektu. – Člani projektne skupine morajo za izvajanje projekta v času njegovega trajanja imeti proste letne kapacitete: – za vodjo projekta pri posameznem slovenskem partnerju najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letni ravni – za člane projektne skupine najmanj 17 prostih raziskovalnih ur na letni ravni – Člani projektne skupine morajo biti za čas trajanja projekta v delovnem oziroma pogodbenem razmerju z raziskovalno organizacijo, ki sodeluje kot slovenski partner v mednarodnem projektu. – Slovenski partnerji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – na dan 31. 12. 2012 niso bili v stanju insolventnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12 – Odl. US in 48/12 – Odl. US); – niso v težavah po Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL 2004/C 244/02); – imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije; – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja, finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za isti namen že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna oziroma skupna višina prejetih sredstev ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državne pomoči; – niso navedeni na seznamu poslovnih subjektov, ki jih je prijavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oziroma njegovi predhodni pravni subjekti, za katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo); – imajo sedež v Republiki Sloveniji. 3.3 Mednarodni konzorcij Nacionalni partnerji iz različnih držav v posameznem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljnjem besedilu: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta: – morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj treh različnih v razpisu sodelujočih evropskih držav, od katerih mora biti eden izmed njih koordinator projekta; – morajo v primeru, da sodeluje ameriški partner, sodelovati najmanj štirje partnerji iz najmanj štirih različnih držav; – lahko sodelujejo tudi partnerji iz držav, ki ne sodelujejo v razpisu, če zagotovijo lastno financiranje, če konzorcij tudi brez njih izpolnjuje minimalni kriterij števila udeležencev in če pred rokom prijave posreduje dokazilo o razpoložljivih sredstvih. Vsak konzorcij določi koordinatorja projekta, ki mora biti iz ene izmed na razpisu sodelujočih evropskih držav. V primeru, da je v enem mednarodnem konzorciju več slovenskih partnerjev, morajo partnerji določiti vodjo projekta pri posameznem slovenskem partnerju in koordinatorja slovenskega dela projekta, ki je tudi kontaktna oseba za ministrstvo. 4. Višina sredstev Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev v projektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja. Višina sredstev ministrstva za izvedbo nacionalnega razpisa je 660.000 EUR za celotno obdobje trajanja projektov (tj. največ do 220.000 EUR letno). Razpisna sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 569410 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja«. Financiranje se zagotavlja za čas izvajanja projekta v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti. Vrednost zahtevanega sofinanciranja slovenskega dela posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000 EUR, tj. največ do 70.000 EUR letno za vse slovenske partnerje v posameznem mednarodnem projektu, v primeru, da je koordinator celotnega mednarodnega projekta iz Slovenije pa največ do 450.000 EUR, tj. največ do 150.000 EUR letno, za vse slovenske partnerje v posameznem mednarodnem projektu. 5. Obdobje porabe sredstev Predvideno obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2014, 2015, 2016 in 2017. Predvideni začetek financiranja upravičenih stroškov izbranih projektov je v prvi polovici 2014 in je odvisen od proračunskih možnosti v posameznih sodelujočih državah. Predvideno trajanje projektov je od 24 do 36 mesecev. 6. Upravičeni stroški in način financiranja Ministrstvo sofinancira upravičene stroške projekta v skladu z Okvirom Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (OJ EC C 323/2006 – 5. poglavje), shemo državne pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013« in Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12). Upravičeni stroški se določijo na podlagi dejanske cene dela raziskovalca in ostalih dejanskih stroškov projekta. Poleg stroškov dela (plače in prispevki delodajalca), so upravičeni stroški izvajanja aktivnosti na projektu še neposredni materialni stroški, neposredni stroški storitev ter stroški raziskovalne opreme, ki se priznajo v višini obračunane amortizacije. Prejemnik bo na podlagi izpisa upravičenih stroškov na projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti, na osnovi zahtevka za izplačilo, odobrenega s strani skrbnika pogodbe na ministrstvu, ob zaključku vsakega obdobja prejel sredstva v višini izkazanih dejanskih stroškov v posameznem obdobju izvajanja aktivnosti na projektu. V posameznem letu izvajanja aktivnosti upravičeni stroški na projektu ne smejo presegati letnega zneska določenega s pogodbo. Obdobja izvajanja aktivnosti, natančneje določena s pogodbo, praviloma trajajo 4 mesece. Delež sofinanciranja je odvisen od tega, ali financiranje pomeni državno pomoč. V primeru da financiranje ne pomeni državne pomoči, je financiranje lahko do 100%, v primeru da financiranje pomeni državno pomoč, pa je delež sofinanciranja odvisen od velikosti podjetja ter tipa raziskave in znaša od 40-80%. Upravičeni stroški ter višina in način financiranja so podrobneje opisani v razpisni dokumentaciji v točki 5 Navodil za prijavo. 7. Postopek razpisa Razpis bo potekal v dveh fazah: – 1. faza – oddaja nacionalne predprijave in mednarodne prijave: preverjanje izpolnjevanja mednarodnih in nacionalnih formalnih kriterijev, mednarodna strokovna presoja in mednarodno priporočilo za sofinanciranje projektov. – 2. faza – oddaja prijave na nacionalni razpis za slovenski del projekta: ponovno preverjanje izpolnjevanja formalnih kriterijev slovenskih partnerjev, ki so bili v okviru mednarodnega konzorcija izbrani za financiranje. Podrobneje je postopek razpisa opisan v razpisni dokumentaciji v točki 7 Navodil za prijavo. 7.1. Način prijave in razpisni roki Dokumenti, ki jih morajo vsebovati formalno popolna predprijava, glavna prijava in prijava na nacionalni razpis, so navedeni v razpisni dokumentaciji v točki 6 Navodil za prijavo. 7.1.3 Mednarodna prijava in nacionalna predprijava Rok za oddajo predloga projekta je 26. avgust 2013 do 17. ure po srednjeevropskem času. Mednarodno prijavo odda koordinator mednarodnega projekta v imenu celotnega konzorcija v elektronski obliki na spletni strani www.erasynbio.eu. Sočasno z oddajo mednarodne prijave morajo slovenski partnerji na ministrstvo posredovati Nacionalno predprijavo (Priloga 1). Obrazce, ki sestavljajo nacionalno predprijavo, mora izpolniti, podpisati in žigosati vodja slovenskega projekta, če je slovenskih partnerjev več, pa koordinator slovenskega projekta zbere izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce vseh slovenskih partnerjev ter jih v elektronski obliki (skenirano v.pdf formatu) pošlje na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si. Podrobnosti o prijavi so navedene v točki 6.1 Navodil za prijavo. 7.1.4 Nacionalna prijava V primeru uspešne mednarodne prijave konzorcija, v katerem sodeluje slovenski partner v projektu, bo ministrstvo vodjo oziroma koordinatorja slovenskega projekta, če je partnerjev več, pozvalo k oddaji nacionalne prijave za slovenski del projekta. Prijavo mora vodja oziroma koordinator slovenskega projekta v tiskani in elektronski obliki (v formatih.xls in.doc ter skenirano v formatu.pdf) poslati na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana v zaprti ovojnici po oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis ERASynBio« na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo prijave, ki bodo oddane neposredno v Glavno pisarno ministrstva ali poslane priporočeno po pošti najpozneje v roku 8 dni od prejetja poziva vodji oziroma koordinatorju slovenskega projekta, če je partnerjev več. Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih nacionalnih prijav bo predvidoma tretji delovni dan od izteka roka za oddajo prijav na sedežu ministrstva opravila strokovna komisija ministrstva (v nadaljevanju: Komisija ministrstva). Datum odpiranja prijav bo objavljen na spletnih straneh ministrstva. Odpiranje prijav ne bo javno zaradi pričakovanega velikega števila prijav. Prijavitelji, katerih prijave ne bodo formalno popolne, bodo pozvani, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih vlagatelj v roku (8 dni od prejema poziva) ne bo dopolnil skladno s pozivom za dopolnitev, se zavržejo. Podrobnosti o nacionalni prijavi so navedene v točki 6.2 Navodil za prijavo. 7.2 Ocenjevanje in izbira projektov za sofinanciranje 7.2.1 Mednarodna prijava in nacionalna predprijava Datum prejema nacionalne predprijave, formalno upravičenost slovenskih nacionalnih partnerjev (glej točko 3.2.) ter primernost višine stroškov slovenskih partnerjev bo preverjala Komisija ministrstva za izvedbo razpisa. Predloge, ki bodo zadostili nacionalnim in mednarodnim formalnim pogojem (preverjal jih bo Odbor mednarodnega razpisa), bo ocenjeval Strokovni ocenjevalni odbor v skladu s specifičnimi strokovnimi ocenjevalnimi kriteriji (umestitev v okvir razpisa in prispevek k ciljem razpisa, znanstvena odličnost oziroma tehnološka novost, učinki projekta in izvedba projekta). Na osnovi vsebinskih ocen bo Strokovni ocenjevalni odbor pripravil prednostno listo najboljših projektov. Na njeni osnovi bo Odbor mednarodnega razpisa predlagal posamezni sodelujoči državi, katere projekte naj financira. Končna odločitev o financiranju je odvisna od izpolnjevanja nacionalnih pogojev ter proračunskih zmožnosti sodelujočih držav, ki bodo potrdile, katere projekte bodo financirale. Koordinatorji vseh projektov bodo o končni odločitvi s strani Mednarodne pisarne razpisa obveščeni predvidoma v začetku 2014. Postopek mednarodne prijave in nacionalne predprijave ter kriteriji so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, natančneje v točki 7.2 Navodil za prijavo. 7.2.2 Nacionalna prijava O izboru slovenskih prejemnikov sredstev odloči minister, pristojen za znanost s posamičnim sklepom o izbiri za vsakega slovenskega prijavitelja. Prejemniki sredstev bodo sklep predvidimo prejeli marca 2014. Hkrati bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Ministrstvo bo na podlagi formalno popolnih prijav, formalne upravičenosti slovenskih partnerjev v projektu skladno s točko 3.2 in primernosti višine ter upravičenosti stroškov, sofinanciralo najboljše projekte slovenskih partnerjev do porabe sredstev, vendar le, če se sodelujoče države soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev v teh projektih. Postopek nacionalne prijave in kriteriji za ocenjevanje so podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji, natančneje v točki 7.3 Navodil za prijavo. 7.2.4 Postopek s pravnim sredstvom Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz nacionalnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih (30) dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o ne(izboru), zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodbe o financiranju projekta z izbranimi prijavitelji. 8. Spremljanje izvajanja projektov Nadziranje projektov in poročanje bo potekalo v skladu z nacionalnimi pravili v državah, ki bodo sodelovale pri sofinanciranju aktivnosti na posameznem projektu. Slovenski partnerji v odobrenem mednarodnem projektu bodo, skladno z z ministrstvom sklenjeno pogodbo o izvajanju aktivnosti na mednarodnem projektu (Priloga 3), poročali o izvajanju aktivnosti na letni ravni. Osnova za sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev na projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti bodo izpisi upravičenih stroškov na projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti, Letno vsebinsko in finančno poročilo o opravljenem delu (Priloga 4) ter Končno izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: I. Navodila za prijavo na Javni razpis v okviru ERA-Net Plus iniciative ERASynBio II. Priloge 1. Nacionalna predprijava (Priloga 1) 2. Nacionalna prijava slovenskega dela projekta (Priloga2) i. Finančni načrt izvajanja aktivnosti za celotno obdobje trajanja projekta (Obrazec NP.1) 3. Osnutek pogodbe o sofinanciranju (Priloga 3) 4. Poročilo o izvajanju aktivnosti v preteklem letu (Priloga 4) i. Obrazec P1: Vsebinsko poročilo o izvajanju aktivnosti na projektu v preteklem letu ii. Obrazec P2: Finančno poročilo o izvajanju aktivnosti na projektu v preteklem letu iii. Obrazec P3: Vsebinski načrt izvajanja aktivnosti na projektu v naslednjem letu iv. Obrazec P4: Finančni načrt izvajanja aktivnosti na projektu v naslednjem letu Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Javnih razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/index.php?id=454. 10. Dodatne informacije Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kontaktna oseba je Kim Turk Križanec (kim.turk-krizanec@gov.si), ki je v poslovnem času dosegljiva na tel. 01/478-47-05. Podatki o ERA-Net iniciativi ERASynBio in Skupnem mednarodnem razpisu v okviru te iniciative so na voljo na spletni strani, www.erasynbio.eu.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost