Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 622-0002/2013 Ob-2879/13 , Stran 1850
Št. 622-0002/2013 Ob-2879/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 Odl. US: U-I-278/07-17, 4/10, 20/11, 100/11 Odl. US: U-I-210/10-10), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07–UPB, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 103/07, 81/09, UGSO, št. 39/12 – v nadaljevanju odloka) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01, 65/03, 23/07, 34/10), objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov
1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem. 2. Predmet poziva Poziv velja za spomenike, zajete Odloku o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 103/07, 81/09, UGSO, št. 39/12). Z obnovitvenimi deli se ne sme ne posegati v varovane vrednote spomenikov, temveč posegi služijo ohranitvi spomenikov v skladu z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, 103/07, 81/09, UGSO, št. 39/12). Predmet poziva je sofinanciranje: 1. Projektne dokumentacije (PGD). 2. Večjih gradbenih posegov. 3. Investicijsko vzdrževalnih del. 3. Upravičeni stroški a) projektna dokumentacija Upravičeni so stroški za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, potrebno za obnovo kulturnih in zgodovinskih spomenikov. b) Večji gradbeni posegi in investicijsko vzdrževalna del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih Upravičeni stroški so stroški gradbeno-obrtniških posegov za ohranjanje kulturno-varstvenih vsebin na spomenikih in sicer: – stroški sanacije temeljev, – stroški sanacije sten (zidovi), – stroški sanacije stropov, – stroški sanacije stopnišč, – stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin, – stroški sanacije notranjih in zunanjih ometov (fasade), – stroški sanacije stavbnega pohištva (okna, vrata), – stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov, – stroški sanacije tlakov, – drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti spomenika. Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek, razen v primeru, ko je predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov in je davčni zavezanec. Lastno delo oziroma lastni material brez računov ne spada med upravičene stroške. 4. Pogoji za sodelovanje na pozivu Predlagatelj sofinanciranja je lahko lastnik, solastnik ali upravljavec spomenika, ki leži na območju Občine Ravne na Koroškem. V primeru solastništva je potrebno priložiti soglasje ostalih lastnikov, v primeru upravljavca pa pogodbo o upravljanju ali kako drugo dokazilo o pravici upravljanja. Obvezne priloge za prijavo: a) Za sofinanciranje projektne dokumentacije: – Predračun oziroma račun izdelovalca projektne dokumentacije, ki mora biti izdelana v skladu s področno zakonodajo. b) Za sofinanciranje večjih gradbenih posegov: – gradbeno dovoljenje, – popis del z izvajalskim predračunom, skladnim s tekstualnim opisom in grafičnimi prilogami. 3. Za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del: – fotografsko dokumentacijo s prikazom dejanskega stanja objekta pred in po obnovi, – kulturno varstvene pogoje oziroma soglasje ZVKD, OE Maribor, – popis del z izvajalskim predračunom, skladnim s tekstualnim opisom in grafičnimi prilogami. Predlagatelji morajo imeti zagotovljena lastna sredstva v višini razlike med odobrenimi sredstvi iz občinskega proračuna in celotno višino upravičenih stroškov projekta. Po odobritvi sredstev ponudnik predloži zahtevek z računom za opravljena dela in v primeru gradbenih del potrdilo ZVKD, OE Maribor. 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja 3-članska strokovna komisija za vodenje postopka javnega poziva za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov na področju nepremične kulturne dediščine za leto 2013, ki jo imenuje župan Občine Ravne na Koroškem. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka. 6. Merila in kriteriji za izbor: a) projektna dokumentacija za gradbeno dovoljenje Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte iz največ do višine 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2000 EUR za posamezen projekt. b) Večji gradbeni posegi in investicijsko vzdrževalna del na kulturnih in zgodovinskih spomenikih Občina Ravne na Koroškem bo sofinancirala odobrene projekte največ do višine 50% upravičenih stroškov. V primeru več hkratnih vlog se bodo sredstva delila glede na sorazmerni delež višine upravičenih stroškov podanih zahtevkov. 7. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet poziva je 20.000 EUR. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2013. 9. Rok za prijavo: poziv je odprt do porabe vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za predmet poziva, oziroma najkasneje do 15. 10. 2013. 10. Razpisna dokumentacija obsega: – navodila za izdelavo prijave, – višina razpisanih sredstev, – vzorec pogodbe, – prijavni obrazec s seznamom dokazil, ki so obvezna priloga k prijavi: – obrazec »izjava o lastništvu« – obrazec »soglasje solastnikov«, – obrazec »za pravico upravljanja« – obrazec »izjava o zagotovljenem sofinancerskem deležu«, – kriteriji in merila za izbor. – navedbo organa, ki z odločbo odloči o dodelitvi sredstev in organa, ki odloča o pritožbi. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem vsak delovni dan. Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi na spletni strani Občine http://www.ravne.si. 11. Oddaja in dostava predlogov Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih obrazcih in predložena na naslov v zaprti kuverti. Zaprte kuverte morajo ponudniki oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter označbo »Javni poziv za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov za leto 2013«. Vloge morajo biti oddane na pošti s priporočeno pošiljko ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ravne na Koroškem najkasneje do 15. 10. 2013. Na hrbtni strani ovojnice morata biti napisana ime in naslov predlagatelja. Nepopolno opremljenih vlog in vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo obravnavali in jih bo komisija s sklepom zavrgla. 12. Podrobne informacije: podrobne informacije so na voljo pri mag. Mariji Vrhovnik Čas, na tel. 821-60-07, e-mail: marija.vrhovnik@ravne.si ali Aniti Potočnik Slivnik tel. 821-60-24, e-mail: anita.slivnik@ravne.si. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: Odpiranje vlog bo vsako sredo, do porabe razpisanih sredstev, zadnje odpiranje bo v primeru prejetih vlog 16. 10. 2013, v prostorih Občine Ravne na Koroškem. Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila s sklepom najkasneje v roku 30 dni po oddaji vloge. Vloge se bodo odpirale in obravnavale v vrstnem redu, po katerem so bile predložene. Z izbranimi predlagatelji bo Občina Ravne na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju obnove kulturnih spomenikov.
Občina Ravne na Koroškem