Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 478-11/2013 Ob-2883/13 , Stran 1842
Št. 478-11/2013 Ob-2883/13
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in nasl.) in določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 in nasl.) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1.Predmet: nepremičnine po seznamu: a) Lokacija okolica Kočevja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje – kontaktna oseba Bojan Kocjan, tel. 01/895-04-00); – Stavbno zemljišče Marof, v izmeri 1262 m2 na parceli 213/9, k.o. Mahovnik, lokacija Rožna ulica, Kočevje, izhodiščna cena: 18.930,00 EUR; – Lovska hiša Kleč s koristno površino (klet, pritličje, mansarda) skupaj 137,10 m2 in gospodarski objekt, stavbi z ID št. 1 in 2, oboje na parc. št. 2154/2, k.o. Kleč, v skupni izmeri 966 m2 (stavba 79 m2, gospodarski objekt 77 m2, dvorišče 840 m2), lokacija gozd pod Mirno goro, izhodiščna cena: 43.420,00 EUR; – Lovska koča Jelenov žleb, stavba z ID št. 55, koristna površina koče (klet, pritličje, mansarda) skupaj 199 m2, na parc. št. *207, k.o. Dane, v izmeri stavbišče 97 m2, dvorišče 667 m2, izhodiščna cena: 65.717,00 EUR. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah pod razdelkom a) je: poslovno stanovanjska dejavnost. b) Lokacija okolica Celja (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje – kontaktna oseba Robert Hostnik, tel. 03/425-51-80); – Poslovni prostor (gozdna učilna v mansardi nad garažo) v izmeri 58,76 m2, na lokaciji Ulica XIV. divizije 17, 3250 Rogaška Slatina, ID znak nepremičnine: 2635-1074-2, k.o. Rogaška Slatina, ID št. stavbe 1074, posamezni del stavbe št. 2., izhodiščna cena: 12.300,00 EUR. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedeni nepremičnini pod razdelkom b) je stanovanjska in mirna poslovna dejavnost. c) Lokacija okolica Novega mesta (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto – kontaktna oseba Andrej Pečavar, tel. 07/394-25-50); – Poslovni prostor v 1. nadstropju v stavbi na naslovu Cesta bratstva in enotnosti 43, Metlika, v izmeri 21,04 m2, na parc. št. 1/4 oziroma 1/5, k.o. Metlika, etažna lastnina še ni urejena, obstaja predkupni upravičenec, izhodiščna cena: 7.380 EUR; Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v nepremičnini pod razdelkom c) mirna poslovna, stanovanjska, počitniška dejavnost ter društvena dejavnost, povezana z naravo. d) Lokacija okolica Maribora (Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor – kontaktna oseba Jožef Mrakič, tel. 02/234-16-10); – Stanovanje, v izmeri 33 m2 na lokaciji Podvelka 60, Podvelka, v stavbi ID št. 193 na parc. št. 1206/33, k.o. Rdeči Breg II, etažna lastnina še ni urejena, izhodiščna cena: 18.900,00 EUR. – Garaži na lokaciji Ulica pohorskega bataljona 5, Slovenska Bistrica, v stavbi ID št. 1316728, na parc. št. 648/3, k.o. Slovenska Bistrica, v izmeri 66 m2, izhodiščna cena: 14.325,00 EUR. Sprejemljiva dejavnost, ki naj bi se opravljala v navedenih nepremičninah pod razdelkom d) je: stanovanjska oziroma poslovna dejavnost. 2. Rok za zbiranje ponudb je 1. 7. 2013 do 8.30. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo na naslov prispeti do določenega datuma ali ure. 3. Ponudbi mora biti priloženo dokazilo, da je ponudnik nakupa vplačal varščino v višini 10% izhodiščne cene za vsako ponujeno nepremičnino na podračun Zavoda za gozdove Slovenije, št. 01100-6030234244, sklic na št. SI 101-1005, pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana. Ponudnikom, katerih ponudbe ne bomo sprejeli, bomo varščino brezobrestno vrnili v nominalnem znesku v 30 dneh od sprejema odločitve, da se njihova ponudba ne sprejme. Varščina bo ponudniku, ki bo na razpisu uspel, všteta v kupnino. 4. Ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma firmo kupca ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika, – dokazilo o plačilu varščine, – matično in davčno številko ponudnika, številko TRR, – navedbo nepremičnine, ponujeno ceno, – dejavnost oziroma uporabo, ki se bo izvajala na predmetu prodaje, – kontaktno osebo ponudnika in njegovo telefonsko številko, – navedbo, da je ponudba veljavna najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. 5. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«. 6. Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 7. 2013 ob 13. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana. Pri odpiranju lahko sodelujejo ponudniki, njihovi zastopniki in pooblaščenci s pooblastili. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem in vse ponudnike obvestila o izboru najkasneje v roku 8 dni od dneva javnega odpiranja ponudb. 7. Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni po datumu odpiranja ponudb. Merilo za izbor je ponujena najvišja cena. Predpogoj za izbor je sprejemljiva dejavnost oziroma sprejemljiva uporaba nepremičnin, kot je navedena za vsako nepremičnino pod točko 1. tega razpisa. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan skleniti pogodbo. Vlada ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavita, brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. 8. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (stroške notarske potrditve pogodbe, izvedbe vpisa lastništva v zemljiško knjigo, davek in morebitne druge stroške) plača izbrani ponudnik. 9. Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno, poznejše reklamacije se ne upoštevajo. 10. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema obvestila o izboru in poziva k podpisu pogodbe podpisati prodajno pogodbo. Kolikor kupec v navedenem roku ne podpiše pogodbe, pripade varščina prodajalcu, prodajalec pa si pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Celotno kupnino mora kupec plačati v 30 dneh po sklenitvi pogodbe, kar je bistvena sestavina pravnega posla, pri čemer se znesek vplačane varščine všteje v kupnino. Kolikor kupec v navedenem roku ne plača kupnine, pripade varščina prodajalcu. V tem primeru lahko prodajalec razdre pogodbo brez dodatnega opomina in si hkrati pridržuje pravico povabiti k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega ponudnika. Prenos prodane nepremičnine ni možen pred plačilom celotne kupnine. 11. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem (ogledi, mapne kopije, ipd.) prodajanih nepremičnin interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel. 01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije