Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1937. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora, stran 5881.

Na podlagi 17., 56., 72., 76., 78.a, 87. in 206. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 40/09, 9/11 – ZP-1G, 96/12 – ZPIZ-2 in 109/12) in drugega odstavka 43. člena Zakona o zaščiti prič (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDoh-2 in 110/07) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS, št. 102/00, 127/06, 112/07, 62/08, 76/08 – ZIKS-1C, 19/09, 86/09 in 109/12 – ZIKS-1E) se v petem odstavku 4. člena besedilo »opravlja pazniška služba« nadomesti z besedilom »opravljajo pravosodni policisti«.
2. člen
7. člen se črta.
3. člen
Tretji odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ko prejme zavod navedene listine, pošlje s pisnim soglasjem obsojenca centru za socialno delo (v nadaljnjem besedilu: center), pristojnemu po bivališču obsojenca, zaprosilo za socialno poročilo in druge podatke iz uradnih evidenc, če oceni, da je to potrebno za sestavo okvirnega osebnega načrta in za načrtovanje in izvajanje aktivnosti in programov socialnega vključevanja obsojenca po odpustu, in če sodišče takega poročila ni pridobilo že v kazenskem postopku. Center mora poslati zavodu socialno poročilo najpozneje v enem mesecu po prejemu navedenega zaprosila. V zvezi z zaščiteno osebo po zakonu, ki ureja zaščito prič, se obrazec za sestavo socialnega poročila centru ne pošilja.«.
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo »oziroma sodnika za prekrške«.
V tretjem odstavku se beseda »osmih« nadomesti z besedo »petnajstih«.
5. člen
Prvi odstavek 15. člena se črta.
6. člen
Za drugim odstavkom 18. člena se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Obveznost zdravniškega pregleda ne velja za obsojenca, ki se zglasi v zavodu zaradi prestajanja hišnega zapora.«.
7. člen
V prvem odstavku 22. člena se četrta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– predlaga napotitev obsojenca na zdravniški oziroma na specialistični zdravniški pregled zaradi ugotavljanja zdravstvenih sposobnosti za razporeditev na delo;«.
Sedma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– predlaga napotitev obsojenca v specializirano organizacijo v skladu z drugim odstavkom 30. člena zakona, če oceni, da je to potrebno za preučitev njegove osebnosti in za sestavo okvirnega osebnega načrta.«.
8. člen
V 23. členu se besedilo »To praviloma velja tudi za ugodnosti, razen v primeru, če so v dogovoru o obravnavi predvidene aktivnosti, s katerimi se poizkuša odpraviti ovire za podeljevanje zunajzavodskih ugodnosti.« črta.
9. člen
Tretji odstavek 24. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
10. člen
Za prvim odstavkom 26. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Spalnice morajo biti svetle, suhe, zračne in dovolj velike.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
11. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»27. člen
Obsojence se v posamezne sobe namešča v skladu s prostorskimi možnostmi zavoda.
Če prostorske možnosti zavoda omogočajo, se v samskih sobah zagotovi 9 m2 površine, v večposteljnih sobah pa 7 m2 površine na vsakega obsojenca.
Normativ iz prejšnjega odstavka se uporablja pri novogradnjah, pri adaptacijah obstoječih objektov v skladu z možnostmi zavoda ter za izračun prostorske zmogljivosti (kapacitete) zavoda.«.
12. člen
V prvem odstavku 32. člena se besedilo »in jedilnikov, ki so verificirani pri pristojni državni instituciji« črta.
13. člen
Četrti odstavek 37. člena se črta.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če obsojenec neupravičeno odkloni delo, na delo ne gre pet dni zaporedoma ali če to narekujejo razlogi varnosti oziroma interesi ohranitve reda in discipline v zavodu, se z zapisom v njegovem osebnem načrtu ugotovi, da so mu prenehale pravice iz dela.«.
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
14. člen
Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če se v zavodu obsojencu zgodi nesreča pri delu, v kateri je bil telesno poškodovan, mora direktor zavoda ustanoviti tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo delavec, ki je odgovoren za varstvo pri delu v zavodu, zdravstveni delavec in ustrezni delavec iz tiste notranje organizacijske enote, kjer se je zgodila nesreča.«.
15. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
Obsojencem je zagotovljeno zdravstveno varstvo v zavodu, v katerem prestajajo kazen zapora, v okviru mreže javne zdravstvene službe. Zdravstveno dejavnost v zavodih izvajajo zdravstveni domovi na podlagi medsebojnega dogovora o obsegu, pogojih in načinu izvajanja zdravstvenih storitev na primarni ravni. Zavod mora imeti ustrezen prostor, ki ga izvajalec zdravstvene dejavnosti uporablja za svojo dejavnost in ga primerno vzdrževati.
Zavod mora imeti ustrezno opremljeno bolniško sobo in po možnostih zavoda tudi sobo za gibalno ovirane obsojence.«.
16. člen
Drugi odstavek 54. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Uporaba urinskih testov je dovoljena v primerih iz 63. člena zakona.«.
17. člen
V naslovu X. poglavja se črtata besedi »POKOJNINSKO IN«.
18. člen
61. člen se črta.
19. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
Zavod mora vse obsojence ob nastopu kazni zapora na predpisanem obrazcu zavarovati za invalidnost in telesno okvaro iz 66. člena zakona.«.
20. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»64. člen
Zavod mora takoj ukreniti vse potrebno, da se začne postopek za uveljavitev pravic obsojencev iz invalidskega zavarovanja, ko nastopi zavarovalni primer. Posebno mora pomagati, da se ugotovijo dejstva, ki so podlaga za pridobitev teh pravic.«.
21. člen
65. člen se črta.
22. člen
V četrtem odstavku 69. člena se za besedo »pravilnika« doda beseda »ne«.
Peti odstavek se črta.
23. člen
V tretjem odstavku 72. člena se besedilo »ožji družinski člani« nadomesti z besedo »obiskovalci«.
24. člen
V 73. členu se besedilo »Obisk obsojenčevega pooblaščenca sme trajati največ tri ure.« nadomesti z besedilom »Obiski obsojenčevega pooblaščenca potekajo v skladu s hišnim redom in smejo trajati največ tri ure.«.
25. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»74. člen
O prekinitvi obiska odloči vodja obiskov ustno.«.
26. člen
Prvi odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prošnjo obsojenca oziroma predlog za podelitev ugodnosti predhodno obravnava strokovna skupina, ki poda predlog direktorju zavoda.«.
27. člen
V prvem odstavku 94. člena se za besedo »oddelka« doda besedilo »ali od njiju pooblaščena oseba.«.
Četrti odstavek se črta.
28. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»99. člen
Med prestajanjem disciplinske kazni oddaje v samico mora obsojenca praviloma dnevno obiskati zdravnik družinske ali splošne medicine ali drug zdravstveni delavec zavoda ter delavec zavoda, ki ga določi direktor. Če zdravnik ugotovi, da bi nadaljnje prestajanje disciplinske kazni oddaje v samico ogrozilo obsojenčevo zdravje, obvesti o tem direktorja, ki odloči, da se prestajanje disciplinske kazni ustavi.«.
29. člen
V prvem odstavku 106. člena se na koncu besedila pika črta in doda besedilo »ter načrt socialnega vključevanja po odpustu.«.
30. člen
Prvi odstavek 109. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obsojencem, ki se izobražujejo ali poklicno usposabljajo v vzgojno-izobraževalnih organizacijah zunaj zavoda, lahko zavod omogoči obiskovanje predavanj in drugih učnih aktivnosti brez spremstva, če je to v skladu z osebnim načrtom obsojenca.«.
31. člen
111. člen se spremeni tako, da se glasi:
»111. člen
Obsojenci in obsojenke dobijo ob nastopu kazni obleko in obutev, in sicer: en suknjič, dvoje hlač oziroma dvoje kril, dve srajci, pet spodnjih majic, pižamo, pet spodnjih hlač, pet parov nogavic, ene nizke čevlje in ene natikače ter dve brisači. Po potrebi dobijo še dodatno obleko ali pokrivalo, ki jih varuje pred mrazom.
Oblačila obsojencev ne smejo biti sramotna ali poniževalna.
Obsojenci morajo paziti na obleko in obutev, jo primerno vzdrževati in čistiti.
Zavod je dolžan zagotoviti pogoje, da se obleka lahko čisti v zavodski pralnici najmanj enkrat mesečno, spodnje perilo in brisače pa najmanj enkrat tedensko.
Obsojenci lahko nosijo svoja oblačila v celoti ali deloma, če je tako urejeno s hišnim redom zavoda.
Podrobnejši opis oblačil in spodnjega perila ter roke trajanja določi generalni direktor.«.
32. člen
113. in 114. člen se črtata.
33. člen
Za prvim odstavkom 116. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Obsojencem, ki nimajo sredstev za nakup osnovnih higienskih pripomočkov, te zagotovi zavod po seznamu artiklov, ki je določen s hišnim redom.«.
34. člen
Šesti odstavek 118. člena se črta.
35. člen
Drugi odstavek 120. člena se črta.
36. člen
138. člen se črta.
KONČNA DOLOČBA
37. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-301/2013
Ljubljana, dne 10. junija 2013
EVA 2013-2030-0030
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje