Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1969. Sklep o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Škofja Loka, stran 5992.

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/98, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 42. člena Odloka o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 45/12) in 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10 in 2/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 23. redni seji dne 16. 5. 2013 sprejel
S K L E P
o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Škofja Loka
1. člen
Za storitve zbiranja ločenih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO), po sistemu »od vrat do vrat«, se za gospodinjstva v individualnih in večstanovanjskih objektih ter za objekte za občasno bivanje, uporabljajo naslednje cene:
– v €/mesec za storitve zbiranja odpadne embalaže in MKO, ob uporabi opreme volumna 80–1100 litrov (cena vključuje tudi obrabnino opreme) in
– v €/kom. za storitve zbiranja odpadne embalaže in MKO v tipiziranih vrečah, za občasno povečane količine odpadkov (cena vključuje tudi strošek vreče), za vse uporabnike:
+----------------------+---------------------+-----------------+
|  Volumen opreme za | Zbiranje odpadne  |   Javna   |
| odpadke in število |  embalaže in MKO  | infrastruktura |
|  praznjenj na leto |           |         |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|      0     |     1     |    2    |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|80 litrov 13x     |        4,6090|      0,0616|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|80 litrov 26x     |        8,0567|      0,1231|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|120 litrov 13x    |        4,6740|      0,0923|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|120 litrov 26x    |        8,1868|      0,1847|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|120 litrov 52x    |       14,0515|      0,3694|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|240 litrov 13x    |        5,9806|      0,1847|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|240 litrov 26x    |       10,4683|      0,3694|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|240 litrov 52x    |       17,9507|      0,7387|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|770 litrov 13x    |       25,1396|      0,5925|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|770 litrov 26x    |       42,3169|      1,1850|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|770 litrov 52x    |       68,7090|      2,3700|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|1100 litrov 13x    |       35,6293|      0,8464|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|1100 litrov 26x    |       59,9785|      1,6929|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|1100 litrov 52x    |       97,3976|      3,3858|
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Vreča za zbiranje   |        0,8613|         |
|odpadne embalaže 50  |           |         |
|litrov (1 kom.)    |           |         |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Vreča za zbiranje   |        1,3781|         |
|odpadne embalaže 80  |           |         |
|litrov (1 kom.)    |           |         |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Vreča za zbiranje   |        0,9364|     *0,0355|
|MKO 50 litrov (1 kom.)|           |         |
+----------------------+---------------------+-----------------+
|Vreča za zbiranje   |        1,4983|     *0,0568|
|MKO 80 litrov (1 kom.)|           |         |
+----------------------+---------------------+-----------------+
*samo za tipizirane vreče za zbiranje MKO
Pri cenah v tem členu tega sklepa je upoštevan prevoz zbranih odpadkov do lokacije zbirnega centra in sortirnice odpadkov Draga, tehtanje, evidentiranje in nalaganje za prevoz na večje razdalje.
2. člen
1. Vsako gospodinjstvo v individualnih in večstanovanjskih objektih plača na mesec:
– za zbiranje ločenih frakcij na zbiralnicah in njihovo končno oskrbo 1,4049 €,
– za 2x letno zbiranje nevarnih odpadkov 0,6737 €,
– za uničenje zbranih nevarnih odpadkov 0,2067 €,
– za zbiranje, odvoz in oddajo kosovnih odpadkov v končno oskrbo 0,0536 €,
– za pokrivanje stroška obratovanja zbirnega centra 0,3404 €,
to je skupaj 2,6793 €/mesec na gospodinjstvo.
2. Uporabniku objekta za občasno bivanje, se storitve iz prvega odstavka tega člena zaračunava v višini 33%.
3. člen
Za storitve zbiranja ločenih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: MKO), po sistemu »od vrat do vrat«, se za dejavnost uporabljajo naslednje cene:
– v €/mesec za storitve zbiranja ločenih frakcij in MKO, ob uporabi opreme volumna 80–1100 litrov (cena vključuje tudi obrabnino opreme) in
– v €/mesec za zbiranje ločenih frakcij na zbiralnicah in v ZC:
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|  Volumen  | Zbiranje |Zbiranje |  Zbiranje |  Javna   |
| opreme za | ločenih |  MKO  |  ločenih  |infrastruktura|
| odpadke in | frakcij |     | frakcij na |       |
|  število  |     |     | zbiraln. in |       |
|praznjenj na |     |     |   v ZC  |       |
|  leto   |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|   0   |  1   |  2  |   3   |   4    |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|80 litrov  |  2,2394 |  2,3696|    1,1635|   0,0616  |
|13x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|80 litrov  |  3,8982 |  4,1585|    2,3271|   0,1231  |
|26x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|120 litrov  |  2,2394 |  2,4346|    1,7453|   0,0923  |
|13x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|120 litrov  |  3,8982 |  4,2886|    3,4906|   0,1847  |
|26x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|120 litrov  |  6,6353 |  7,4162|    6,9812|   0,3694  |
|52x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|240 litrov  |  2,7951 |  3,1855|    3,4906|   0,1847  |
|13x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|240 litrov  |  4,8437 |  5,6246|    6,9812|   0,3694  |
|26x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|240 litrov  |  8,1945 |  9,7562|   13,9624|   0,7387  |
|52x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|770 litrov  | 11,9435 | 13,1961|   11,1990|   0,5925  |
|13x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|770 litrov  | 19,9058 | 22,4111|   22,3980|   1,1850  |
|26x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|770 litrov  | 31,8492 | 36,8598|   44,7960|   2,3700  |
|52x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|1100 litrov | 16,9199 | 18,7094|   15,9986|   0,8464  |
|13x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|1100 litrov | 28,1998 | 31,7787|   31,9972|   1,6929  |
|26x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
|1100 litrov | 45,1198 | 52,2778|   63,9943|   3,3858  |
|52x     |     |     |       |       |
+-------------+----------+---------+-------------+--------------+
1. Pri vsaki dejavnosti, vključeni v reden odvoz ločenih frakcij ali MKO, se zaračunava cena iz 3. in 4. stolpca iz tabele tega člena.
2. Pri cenah v tem členu tega Sklepa je upoštevan prevoz zbranih odpadkov do lokacije zbirnega centra in sortirnice odpadkov Draga, tehtanje, evidentiranje in nalaganje za prevoz na večje razdalje.
4. člen
1. Pri uporabi tipiziranih vreč za zbiranje odpadne embalaže in MKO namesto zabojnika, se za obračun uporablja cena tistega zabojnika in frekvenca praznjenja, ki jo vreče nadomeščajo, z upoštevanjem dejanskega skupnega volumna vreč na leto.
2. Za eventualno uporabo vmesnih volumnov vreč in zabojnikov, se za obračun upošteva cena najbližjega volumna iz tabele v tem členu. Količina je v tem primeru količnik med dejanskim volumnom opreme in volumnom iz cenika.
5. člen
Za storitve zbiranja, odvoza in končne oskrbe bioloških odpadkov, se uporabljajo naslednje cene v €/mesec/1 posodo:
+--------------------+------------+---------------+-------------+
| Volumen posode in |Zbiranje in | Kompostiranje |  Skupaj  |
|   frekvenca   |  odvoz  |        |       |
|   praznjenja   |      |        |       |
+--------------------+------------+---------------+-------------+
|120 litrov 52x   |   9,4355|     4,7979|   14,2334|
+--------------------+------------+---------------+-------------+
|120 litrov 104x   |   17,2122|     9,5958|    26,808|
+--------------------+------------+---------------+-------------+
|240 litrov 52x   |   12,9988|     9,5958|   22,5946|
+--------------------+------------+---------------+-------------+
|240 litrov 104x   |   23,8080|    19,1916|   42,9996|
+--------------------+------------+---------------+-------------+
6. člen
Za zaključene pošiljke odpadkov, se za pokrivanje stroška javne infrastrukture in za storitve tehtanja, evidentiranja in nalaganja na prekladališču Draga za potrebe prevoza na večje razdalje, uporabljajo naslednje cene:
za pokrivanje stroška javne infrastrukture (rampe): 2,3509 €/t;
za storitev tehtanja, evidentiranja in nalaganja odpadkov: 9,4458 €/t.
7. člen
Cene za storitve izvajanja gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov po tem sklepu, izražene v €/kg, so:
Cene za zbiranje komunalnih odpadkov:
– Cena javne infrastrukture je 0,0057 €/kg
– Cena storitve je 0,2425 €/kg.
Cene za zbiranje bioloških odpadkov:
– Cena javne infrastrukture je 0,0000 €/kg
– Cena storitve je 0,2089 €/kg.
8. člen
V tarifnih postavkah tega sklepa DDV in druge dajatve niso zajete.
9. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z dnem uvedbe odvoza odpadne embalaže po sistemu “od vrat do vrat”.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni ravnanja z odpadki na območju Občine Škofja Loka št. 353-14/2000 z dne 5. aprila 2007, ki je bil 20. 7. 2007 objavljen v Uradnem listu RS, št. 65/07 v delu, ki velja za storitve zbiranja in odvoza odpadkov.
Št. 354-0013/2013
Škofja Loka, dne 16. maja 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.