Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1948. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2012, stran 5899.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 20. redni seji dne 4. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2012
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Črenšovci za leto 2012.
Proračun Občine Črenšovci za leto 2012 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |        |
|   |IN ODHODKOV               |      v €|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  3,250.864,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2,716.202,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  2,457.091,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2,324.491,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   114.194,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   18.038,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |     368,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   259.111,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |   82.417,00|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    1.527,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |    1.518,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |       /|
|   |in storitev               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   173.649,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   26.816,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |   26.600,00|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       /|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |     216,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   507.845,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih javno |   507.845,00|
|   |finančnih institucij          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  3,406.103,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   978.806,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   203.636,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   33.994,00|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   733.376,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |    7.800,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1,238.279,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   21.908,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   831.454,00|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   73.324,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   311.593,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       /|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1,013.259,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1,013.259,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   175.759,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |430 Investicijski transferi       |   175.759,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |  –155.239,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN    |        |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |        |
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |        |
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |        |
|   |javnih skladih in drugih pravnih osebah |        |
|   |jav. prava, ki imajo premoženje v svoji |        |
|   |lasti                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |        |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU   |  –155.239,00|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   155.239,00|
|   |(VI.+X.) – IX = -III          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |Stanje sredstev na računih       |   97.142,00|
|   |dne 31. 12. 2012            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Črenšovci za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0320-20/2013-128
Črenšovci, dne 4. junija 2013
Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l.r.