Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 5100-11/2013-1 Ob-2913/13 , Stran 1823
Št. 5100-11/2013-1 Ob-2913/13
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Uredbo o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Črne gore (Uradni list RS, št. 48/09, MP – 12/09) ter Protokolom 2. zasedanja Mešane komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro z dne 25. 11. 2011, podpisan v Podgorici, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2014–2015
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in črnogorskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2014–2015. Za podiplomske študente in podoktorande največ pet let po doktoratu (v nadaljevanju: mlajše raziskovalce) obeh držav bodo v letih 2014–2015 sofinancirani tudi daljši obiski. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Črna gora. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije; ter – izvajajo s strani agencije financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Črno goro, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj črnogorskih raziskovalcev v Republiki Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in črnogorskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta, kot jih določa Pravilnik o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11). Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2013, objavljen na spletni strani agencije in ga do 16. 9. 2013 do 12. ure oddajo po elektronski pošti na naslov: vpetost-program-2013-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za raziskovalne programe – Podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 16. 9. 2013 do 12. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vključen v programsko skupino. Pri bilateralnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav. Slovenski in črnogorski vodja morata vložiti prijavi praviloma istočasno in na način, ki ga določata pristojni instituciji (v Črni gori: Ministrstvo za znanost, http://www.mna.gov.me). Kontaktna oseba na črnogorski strani je Milena Milonjic, e-mail: milena.milonjic@mna.gov.me). 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu 2013, poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2013-2 z dne 18. 3. 2013. Prednost bodo imeli projekti, – pri katerih bodo sodelovali mlajši raziskovalci (tj. podiplomski študenti in podoktorandi (največ do pet let po doktoratu)); – katerih vodje niso imeli odobrenih projektov na zadnjih dveh razpisih za bilateralno znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro (tj. za obdobja 2010–2011 in 2012–2013). Finančno ovrednoten izbor prijav za sofinanciranje bo dogovorjen na zasedanju pristojnega mednarodnega organa (Skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Črno goro, v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), ki bo predvidoma potekalo ob koncu leta 2013. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje izda direktor agencije na podlagi izbora skupnega odbora, ki ga je dolžan upoštevati. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2014–2015 znaša okvirno 55.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2014–2015 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Črni gori; – stroške bivanja za črnogorske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno; – dnevnice za raziskovalce iz Črne gore ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), v trenutku objave tega razpisa 21,39 EUR; Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije raziskovalcem iz Črne gore, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. Slovenski prijavitelj sam krije stroške za svoje zdravstveno zavarovanje; – mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za črnogorske mlajše raziskovalce za daljše obiske v Republiki Sloveniji, če pristojni mednarodni organ odobri projektu dodatna sredstva. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2015. 9. Način, oblika in rok za predložitev prijav 9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava (1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-ME-JR-Prijava/2013 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec). (2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 16. 9. 2013 do 12. ure. (3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika. 9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa (1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-ME-JR-Prijava/2013) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO. (2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko enaki. (3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – Prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Črno goro v letih 2014–2015« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. (4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 16. 9. 2013, do 12. ure in v papirni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 16. 9. 2013, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 16. 9. 2013, do 12. ure (poštni žig). 9.3. Popolnost prijave (1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11 in 45/12). (2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 20. 9. 2013 ob 10. uri, v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni predvidoma do konca leta 2013. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Fani Rožič Novak, po tel. 01/400-59-50, vsak delavnik od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: fani.rozic-novak@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije