Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 74/2013 Ob-2918/13 , Stran 1838
Št. 74/2013 Ob-2918/13
Na podlagi 23. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (Uradni list RS, št. 43/13 – UPB1), Svet zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, Rozmanova ulica 26/28, 8000 Novo mesto objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta direktor/direktorica Javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto. Kandidati morajo poleg zakonsko določenih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba, – opravljen strokovni bibliotekarski izpit; če pa kandidat še nima opravljenega strokovnega bibliotekarskega izpita, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevzema obveznost opraviti ga v roku dveh let od imenovanja, – opravljen strokovni izpit iz upravnega poslovanja, ki obsega določbe splošnega upravnega postopka; če kandidat še nima opravljenega tega izpita, je pogoj, da je prijavi priložil izjavo, da prevzema obveznost opraviti ga v roku enega leta od imenovanja, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, – poznavanje področja dejavnosti zavoda, – obvladanje slovenskega jezika, – sposobnost organiziranja in vodenja dela v kolektivu, – obvladovanje osnov računalništva, – znanje vsaj enega svetovnega tujega jezika. Kandidati morajo k prijavi poleg potrebnih dokazil priložiti tudi življenjepis in program razvoja zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo petih let. Z njim bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispe v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Knjižnica Mirana Jarca, Svet zavoda, Rozmanova ul. 26/28, 8000 Novo mesto. Prijave morajo biti predložene v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za direktorja javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto«. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonskem roku. Opomba: V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet zavoda Knjižnice Mirana Jarca