Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

Št. 5110-1/2013/2 Ob-2917/13 , Stran 1818
Št. 5110-1/2013/2 Ob-2917/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 94/09 – Odl. US, 4/10, 20/11, in 100/11 – Odl. US) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12) Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (v nadaljevanju: Ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju (v nadaljevanju: v umetniških rezidencah), ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JPR – REZ – 2014)
1. Naziv in sedež naročnika razpisa: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. 2. Predmet razpisa, cilj in razpisno področje Predmet razpisa je zbiranje projektov prijaviteljic in prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, ki vključuje: – financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme stanovanj Ministrstva v omenjenih mestih ter – povračilo potnih stroškov za izbrane prijaviteljice in prijavitelje, in sicer za Berlin v višini največ 250 € neto, za London v višini največ 270 € neto, za New York v višini največ 850 € neto in za Dunaj v višini največ 150 € neto. Cilj razpisa je krepitev umetniške ustvarjalnosti posameznikov ali umetniških skupin prek mobilnosti in medkulturne izmenjave idej, znanja in praks. Razpis je namenjen prijaviteljem/icam, ki delujejo na naslednjih področjih umetnosti in kulture: – uprizoritvena umetnost, – likovna umetnost, – arhitektura in oblikovanje, – glasbena umetnost, – intermedijska umetnost, – film in AV-mediji, – knjiga, da se jim omogoči bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah. 3. Pomen izrazov Umetniške rezidence so štiri stanovanja, ki jih ima Ministrstvo v najemu v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter so namenjena eno- ali dvomesečnemu bivanju in ustvarjanju umetnikov/-ic ter drugih posameznikov/ic, ki delujejo v umetnosti. Samozaposleni v kulturi so osebe, ki so vpisane v razvid samozaposlenih, ki ga vodi Ministrstvo. Mlade avtorice in avtorji so osebe, ki na dan zaključka javnega razpisa JPR – REZ – 2014 še niso dopolnili/e 36 let in delujejo v umetnosti. Projekt so predvidene aktivnosti v času bivanja in ustvarjanja v umetniški rezidenci, ki jih prijavitelj/-ica izkazuje z delovnim načrtom. 4. Pogoji sodelovanja na razpisu Na razpis se lahko prijavijo le prijavitelji in prijaviteljice, ki izpolnjujejo naslednje pogoje (upravičene osebe): – so fizične osebe, ki delujejo na razpisanih umetnostnih področjih; – imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji; – so, če so bili pogodbena stranka (bodisi kot fizična oseba bodisi kot zastopnik/ica pravne osebe) Ministrstva, Javne agencije za knjigo, Slovenskega filmskega centra oziroma Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v l. 2012 in 2013, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti do njiju (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev); – niso koristili umetniške rezidence na Dunaju, v Berlinu, Londonu ali New Yorku v l. 2012 ali 2013 (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev); – niso prejemniki/ce štipendij in/ali šolnin ministrstva, pristojnega za kulturo, ki se podeljujejo v okviru Javnih ciljnih razpisov za financiranje štipendij s pričetkom v šolskem letu 2012/13 in 2013/14 za dodiplomske študije v tujini za ustvarjalce in poustvarjalce na področju umetnosti (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev); – niso prejemniki/ce sredstev iz evropskega, državnega ali lokalnega proračuna za potne stroške do umetniške rezidence (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev); – so seznanjeni z vsebino vzorčne pogodbe o pogojih bivanja in delovanja v stanovanju v New Yorku oziroma Berlinu oziroma Londonu oziroma na Dunaju ter povračilu dela potnih stroškov in se z njo strinjajo (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev); – dovolijo objavo osebnih podatkov z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Ministrstva, skladno z zakonom o dostopnosti informacij javnega značaja in zakona o varstvu osebnih podatkov (dokazuje se z izjavo o izpolnjevanju pogojev). 5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed zaposlenih na ministrstvu imenuje minister. Prijaviteljice in prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pisno pozvani k njihovi dopolnitvi. Prijavitelj/-ica mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo štela kot nepopolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom. Ministrstvo lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in/ali po že izdani dokončni odločbi o izboru prijavitelja/ce spremeni odločitev in z njim/njo ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev. Opozorilo: dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne vrača. 6. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so: – najemnine, tekoči stroški, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroški rednega vzdrževanja in osnovne opreme stanovanj, ki jih Ministrstvo poravnava neposredno; – potni stroški (vključno s stroški mestnega prevoza v kraju umetniške rezidence) za Berlin v višini največ 250 € neto, za London v višini največ 250 € neto, za New York v višini največ 850 € neto in za Dunaj v višini največ 150 € neto. Ministrstvo upravičencem in upravičenkam povrne omenjene potne stroške na podlagi zahtevka, vsebinskega poročila o delu v umetniški rezidenci in kopij računov, ki jih vložijo pri Ministrstvu v roku 30 dni po poteku pogodbenega obdobja bivanja. 7. Pojasnila o uporabi umetniške rezidence Vsak prijavitelj/ica bo lahko bival/a v stanovanju v terminu, ki bo določen v pogodbi o pogojih bivanja in ustvarjanja v stanovanju med njim/njo in ministrstvom, ki jo Ministrstvo sklene s prijaviteljem/ico pred odhodom. Ministrstvo si pridržuje pravico sprememb objavljenih vzorcev pogodbe pred njenim podpisom. Izbrani/a prijavitelj/ica dobi pravico do bivanja samo v eni rezidenci. Izbrani/a prijavitelj/ica lahko v stanovanju biva največ dva meseca. Ministrstvo si pridržuje pravico, da v primeru, ko jih več zaprosi za isti termin, samo določi termine bivanja. Število oseb, ki lahko bivajo v stanovanju v okviru posameznega pogodbenega obdobja bivanja, je omejeno, in sicer: – v Berlinu največ štiri (dve običajni ležišči in dve zasilni), – na Dunaju največ štiri (štiri običajna ležišča), – v New Yorku največ tri (dve običajni ležišči in eno zasilno), – v Londonu največ štiri (dve običajni ležišči in dve zasilni). V umetniški rezidenci smejo brezplačno bivati samo izbrani prijavitelji in prijaviteljice. Druge osebe smejo bivati z izbranim/-o prijaviteljem/-co, če jih le-ta Ministrstvu predhodno najavi (do 30 dni pred odhodom v umetniško rezidenco oziroma pred terminom umetniške rezidence, ki je določen v odločbi) in poravna za njih pavšalne stroške. 8. Razpisni kriteriji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 1, 2 Mladi avtorji in avtorice lahko kakovost in izvirnost dosedanjega dela oziroma uveljavljenost v strokovni javnosti dopolnijo z vsaj dvemi priporočili stroke, ki morata biti originalno podpisani (elektronska korespondenca med priporočiteljem/iteljico in prijaviteljem/ico ne šteje za priporočilo). 9. Uporaba kriterijev Najvišje možno število prejetih točk je 100, izbrani so lahko tisti prijavitelji in prijaviteljice, ki v skupnem seštevku točk prejmejo 70 točk in več. Izmed prijaviteljic in prijaviteljev, ki bodo prejeli 70 točk in več, bodo izbrani tisti, ki bodo na predlog strokovne komisije v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Če imajo prijavitelji in prijaviteljice enako število točk, se pri določanju vrstnega reda upošteva najprej dosežena ocena po kriteriju kakovost in izvirnost dosedanjega dela, nato uveljavljenost v strokovni javnosti in za njim delovni načrt. Strokovna komisija bo poleg izbranih prijaviteljev oblikovala tudi t.i. »rezervno listo« prijaviteljic in prijaviteljev (po prioritetnem seznamu), ki lahko bivajo in delujejo v stanovanju, če prijavitelj/ica, ki je bil/a prvotno izbran/a, zaradi objektivnih razlogov (bolezen, odpoved projekta s strani pravnega partnerja v tujini, delovne obveznosti v Sloveniji, družinske razmere itd.) Ministrstvu sporoči, da mora uporabo stanovanja odpovedati. Če prijavitelj/ica ne navede objektivnih razlogov, se v naslednjih dveh letih ne bo mogel/-la prijaviti na razpis Ministrstva za izbor predlogov za bivanje in delovanje slovenskih ustvarjalcev v umetniških rezidencah Ministrstva. 10. Predvidena vrednost sredstev: predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa JPR – REZ – 2014 je: 120.000,00 EUR in so zagotovljena na proračunski postavki 711410. 11. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal zakon o izvrševanju proračuna RS. Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo, ki mu bodo priložene kopije računov za potne stroške in vsebinsko poročilo o bivanju in delovanju v umetniški rezidenci. 12. Razpisni rok: razpis se prične 14. 6. 2013 in se zaključi 15. 7. 2013. 13. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo javnega razpisa JPR – REZ – 2014, – vzorce pogodb o bivanju in delovanju v umetniških rezidencah in delni povrnitvi potnih stroškov (pogodbe za različne kraje rezidenc se med seboj nekoliko razlikujejo), – prijavni obrazec, – prilogo 1 (izjave prijavitelja o izpolnjevanju razpisnih pogojev). Prijavitelj/ica mora ob prijavi posameznega projekta na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo: – v celoti izpolnjen prijavni obrazec in dokazila, navedena na prijavnem obrazcu, – podpisana in datirana priloga 1 (izjave prijavitelja/-ce o izpolnjevanju razpisnih pogojev), – elektronsko verzijo, – celotne prijavne dokumentacije (na CD, DVD ali USB pomnilniku), ki je identična s tiskano verzijo vloge, in sicer scan v .pdf formatu, – izpolnjen prijavni obrazec (brez prilog in dokazil) pa dodatno tudi v obliki besedilne datoteke (na primer: .doc, .docx, .rtf, .odt). Če se bosta tiskana in elektronska verzija prijavne dokumentacije razlikovali, bo upoštevana tiskana. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji/ce v razpisnem roku dvignejo v glavni pisarni Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure). Razpisno dokumentacijo si lahko prijavitelji natisnejo tudi s spletne strani Ministrstva http://www.mk.gov.si/, kjer najdejo tudi vse druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa. Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati. 14. Oddaja in dostava vlog: vloga mora biti v poslovnem času Ministrstva predložena glavni pisarni na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana oziroma najkasneje 15. 7. 2013 oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – prijava na razpis JPR – REZ – 2014. Na hrbtni strani kuverte mora biti navedba prijavitelja/ce: ime in priimek ter stalni naslov. 15. Izločitev vlog Za prepozno se šteje vloga (oziroma dopolnitev ali sprememba), ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 15. 7. 2013 oziroma do tega dne ni bila v poslovnem času Ministrstva oddana v njegovi glavni pisarni. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije. Za nepopolno se šteje tudi vloga, ki je na razpis prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj/ica ni dopolnil/a v zahtevanem petdnevnem roku. Za neupravičeno osebo se šteje tisti/a prijavitelj/ica, katerega/e vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja/ice. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v razpisnem roku z oznako, na katero vlogo se dopolnitev nanaša. Prijavitelji in prijaviteljice, ki bodo podali formalno nepopolne vloge, bodo pisno pozvani k dopolnitvi vlog. Vloge morajo dopolniti v roku petih dni od vročitve poziva k dopolnitvi formalno nepopolne vloge, obvezno z oznako na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj/-ica strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. Ministrstvo bo po zaključku odpiranja vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge prijaviteljev in prijaviteljic: – ki jih ni vložila upravičena oseba, – ki so bile vložene prepozno oziroma prepozno dopolnjene, – ki po pozivu k dopolnitvi niso bile ustrezno dopolnjene. 16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru Ministrstvo bo prijaviteljice in prijavitelje o izidih razpisa obvestilo v dveh mesecih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 18. 7. 2013 ob 10. uri. Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje prijaviteljev po postopku, kot ga določa pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, in največ do vrednosti, določenih z javnim proračunom. V primeru objektivnih okoliščin, ki bi preprečile možnost koriščenja umetniških rezidenc, ki so predmet razpisa, se umetniške rezidence ne dodelijo. 17. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: dr. Blanka Tivadar, tel. 01/369-59-72, e-pošta: blanka.tivadar@gov.si. Posredovanje informacij po telefonu in elektronski pošti poteka vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. 18. Vpogled v razpisno dokumentacijo: zainteresirane osebe se lahko seznanijo z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo v glavni pisarni Ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana) ali na spletnih straneh Ministrstva: http://www.mk.gov.si, kot je navedeno pod točko 13.
Ministrstvo za kulturo