Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1944. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013, stran 5892.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US. U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 28. seji dne 30. 5. 2013 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2013
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 378.440,00 evrov se namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč iz let 2010, 2011, 2012 in 2013. Sredstva se namenijo za:
– operativne stroške ob intervencijah;
– odpravo posledic naravnih nesreč na javnih objektih in infrastrukturi;
– izgradnjo kablovoda Skuk.
3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru zaključnega računa Občine Ajdovščina za leto 2013.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-8/2013
Ajdovščina, dne 31. maja 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.