Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Kazalo

1943. Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njihovo uporabo, stran 5888.

Na podlagi petega odstavka 157. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije objavlja:
1. ZAVOD ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZVAJALCEV IN PROIZVAJALCEV FONOGRAMOV SLOVENIJE, Šmartinska 152, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gregor Štibernik (v nadaljevanju: Zavod)
in
2. GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE LOKALNIH IN REGIONALNIH RADIJSKIH POSTAJ SLOVENIJE, Kapucinski trg 4, 4220 Škofja Loka, ki ga zastopa predsednica mag. Rina Klinar (v nadaljevanju: Združenje)
dogovorita in skleneta
S K U P N I S P O R A Z U M
o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena ter o višini nadomestil za njihovo uporabo
Uvodna določila
I.
Stranki tega sporazuma uvodoma kot nesporno ugotavljata:
– da ima Zavod od Urada za intelektualno lastnino RS pridobljeno dovoljenje za kolektivno uveljavljanje pravic glasbenih izvajalcev in proizvajalcev fonogramov,
– da stranki sklepata ta sporazum zaradi ureditve plačevanja nadomestil za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena, katerih izdajatelji so člani Združenja,
– da je Združenje reprezentativno združenje izdajateljev lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena v skladu z ZASP (člani združenja so navedeni v Prilogi 1 k tem sporazumu),
– da za izdajatelje lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena, ki niso člani Združenja, veljajo isti pogoji kot za člane Združenja, zato se jih v tem sporazumu obravnava in imenuje vse kot člane Združenja.
Nadomestilo
II.
Stranki tega sporazuma se dogovorita, da se nadomestila za izdajatelje lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena določijo za vsak posamezen program glede na sledeče kriterije:
1. Število potencialnih poslušalcev na območju oddajanja, ki ga Zavod pridobi s strani Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: Apek), pri čemer se za vsakih 10.000 potencialnih poslušalcev določi 1 točka.
2. Količnik za urbana središča (Vrednost mestnega območja), ki je odvisen od pokrivanja mestnih območij z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo po podatkih Apek-a.
Stranki sporazuma sta soglasni, da pri tem šteje, da se z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo pokriva določeno mestno območje, kadar pokrivanje presega polovico mestnega območja. Če se z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo ne pokriva nobenega od spodaj navedenih mestnih območij, je količnik za urbana središča 1, sicer je kriterij za urbana središča enak sledeči vrednosti posameznega mestnega območja:
+--------------------------+------------------------------+
|   Mestno območje   | Količnik za urbana središča |
+--------------------------+------------------------------+
|    Ljubljana     |       5,0       |
+--------------------------+------------------------------+
|     Maribor     |       2,5       |
+--------------------------+------------------------------+
|     Celje      |       1,4       |
+--------------------------+------------------------------+
|     Kranj      |       1,3       |
+--------------------------+------------------------------+
|    Novo Mesto    |       1,2       |
+--------------------------+------------------------------+
|     Koper      |       1,2       |
+--------------------------+------------------------------+
|     Velenje     |       1,2       |
+--------------------------+------------------------------+
Če se na podlagi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc oziroma po podatkih s strani Apek-a pokriva več zgoraj navedenih mestnih območij, je količnik za urbana središča enak povprečni vrednosti količnikov vključenih mestnih območij po zgornji tabeli.
3. Število dejanskih poslušalcev na območju oddajanja, po podatkih ustrezne raziskave, pri čemer se za vsakih celih 1.000 dejanskih poslušalcev, določi 1 točka. Stranki sporazuma sta soglasni, da se pri določitvi števila dejanskih poslušalcev upošteva povprečje števila poslušalcev celega leta.
4. Fiksacija deleža uporabe glasbe v programu izdajatelja:
+--------------------------+------------------------------+
| Delež uporabe glasbe v % | Količnik fiksacije deleža  |
|             |      glasbe      |
+--------------------------+------------------------------+
|     85–100     |       10       |
+--------------------------+------------------------------+
|     70–84      |       8        |
+--------------------------+------------------------------+
|     55–69      |       6,5       |
+--------------------------+------------------------------+
|     40–54      |       5        |
+--------------------------+------------------------------+
|      0–39      |       3        |
+--------------------------+------------------------------+
Stranki tega sporazuma se dogovorita, da se za čas veljavnosti tega sporazuma za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena določi delež uporabe fonogramov v deležu uporabe glasbe od 40– 54 % (pri tem sta stranki sporazuma upoštevali delež govornih vsebin v lokalnih in regionalnih radijskih programih posebnega pomena), kar pomeni uporabo količnika fiksacije deleža glasbe v višini 5.
Za določitev nadomestila v tekočem letu, se uporabijo podatki, pridobljeni za preteklo leto.
Število potencialnih poslušalcev (kriterij pod točko 1.), kot tudi podatke o območju pokrivanja z radijskimi frekvencami za radiodifuzijo za posamezen program, Zavod vsako leto pred določitvijo nadomestila pridobi s strani Apek-a.
Število dejanskih poslušalcev (kriterij pod točko 3.) se določi na podlagi podatkov raziskave Radiometrija, ki jih Zavod vsako leto pred določitvijo nadomestila pridobi s strani družbe Media Pool d.o.o. Stranki sporazuma se lahko v času veljavnosti tega sporazuma dogovorita, da se število dejanskih poslušalcev določi tudi po drugi raziskavi, ki jo soglasno določita obe stranki sporazuma.
Kolikor se podatki za določitev nadomestila za posamezno leto ne morejo pridobiti zaradi razlogov, ki niso na strani Zavoda, kakor tudi kolikor je pridobivanje podatkov povezano z nesorazmernimi stroški, se upoštevajo zadnje pridobljeni podatki. Stranki sporazuma sta soglasni, da so stroški nesorazmerni, kolikor presegajo trikratno vrednost stroškov za pridobivanje podatkov za določitev višine nadomestila za leto 2013.
Stranki sporazuma sta soglasni, da za potrebe preverjanja in pridobivanja podatkov po tem sporazumu, posamezni izdajatelj s podpisom individualne pogodbe dodatno pooblasti Zavod, da lahko pri pristojnih organih, pravnih osebah in organizacijah, in sicer zlasti pri:
– APEK,
– MK,
– MGRT,
– MEDIA POOL D.O.O.,
– SRDF (SVET ZA RADIODIFUZIJO),
ter vseh njihovih morebitnih pravnih naslednikih, ki bi razpolagali s podatki potrebnimi za izvajanje tega sporazuma, pridobi ustrezne podatke za namen izvajanja predmetnega sporazuma.
III.
Stranki tega sporazuma določita število točk za določitev nadomestila za posamezen program na podlagi formule:
((Število potencialnih poslušalcev * Količnik za urbana središča/ 10.000) + (Število dejanskih poslušalcev/ 1.000)) * količnik fiksacije deleža glasbe
Nadomestilo za posamezen program se določi na način, da se število točk, dobljenih po formuli iz prejšnjega odstavka, pomnoži z vrednostjo točke.
Stranki tega sporazuma določita vrednost točke v višini 17,32 EUR.
Nadomestilo določeno po tej točki sporazuma predstavlja letno nadomestilo za posamezen program. Letno nadomestilo se porazdeli na 12 enakih mesečnih obrokov (12 enakih mesečnih nadomestil).
Stranki tega sporazuma sta soglasni, da Zavod na zahtevo izdajatelja lokalnega in regionalnega radijskega programa posebnega pomena, ki najkasneje do izteka meseca maja tekočega leta z enkratnim plačilom vnaprej plača celoletno nadomestilo za tekoče leto, pri plačilu prizna popust v višini 10 % letnega nadomestila.
IV.
Stranki tega sporazuma sta soglasni, da se nadomestilo odmeri oziroma izračuna enkrat na leto, in sicer najkasneje do izteka meseca maja tekočega leta in velja za celo koledarsko leto, to je od 1. 1. do 31. 12., v letu, v katerem je odmerjeno.
Po izračunu nadomestila za tekoče leto bo Zavod opravil poračun nadomestil za mesece tekočega leta, ki so do odmere nadomestila v tekočem letu že zapadla in so bila obračunana glede na višino nadomestila, odmerjenega po preteklem letu. Poračun bo Zavod obračunal v prvem računu, ki ga bo po datumu poračuna izdal posameznemu izdajatelju.
V.
Zavod bo k nadomestilu, ki bo določen s tem sporazumom, obračunal tudi ustrezen davek na dodano vrednost, račune pa bo zavezancem za plačilo izstavljal do 10. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec, z rokom plačila 30 dni.
VI.
S plačilom nadomestila po individualnih pogodbah, ki bodo temeljile na določilih tega sporazuma, bodo izdajatelji poravnali nadomestilo za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v programih lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena, pri čemer sta podpisnika sporazumna, da se glede načinov uporabe, ki zahtevajo izrecno dovoljenje imetnikov izvornih pravic in se ne uveljavljajo kolektivno, določila tega sporazuma in s tem tudi določila individualnih pogodb, ne nanašajo.
Minimalno mesečno nadomestilo
VII.
Ne glede na določila v točkah II. do VI. tega sporazuma, stranki sporazuma dogovorita minimalno mesečno nadomestilo v višini ne manj kot 237,73 EUR.
Minimalno mesečno nadomestilo iz prejšnjega odstavka se določi izdajateljem lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena, za vsak program, za katerega bi bil mesečni obrok nadomestila, določen po točkah II. in III. tega sporazuma, odmerjen v nižjem znesku, kot je določen v prejšnjem odstavku te točke sporazuma.
Posredovanje poročil o radiodifuzno oddajanih fonogramih
VIII.
Vsak izdajatelj lokalnega ali regionalnega radijskega programa posebnega pomena bo Zavod najpozneje od dneva podpisa tega sporazuma dalje mesečno obveščal o vseh radiodifuzno oddajanih komercialno izdanih fonogramih, ki jih je uporabil v svojih programih, pri čemer se bodo o načinu izdelave poročil in podatkih, ki jih morajo ta poročila vsebovati, stranke dogovorile ob podpisu individualnih pogodb.
Stranki tega sporazuma se dogovorita, da v času podpisa tega sporazuma ustrezajo oblike mesečnih poročil o radiodifuzno oddajanih fonogramih, ki so jih izdajatelji lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena že doslej posredovali Zavodu, vendar samo tista poročila, ki bodo posredovana v elektronski *.doc, *.txt, *.xls, oziroma morajo biti posamezne posnete izvedbe vpisane v enotni obliki in ločene z vejicami ali tabulatorji.
Stranki tega sporazuma se dogovorita, da morajo poročila vsebovati najmanj sledeče podatke, potrebne za identifikacijo radiodifuzno oddajanih fonogramov v posameznem radijskem programu:
– naslov glasbenega posnetka,
– ime izvajalca posnetka,
– ime proizvajalca fonograma,
– dolžina posnetka, kolikor to omogoča programska oprema izdajatelja,
– datum in ura predvajanja,
– v primeru posredne uporabe ime radiodifuznega programa, ki ga je prenašal.
Izdajatelji lokalnega ali regionalnega radijskega programa posebnega pomena bodo poročila iz prejšnjega odstavka tega člena v dogovorjeni obliki pošiljali Zavodu najpozneje do 15. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.
Za primer, da posamezni izdajatelj
– več kot trikrat ne posreduje poročil iz te točke sporazuma ali
– kolikor Zavod dvakrat v tekočem letu ugotovi (dnevni monitoring v 24 zaporednih urah), da posredovani podatki iz poročila za določen dan odstopajo od dejanskega stanja za več kot 5 %, in izdajatelj pisno v tekočem mesečnem poročilu vsakokrat ne poda utemeljene obrazložitve zaradi napačno posredovanih podatkov, se podpisnika sporazuma dogovorita, da se takemu izdajatelju ob vsaki kršitvi lahko zaračuna pogodbena kazen v višini 100 % odmerjenega letnega nadomestila.
Prehodna in končna določila
IX.
Izdajateljem lokalnega ali regionalnega radijskega programa posebnega pomena, ki bodo z Zavodom sklenili individualno pogodbo v roku 3 mesecev od podpisa tega sporazuma, oziroma v roku 3 mesecev od pridobitve statusa lokalnega ali regionalnega radijskega programa posebnega pomena, se višina nadomestila določenega na podlagi vrednosti točke za določitev višine nadomestila, določene v točki III. tega sporazuma, doseže v štirih letih, in sicer na način, da se vrednost točke za posamezno leto določi v višini za:
+-------------+-----------------------------------+
|   Leto  |    Vrednost točke (EUR)    |
+-------------+-----------------------------------+
|   2013  |        10,39        |
+-------------+-----------------------------------+
|   2014  |        12,13        |
+-------------+-----------------------------------+
|   2015  |        13,86        |
+-------------+-----------------------------------+
|   2016  |        15,59        |
+-------------+-----------------------------------+
|   2017  |        17,32        |
+-------------+-----------------------------------+
Minimalno mesečno nadomestilo, določeno v točki VII. tega sporazuma, se z izpolnitvijo pogojev iz prvega odstavka tega člena doseže na način, da se vrednost minimalnega mesečnega nadomestila za posamezno leto določi:
+-------------+-----------------------------------+
|   Leto  |  Minimalno mesečno nadomestilo  |
|       |        (EUR)        |
+-------------+-----------------------------------+
|   2013  |       142,64        |
+-------------+-----------------------------------+
|   2014  |       178,30        |
+-------------+-----------------------------------+
|   2015  |       213,96        |
+-------------+-----------------------------------+
|   2016  |       237,73        |
+-------------+-----------------------------------+
V primeru, da izdajatelj kljub podpisu pogodbe v roku določenem po prvem odstavku te točke sporazuma, krši individualno pogodbo na način, da posameznega obroka nadomestila ne plača oziroma s plačilom posameznega obroka nadomestila zamudi za več kot 90 dni od zapadlosti plačila posameznega obroka, izdajatelju popust v obliki zmanjšanja vrednosti točke v prehodni dobi po tej točki sporazuma preneha veljati in se mu obračuna nadomestilo za mesece, ki zapadejo v plačilo po izteku 90-dnevne zamude dalje, v višini nadomestila po vrednosti točke za določitev nadomestila v višini 17,32 EUR, v skladu s točko III. tega sporazuma oziroma v primeru plačila po določilih glede minimalnega mesečnega nadomestila v višini minimalnega mesečnega nadomestila v višini določeni po točki VII. tega sporazuma.
X.
Stranki tega sporazuma se dogovorita, da je ta sporazum sklenjen z dnem podpisa obeh strank sporazuma. Sporazum stopi v veljavo 15. dan po objavi v Uradnem listu RS in velja do 31. 12. 2017, obračunavanje nadomestil v skladu s tem sporazumom pa se uporablja za čas od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017.
Stranki tega sporazuma soglašata, da se poračun razlike med višino nadomestila odmerjeno po tem sporazumu, ki velja od 1. 1. 2013 dalje in akontacijo nadomestil, ki so jo bili dolžni izdajatelji lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena plačati v času od 1. 1. 2013 do podpisa tega sporazuma, opravi najkasneje do konca meseca septembra 2013, z možnostjo plačila poračuna v največ šestih mesečnih obrokih, pri čemer obročno plačevanje Zavod in posamezni izdajatelj lokalnih in regionalnih radijskih programov posebnega pomena podrobneje uredita v individualni pogodbi.
Denarne vrednosti iz tega sporazuma se od 1. 1. 2016 letno usklajujejo s harmoniziranim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, pri čemer se Zavod zaveže tako valorizirane vrednosti po vsakokratni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu RS in začno nove vrednosti veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.
XI.
Če nobena od pogodbenih strank sporazuma v roku treh mesecev pred iztekom tega sporazuma pisno ne odpove, se ta sporazum lahko vsakokrat podaljša za dobo enega leta, vendar največ dvakrat.
XII.
Sporazum je sestavljen v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva izvoda.
Ljubljana, dne 10. junija 2013
ZAVOD IPF
Gregor Štibernik l.r.
direktor
 
GIZ LOKALNIH IN
REGIONALNIH RADIJSKIH
POSTAJ SLOVENIJE
mag. Rina Klinar l.r.
predsednica
GIZ LOKALNIH IN REGIONALNIH
RADIJSKIH POSTAJ SLOVENIJE
GIZ LRRPS
Kapucinski trg 4
4220 ŠKOFJA LOKA

Jesenice, 10. junija 2013

ČLANICE GIZ
1. RADIO MURSKI VAL – izdajatelj Radio Murski val, d. o. o.,
s sedežem Arhitekta Novaka 13, Murska Sobota,
2. KOROŠKI RADIO – izdajatelj KOROŠKI RADIO d. o. o. Slovenj Gradec,
s sedežem Meškova ulica 21, Slovenj Gradec,
3. RADIO KUM – izdajatelj REGIONALNA RADIJSKA POSTAJA RADIO KUM TRBOVLJE, d. o. o.,
s sedežem Trg svobode 11/a, Trbovlje,
4. RADIO SLOVENSKE GORICE – izdajatelj RADIO SLOVENSKE GORICE, podjetje za informiranje,
radijsko in televizijsko dejavnost d. o. o., s sedežem Trg svobode 5, Lenart v Slovenskih Goricah,
5. RADIO PTUJ – izdajatelj RADIO TEDNIK PTUJ, družba za časopisno in radijsko
dejavnost d. o. o., s sedežem na Ptuju, Raičeva 6,
6. RADIO SORA – izdajatelj RADIO SORA, podjetje za informiranje, d. o. o., s sedežem
Kapucinski trg 4, Škofja Loka,
7. RADIO KRANJ, izdajatelj RADIO KRANJ, Podjetje za informiranje in ekonomsko
propagando, d. o. o., s sedežem Stritarjeva ulica 6, Kranj,
8. RADIO TRIGLAV – izdajatelj RADIO TRIGLAV Jesenice, d. o. o., s sedežem na
Jesenicah, Trg Toneta Čufarja 4,
9. RADIO ŠTAJERSKI VAL – izdajatelj ŠTAJERSKI VAL, agencija, d. o. o., s sedežem
Drofenikova 1, Šentjur,
10. RADIO CELJE – izdajatelj NT&RC Podjetje za časopisno in radijsko dejavnost d. o. o.
Celje, s sedežem v Celju, Prešernova 19,
11. RADIO VELENJE – izdajatelj NAŠ ČAS časopisno-založniška in RTV družba, d. o. o.,
s sedežem v Velenju, Kidričeva cesta 2/A,
12. RADIO GORENC – izdajatelj RADIO GORENC, lokalna radijska postaja Tržič, d. o. o.,
s sedežem Balos 4, Tržič,
13. RADIO UNIVOX – izdajatelj UNIVOX podjetje za RTV produkcijo d. o. o.,
s sedežem Rožna ulica 39, Kočevje,
14. RADIO KOBARID – izdajatelj RADIO KOBARID, radijska dejavnost d. o. o.,
s sedežem Gregorčičeva 20, Kobarid,
15. RADIO ODMEV – izdajatelj RADIO CERKNO, d. o. o., s sedežem Platiševa ulica 39, Cerkno.