Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

116. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za prosto mesto guvernerja Banke Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

161. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2013
162. Uredba o seznamih storitev na področju obrambe in varnosti, o dejavnosti na področjih gradenj, vojaške opreme, občutljive opreme, občutljivih gradenj in občutljivih storitev, o obveznih informacijah v objavah in o zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, ter o medresorski komisiji za izdajo soglasij k naročilom iz 11. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
163. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013

MINISTRSTVA

117. Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa
118. Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin
119. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o vozniških dovoljenjih
120. Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu za obračun davčnih odtegljajev od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov in načinu predložitve obrazca davčnemu organu
121. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obračunu davka na bilančno vsoto bank
122. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz akvakulture ter o preprečevanju in nadzoru določenih bolezni vodnih živalih
123. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove “Fundacija Drevored, ustanova”
164. Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil
165. Pravilnik o spremembah Pravilnika o določitvi obsega sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ter o določitvi nejavnih prihodkov pri izvajanju javne službe, ki se štejejo v prihodke iz prodaje blaga in storitev na trgu, v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah na področju kulture ter na Radiu in televiziji Slovenija

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

124. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Novo mesto
125. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Celje
126. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Ajdovščina, Občine Vipava, Občine Logatec, Občine Kamnik, Občine Bled, Občine Vojnik, Mestne občine Ptuj, Občine Rogaška Slatina, Občine Krško, Občine Brežice, Občine Zagorje ob Savi, Občine Laško, Občine Radeče, Občine Štore, Občine Šentjur in Občine Gorje
127. Tarifa za izvajanje storitev Javne agencije za knjigo Republike Slovenije
128. Seznam gozdnih semenskih objektov – stanje na dan 1. 1. 2013
129. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za december 2012
166. Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

130. Sklep o določitvi članarine OOZ Ljubljana Vič za leto 2013
131. Aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti za leto 2012

OBČINE

Braslovče

132. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Prostorskega reda Občine Braslovče
133. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Strategije prostorskega razvoja Občine Braslovče in Prostorskega reda Občine Braslovče
134. Sklep o dopolnitvah in spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – Šentrupert - Trnava

Celje

159. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu na območju Zvodenskega hriba – faza 1

Grosuplje

135. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 139/8 in na delu 138/12 k.o. Slivnica
136. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. del 1240/3 in del 1233/3 obe k.o. Grosuplje
137. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. del 1007 in del 1010 obe k.o. Sela
138. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. 809/1, na delu 809/2 in na delu 811/1 k.o. Grosuplje
139. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. del 295/1 k.o. Sela
140. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. del 750, del 751/1, del 751/5, del 751/4 in del 751/21 vse k.o. Polica
141. Sklep o širitvi območja stavbnih zemljišč na parc. št. del 104/3 in del 108/1 k.o. Vino

Idrija

142. Razpis predčasnih volitev v svet Krajevne skupnosti Spodnja Idrija

Kočevje

143. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo

Koper

144. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper

Lendava

145. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EKO – PARK d.o.o. Lendava/ÖKO – PARK Kft. Lendva

Ljubno

146. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2013
147. Sklep o izvzemu zemljišča iz statusa grajenega javnega dobra
148. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013

Luče

149. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Luče
150. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Blaža Arniča Luče

Medvode

151. Sklep o uskladitvi višine enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Medvode

Miren-Kostanjevica

152. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2013

Murska Sobota

153. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred

Piran

154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega zavoda za lekarniško dejavnost Obalne lekarne Koper

Ribnica

155. Odlok o novelaciji programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Zazidalni načrt Hrastje – 1. faza«

Šempeter-Vrtojba

160. Sklep o dopustitvi manjše širitve območja stavbnih zemljišč

Škofja Loka

156. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika Občine Škofja Loka o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev in izplačilih na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta, članom drugih občinskih organov in članom svetov krajevnih skupnosti ter povračilih stroškov v Občini Škofja Loka
157. Sklep o cenah najemnin in zakupnin za zemljišča za leto 2013

Zreče

158. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

167. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o raziskovalnih nazivih
168. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Celje iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Celje

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti