Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2013 z dne 18. 1. 2013

Kazalo

Št. 900-11/2013 Ob-1155/13 , Stran 216
Št. 900-11/2013 Ob-1155/13
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2013
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat.številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet prodaje je poslovni prostor, v izmeri 302,80 m2, ki se nahaja v pritličju in kleti, z id. oznako nepremičnine 1725-593-22 v stavbi št. 593, na naslovu Vošnjakova ulica 4 v Ljubljani, parc. št. 1725-2348/0-0, k.o.1725-Ajdovščina. Za stavbo na naslovu Vošnjakova ulica 4, Ljubljana poteka postopek dokončanja etažne lastnine, saj je po stanju zemljiške knjige za predmetno stavbo vzpostavljena nedokončana etažna lastnina. Vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo mogoč šele po vzpostaviti dokončne etažne lastnine, pri čemer pa se Mestna občina Ljubljana zavezuje, da bo kupcu izdala ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za vpis, kolikor bo to potrebno. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 438.600,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 2.2. Predmet prodaje je poslovni prostor št. 9 v pritličju, v izmeri 163,16 m2, z id. oznako nepremičnine 1725-273-9 v stavbi št. 273, na naslovu Gosposvetska cesta 12 v Ljubljani, parc. št. 1725-2409/0-0 in 1725-2410/0-0, k.o.1725-Ajdovščina. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. V času prodaje nepremičnina ni zasedena z najemnikom. Izklicna cena: 284.750,00 EUR. Navedena cena ne vključuje davka na promet nepremičnin. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«; 3.2 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa; 3.3 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika; 3.4 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino; 3.5 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi; 3.6 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe; 3.7 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča; 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene nepremičnine, ki jo je potrebno plačati na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št. 01261-0100000114, sklic na št. 000-431000. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4.2 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma naziv pravne osebe - firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, – davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) in – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4.5. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 4.3 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do vključno 4. 2. 2013. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 4.4 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine na naslovu ___________« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana. 4.5 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 4. 5. 2013. 5. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, pri kontaktni osebi: Mihaela Topolovec Šiker, tel. 01/306-11-95, elektronska pošta: mihaela.siker@ljubljana.si. Ogled nepremičnin bo možen po predhodnem dogovoru na zgoraj navedenem kontaktu. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 6.1 Komisija bo odpirala prispele ponudbe dne 6. 2. 2013, s pričetkom ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Ljubljana, Klub 15, Mestni trg 1, Ljubljana, po naslednjem vrstnem redu: – za poslovni prostor na naslovu Vošnjakova ulica 4, ob 13. uri, – za poslovni prostor na naslovu Gosposvetska cesta 12, ob 13.15. 6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana Komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na svetovnem spletu in na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Mestna občina Ljubljana